ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 129 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Za poplavljene poljoprivredne površine značajno je ukoliko je plavljenje dužeg karaktera, u suprotnome dolazi do uništenja usjeva. Uslijed oštećenja korita vodotoka Bijele mogući su prekidi komunikacijskih i energetskih vodova te ne mogućnost isporuke istih usluga. 6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. Procijenjeno je da pojava poplave uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine imat će katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi, točnije događajem će biti obuhvaćeno više od 0,036% stanovnika Općine, odnosno barem (1) stanovnik uz pretpostavku da uslijed poplave dolazi do plavljenja obližnjih kuća i drugih objekata čime je u opasnost doveden život i zdravlje ljudi. Tablica 56: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava ! "#$%&'(%! M--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! IB3'92/! 4A#2:2&9%! 54$'#%! =4/4#45%! V'9232! <4?7:'! B7! 6$25'/'! 54<7&'5%('9B5'>! '! 2&2$?2#B5'>! =4/4=%!#2!&2!<4?7:&4B#!'B64$752!'B#'>!7B37?%,!!)! Z,[,Z,M,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!6463%=2!&%!D'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!&%!D'=4#! '!1/$%=392! 397/'!6$'5%1797!B2!7576&'<!0$492<! 397/'! G/40'=2&! 92/&4B#%=&'<! 10$%9%&92<@! 021! 64/&2$'=%&9%H! 1%! 5492! B2! 6$4(92&9792! 5%54! <4?7! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!/4?%J%9%!46'B%&'>!B(2&%$'92<!F!64?'&73'@!413'92J2&'@!4043923'@! 2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! ! ;$4('92&92&4! 92! /%! 649%=%! 6463%=2! 7B3'92/! '13'92=%&9%! 546&2&'>! =4/2&'>! #'923%! &%! 64/$7897! .6:'&2! '<%#! :2! 5%#%B#$4K%3&2! 64B392/'(2! &%! D'=4#! '! 1/$%=392! 397/'@! #48&'92! /4?%J%92<! :2! 0'#'! 407>=%:2&4! ='A2! 4/! C@C+Zd! B#%&4=&'5%! .6:'&2@! 4/&4B&4! 0%$2<! GMH! B#%&4=&'5! 71! 6$2#64B#%=57!/%!7B3'92/!6463%=2!/43%1'!/4!63%=392&9%!403'D&9'>!57:%!'!/$7?'>!40925%#%!8'<2!92!7! 46%B&4B#!/4=2/2&!D'=4#!'!1/$%=392!397/',! =&KL+M&!T[N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!B1*L&P&! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! e! ! Z,[,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!6463%=2!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7!&%B#%37!7#92(%92<!6$'92#&92,!Q%#2$'9%3&%!A#2#%!B!64B392/'(%<%!64!?4B64/%$B#=4! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! ;4B392/'(2!&%! ?4B64/%$B#=4!48'#4=%32!0'! B2!7! ='/7! A#2#%!&%!645$2#&49! '!&2645$2#&49! '<4='&'@! ?70'#%5! $26$4<%#2$'9%3%@! 6$46%/%&92! 643946$'=$2/&4?! 7$4/%@! #$4A54=%! B%&%('92! '! B3,@! 8'<2! 0'! A#2#2!0'32!=2:2!4/!-Cd!63%&'$%&'>!6$'>4/%!6$4$%87&%@!4/&4B&4!=2:2!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )!c$=%#B52!=4/2!F!a4/&4?4B64/%$B5%!'B64B#%=%!1%!<%3'!B3'=!qS34=%!F!;%5$%f@!_%$7=%$@!3'B#46%/!-C-M,?4/,! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! =&KL+M !T^N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-& (&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G1 &\&,!4!- , 1'+U!U126 +U! *14L,)5+M&U&!c!B1*L&P&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! e! ! Z,[,Z,+,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!6463%=2!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#! '!643'#'57! ! ;$4(92&%!64B392/'(%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#'!'!643'#'57!=21%&%!92!&%!4A#2:2&9%!1?$%/%!7!549'<%! B7!B<92A#2&2!53978&2!'&B#'#7('92!'!4A#2:2&92!5$'#'8&2!'&K$%B#$75#7$2,!! ;4B392/'(2! 1%!_$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 'B5%1797! B2! 7!<%#2$'9%3&49! A#2#'! '! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! _$7A#=2&2! B#%0'3&4B#'! '! 643'#'52! /40'=%! B2! B$2/&94<! =$'92/&4B#'! 5%#2?4$'9%! N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '! IB#%&4=%`?$%J2='&%!9%=&4?!'!/$7A#=2&4?!1&%8%9%,! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! 6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Posljedice na gospodarstvo očitovale bi se u vidu šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije i sl., čime bi štete bile veće od 20% planiranih prihoda proračuna, odnosno veće od 2.442.751,00 kuna. Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava 6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture. Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove) javnog društvenog značaja) 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=