ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 130 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini. S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave imala značajne posljedice na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 20% proračuna, odnosno veća od 2.442.751,00 kuna. Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava ! "#$%&'(%! M-+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'!4/!1&%8%9%!1%!K7&5('4&'$%&92!/$7A#=%@!#48&'92!B%<476$%=2!7!(923'&',!! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%!7B3'92/!6463%=2! '<%3%! 1&%8%9&2!64B392/'(2!&%!6$4$%87&!.6:'&2,! !;$4(92&9792! B2! /%!0'!&%B#%3%!A#2#%!0'3%!=2:%!4/!-Cd!6$4$%87&%@!4/&4B&4!=2:%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,!! =&KL+M&!TfN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!c!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!B1*L&P&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-!! 85&K'&-1! $! R21&%#&2!! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! e! ! =&KL+M&!TdN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)_!2'&\)P+-)!15!,&P-12_!5'6X(P)-12!/-&7&,&!c! G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!B1*L&P&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P&U&Z2'&\)P+-&U&!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! ! "#$%&'(%! M-+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! '6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&! 6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'!4/!1&%8%9%!1%!K7&5('4&'$%&92!/$7A#=%@!#48&'92!B%<476$%=2!7!(923'&',!! "!401'$4 !&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7! %#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&% %! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%! %#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(% %!7B3'92/!6463%=2! ' %3%! 1&%8%9&2!64B392/'(2!&%!6$4$%87&! 6:'&2,! !;$4(92&9792! B2! /%!0'!&%B#%3%!A#2#%!0'3%!=2:%!4/!-C !6$4$%87&%@!4/&4B&4!=2:%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,!! =&KL+M&!TfN!B'+0&/!*'+,)(-,1 !-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!c!G12&\&,!4!-&,21'+ ! 1269+ ! *14L,)5+M& &!]!B1*L&P&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-!! 85&K'&-1! $! R21&%#&2!! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! %32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I 92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! e! ! =&KL+M&!TdN!B'+0&/!*'+,)(-,1 !-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)_!2'&\)P+-)!15!,&P-12_!5'6X(P)-12!/-&7&,&!c! G12&\&,!4!-&,21'+ ! 1269+ !*14L,)5+M& &!]!B1*L&P&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P& &Z2'&\)P+-& &!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! %32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava 6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave Tablica 61: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=