ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 141 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK su novije građevine projektirane da bez rušenja mogu podnijeti potrese koji se mogu očekivati u toku životnog vijeka građevine. U propisima taj nivo opterećenja poznat je kao sigurnosni potres. Pri najjačem mogućem potresu koji je karakterističan za određeno područje (Općina – potres jačine VII° MCS) određene građevine kritične infrastrukture mogu pretrpjeti oštećenja na ne nosivim elementima te neka oštećenja nosive konstrukcije, bez da je ugrožena funkcionalnost zgrade. U slučaju potresa od VII° i više po MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Križ postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine. Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak. Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično). Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD). Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ako su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države. Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku 6-18 sati. U slučaju potresa od VII° po MCS ljestvici moglo bi doći do pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca. Potres očekivanog intenziteta uzrokuje i veće dilatacije tla te lomove potporne infrastrukture ceste. Naselja su višestruko (redundantno) povezana prometnicama, što bi otežalo promet i pristup istima. Nastaje potreba za angažiranjem građevinske mehanizacije radi osiguranja prohodnosti prometnica, kao i angažiranje DVD-ova i sustava CZ. Specifičnost pojave potresa očituje se u tome da nastaje iznenada, nije ju moguće predvidjeti, a ni na koji način spriječiti. Važno je da se brzo reagira u tom trenutku kada potres nastane te da se u što kraćem mogućem roku sanira nastala šteta, kako se ne bi izazvale daljnje povrede i štete. Tablica 65: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa ! "#$%&'(%!)*`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ,$-('01&01&'! '&#1&='#1#! 3-#$1.%! 4-56A15! 6! 3-2$6:06! B3A'&1! '4%#! A1! 9'2/0'91! 3$'4%$&1! 3-./012'(1! &%! .</%2';&1! <%3%('#1#1! '&2'9'26%/&'8! 3-/0-3$'9$12&'8! 5-.3-2%$.#%9%>! 01$! .6! '.#'! &%0:1;A1! 5$%J1&'! <%-! 3-4-A&1! 5$%J19'&1! 71=! 3$'401&1! 3$-#63-#$1.&'8! 401$%! '! ./%7'01! .1! -2$H%9%06! #1!7$-0&1! .1<6&2%$&1!3-./012'(1!6!3$-'=9-2&0'! I&12-.#%#%<!3-#$17&1! $%2&1! .&%51! =%! 3$-'=9-2&06>! .</%2';#1&01>! -7$%26>! 3$1$%26! '! 2'.#$'76('06>! %3%#'0%! '! &14-#'9'$%&-.#! .#%&-9&';#9%!=7-5!567'#%<%!7/'H&0'8>!4%#1$'0%/&'8!;#1#%!'!&1'=901.&-.#'!=%!7626A&-.#>!'!./':&-K?! ,$-('01&01&'! '&#1&='#1#!3-#$1.%!6!3-2$6:06!B3A'&1! '4%-!7'!91/'<1!3-./012'(1! '!=%8#0191!3$14%! .6.#%96!P%9&-5!=2$%9.#9%>!<%<-!6!3-5/126!3$'4%$&'8! I=7$'&0%9%&01!$%&01&'8>!#$%64%#'='$%&'8K! #%<-!'!.1<6&2%$&'8!3-#$17%!I.3$1:%9%&01!=%$%=%!'!13'214'0%>!aaaK?!! D&%:%0&%! 3-4-A! 7'/%! 7'! 3-#$17&%! '=! -<-/&'8! 6$7%&'8! (1&#%$%! '/'>! %<-! .6! '! '.#'! -7689%A1&'! 3-#$1.-4>!'=!62%/01&'0'8!2'01/-9%!2$H%91?! ,-#$1.! -:1<'9%&-5! '&#1&='#1#%! 4-H1! =&%:%0&-! -;#1#'#'! '&E$%.#$6<#6$6>! -.-7'#-! <%7/-91>! %! 6! 31$'-26! 91/'<'8! 8/%2&-A%! -;#1A1&0%! A1! 7'#'! -7'4&'0%! I<$6#-.#! '! <$#-.#! 4%#1$'0%/%>! -.-7'#-! -3#':<'8! <%71/%K?! ,$1<'2'4%! 9-2-9%! E'<.&1!4$1H1! &%$6;'-! 7'! .1! $%2&'! $1H'4!4-7'/&1!4$1H1>! -.'4! <-2!-31$%#1$%! <-0'! 01!3-91=%&!QQ! /'&<-4?! X&#1$91&#&1! '!4-7'/&1!1<'31!-31$%#1$%! IN@! '! 2$65'K! '4%06! 9';1! 3-<$1#&'8! 7%=&'8! .#%&'(%! <-01! .1! <-46#'$%06! $%2'-G36#14! #1! 7'! .6.#%9! 3-<$1#&1!#1/1E-&'01!7'-!6.3-.#%9/01&!6!$-<6!-2!WG)`!.%#'?!! b! ./6:%06! 3-#$1.%! -2! MXX°! 3-!Z["! /01.#9'('!4-5/-! 7'! 2-A'! 2-! 36<-#'&%! 6! (1.#%4%! #1! -2$-&%! (1.#%!&%!.#$4'4!<-.'&%4%!;#-!7'!6!<-&%:&'('!4-5/-!65$-='#'!3$-8-2&-.#!-2$1J1&'8!(1.#-9&'8! 3$%9%(%?!! ,-#$1.!-:1<'9%&-5!'&#1&='#1#%!6=$-<601!'!91A1!2'/%#%('01!#/%!#1!/-4-91!3-#3-$&1!'&E$%.#$6<#6$1! (1.#1?!C%.1/0%!.6!9';1.#$6<-!I$126&2%&#&-K!3-91=%&%!3$-41#&'(%4%>!;#-!7'!-#1H%/-!3$-41#!'! 3$'.#63! '.#'4%?! C%.#%01! 3-#$17%! =%! %&5%H'$%&014! 5$%J19'&.<1! 418%&'=%('01! $%2'! -.'56$%&0%! 3$-8-2&-.#'!3$-41#&'(%>!<%-!'!%&5%H'$%&01!aMa!G!-9%!'!.6.#%9%![D?! "31('E':&-.#! 3-0%91! 3-#$1.%! -:'#601! .1! 6! #-41! 2%! &%.#%01! '=&1&%2%>! &'01! 06! 4-56A1! 3$129'201#'>! %! &'! &%! <-0'! &%:'&! .3$'01:'#'?! M%H&-! 01! 2%! .1! 7$=-! $1%5'$%! 6! #-4! #$1&6#<6! <%2%! 3-#$1.! &%.#%&1! #1! 2%! .1! 6! ;#-! <$%A14! 4-56A14! $-<6! .%&'$%! &%.#%/%! ;#1#%>! <%<-! .1! &1! 7'! '=%=9%/1!2%/0&01!3-9$121!'!;#1#1?! T*L@(0*!"HC!&'()*+!R2I,S(D!U-/-*!,3@(./E!12-'/3*! V'3-*!U-/-/! &2)*+*-/@.! N#!P('/)-4/!U-/-/! d#1#%!&%!3-<$1#&-0!'!&13-<$1#&-0!'4-9'&'! ! d#1#%!&%!.$12.#9'4%!=%!3$-'=9-2&06!'!$%2! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! V'3-*!U-/-/! &2)*+*-/@.! ! d#1#1!&%!0%9&'4!=5$%2%4%!6.#%&-9%4%!<-01!&1!.3%2%06!3-2!2$651!<$'#1$'01! ! @$-;%<!.%&%('01>!-3-$%9<%>!%.%&%('01!#1!.$-2&'!#$-;<-9'! @$-;<-9'!.3%;%9%&0%>!/'01:1&0%!#1!./':&'!#$-;<-9'! ! c67'#%<!2-7'#'! ! c67'#%<!$13$-4%#1$'0%/%! A#!94E('/)-4/!U-/-/! X=-.#%&%<!$%2&'<%!.!3-./%!I3-#$17&-!01!3$-('01&'#'!#$-;%<!'=-.#%&<%!.!3-./%K! ! c67'#%<!3-./-9%!'!3$1.#%&%<!3-./-9%&0%!I3-#$17&-!01!3$-('01&'#'!#$-;%<K! ! c67'#%<!3$1.#'H%!'!$1&-41%!I3-#$17&-!01!3$-('01&'#'!#$-;%<K! ! C12-.#%#%<!$%2&1!.&%51!I3-#$17&-!01!3$-('01&'#'!#$-;%<K! ! ,%2!3$'8-2%! ! ,%2!3$-$%:6&%! ! • &'20./4*!U-/-/!4*!3-*RL/42R!624E,!4*!12E',5.,!W1S(4/!712-'/3!V99X!YZ<!F'U42I!,L'+*4.*! N[>O!R\3A:! G 3-#$1.!0%:'&1!MXXY!Z["!/01.#9'(1!01!3-5-2'-!B3A'&6!"'$%:>! G %<(1/1$%('0%! <-0%! -25-9%$%! MXXY! 3-#$1.%! '=&-.'! )>+\! 4e.]! '! 012&%<%! 01! &%! ('01/-4!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=