ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 144 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 totalnog oštećenja 30 objekta. Uglavnom se radi o većim objektima stare jezgre, odnosno objektima sagrađenima do 1940-ih godina prošlog stoljeća. Jedan prizemni objekt prosječnih gabarita 8 m L * 8 m W * 6 m H ima: (L *W* H)/0,02831685/27=____ 0,7645549 m3* 0,33=____ m3 građevinskog otpada pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima: (8*8* 6)/0,02831685 /27= 502,25 * 0,7645549 * 0,33=126,72 m3 otpada u prosjeku. Ukupna količina građevinskog otpada nastala rušenjem 30 objekata iznosi 3.813,76 m3. Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je: - 42% gorivi materijal koji zahtijeva sortiranje, - 43% građevinski otpad (kamen, beton, žbuka), - 15% metal. Prema tome, urušavanjem 30 zgrada starije gradnje, pri čemu će nastati ukupno 3.813,76 m3 građevinskog otpada, nastaje: - 1.144,13 m3 otpada drvene građe, - 1.121,25 m3 otpada gorivog materijala, - 21.147,94 m3 građevinskog otpada, - 400,45 m3 metalnog otpada. Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine 1.543,37 m2. Područje treba odrediti te u sljedećoj reviziji Prostornog plana ucrtati u kartografe. • Procjena građevinske mehanizacije i ljudstva za otklanjanje posljedica potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2 Procjena građevinske mehanizacije i broja ljudstva potrebnog za uklanjanje dijela ruševina u prva dva dana spašavanja nakon potresa: - nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi, iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period - u prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada (228,83 m3) od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem (tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih) - svaki kamion kiper kapaciteta 10 m3 može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na odlagalište otpada, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine - za opsluživanje građevinske mehanizacije i spašavanje u prva 24 sata predviđa se da je potrebno oko 113 ljudi odnosno spasitelja, a u 48 sata 57 spasitelja, a spašavanje i sanacija će trajati približno 906 sati. • Približni troškovi izgradnje različitih kategorija građevina Troškovi sanacije građevina, uklanjanja ruševina i ponovne izgradnje ovise o stupnju oštećenja nakon potresa te se mogu izraziti omjerom troškova potrebnih popravaka ili troškova izgradnje novog objekta, dođe li do potpunog rušenja, a primjenjuju se na postotak građevina u svakoj pojedinoj kategoriji oštećenja. Procjena ukupnih ekonomskih gubitaka može se izračunati pomoću srednje vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina. Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se pomoću standardizirane američke metodologije za procjenu gubitaka od potresa, poplava i orkanskog vjetra. Vrijednosti koje se koriste u izračunu štete po stambenom fondu prikazane su u tablici. Tablica 68: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! T*L@(0*!"$C!&'(L@(M4(!./E(4(54(!-'2U)2F(!(+I'*E4./!'*+4(D!)*-/I2'(.*!I'*Q/F(4*! 8@*3*! W1(3! T'2U*)!7`\RA:! 9*! P12&-.#%9&1!3-/0-3$'9$12&1!5$%J19'&1>!3-4-A&1!5$%J19'&1!'!./':&-! ]`>+! 9L! "3$14';#%!I$1=1$9-%$'K!9-21>!#$5-9%:<%!.</%2';#%>!;#%/1!'!./':&-! +U>V! 99*! @-$&019'>!9-2-#-$&019'>!-.#%/%!.3$14';#%! \`>+! 99L! b$12'>!#$5-9'&1>!3-/0-3$'9$12&1!5$%J19'&1!2-!9'.'&1!012&-5!<%#%>!012&-.#%9&%! '&26.#$'0.<%!3-.#$-01&0%!'!./':&-! )+W>+! 999*! "#%471&1!=5$%21!2-!:1#'$'!<%#%>!/-<%/&1!.3-$#.<1!5$%J19'&1>!3%$<'$%/';#%!&%!<%#>! 3-./-9&1!5$%J19'&1!'!./':&-! )\V>`! 999L! "#%471&1!'!3-./-9&1!5$%J19'&1>!./-H1&'01!3-/0-3$'9$12&1!'!'&26.#$'0.<1! 5$%J19'&1>!5$%J19'&1!0%9&'8!'&.#'#6('0%>!2-4-9'!=2$%9/0%>!8-#1/'!&'H1!<%#15-$'01!'! ./':&-! ]SS>V! 9V*! ,$'9%#&1!<6A1>!6$12.<1!=5$%21>!91/'<'!#$5-9%:<'!(1&#$'! ]]W>*!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=