ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 143 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK • Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2 U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe – osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2). 1) (BPSZ) = A 2) (BDZ) = A - 30% ili 8 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja - 50% ili 12 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete - 20% ili 5 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete. Tablica 66: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!)+)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! T*L@(0*!""C!&'()*+!3-,14./F*!2U-/S/4.*!12!)*-/I2'(.*R*!-/!4*3-*@/!I'*Q/F(43)/!U-/-/!1'(!12-'/3,!V99X!YZ<! <-,1*4.! 2U-/S/4.*! 9! 99! 999! 9V! V! ^'*Q/F(43)*! U-/-*!]! ;),142! 3-*RL/4(D! ./E(4(0*! &'<%<9-! *S! *+V! +W! ]! `! S>SS! +*)! &1=&%#&-! *`! )\]! *)! ]\! )]! W>SS! ]`S! 6401$1&-! )VS! )VU! +)! U! V! ]S>SS! *W+! 0%<-! )*]! )+! *! G! G! +S>SS! )+U! #-#%/&-! )V! G! *! G! G! W]>SS! )`! $6;1&01! ))! G! )! G! G! )SS>SS! )]! ! • &'2I42+*!L'2.*!M'-*F*!1'(@()2R!12-'/3*!.*5(4/!V99X!YZ<!F'U42I!,L'+*4.*!N[>O!R\3A! b! H$#91! 3-#$1.%! 67$%0%4-! 3/'#<->! .$12&01! '! 267-<-! =%#$3%&1! -.-71?! ,/'#<-! =%#$3%&1! -.-71! G! 4-56A1! .3%;%9%&01! 63-$%7-4! /%<1! -3$141! =%! .3%;%9%&01! 71=! .31('0%/&'8! $%2-9%! '! 5$%J19'&.<'8!.#$-019%?!a67-<-!=%#$3%&1!-.-71!G!-.-71!<-01!01!4-56A1!.3%.'#'!6&6#%$!]S!.%#'! .31('E':&'4! $%2-9'4%>! .31('0%/&-4! -3$14-4! '! 5$%J19'&.<'4! .#$-019'4%! I.31('0%/'='$%&%! 012'&'(%!=%!.3%;%9%&01!'=!$6;19'&%K?!f$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%!'=$%:6&%9%!.1!3$14%! E-$46/'!I)K>!%!7$-0!267-<-!=%#$3%&'8!-.-7%!3$14%!E-$46/'!I]K?! )K If,"DK!g!R! ! = n i B 1 !!!! ! = m j CD 1 ! ]K !IfaDK!g!R!!! ! = n i B 1 !! ! = m j CE 1 ! 5201!01F! f,"D!G!7$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%>! faD!G!7$-0!267-<-!=%#$3%&'8!-.-7%>! !!!!!R!G!6<63%&!7$-0!-.-7%!<-01!H'91!&%!&1<-4!3-2$6:06>! !!!!!f! G! 3-.#-#%<! =%.#63/01&-.#'! =5$%2%! -2$1J1&-5! <-&.#$6<#'9&-5! .6.#%9%! 6! 6<63&-4! 7$-0! .#%471&'8!=5$%2%!-2$1J1&1!5$%2.<1!=-&1>! !!!!![!G!3-.#-#%<!=%.#63/01&-.#'!=5$%2%!-2$1J1&-5!<-&.#$6<#'9&-5!.'.#14%!3$14%!.#63&019'4%! -;#1A1&0%!=%!-2$1J1&'!'&#1&='#1#!3$-(1.%!6!2-&-.6!3$14%!6<63&-4!7$-06!=5$%2%!#-5! .6.#%9%>!! !!!!!a!G!3-.#-#%<!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96>! !!!!!_!G!3-.#-#%<!267-<-!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96?! ! • 9+'*5,42R! ./! E2L(F/4! ,),1*4! L'2.! 1@(-)2! (! 3'/E4./! +*-'1*4(D! (! E,L2)2! +*-'1*4(D! 232L*C! G 7$-0!3/'#<-!=%#$3%&'8!-.-7%F!)+>!! G 7$-0!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%F!)`>! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! "#$%&'(%!)+)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! T*L@(0*!""C!&'()*+!3-,14./F*!2U-/S/4.*!12!)*-/I2'(.*R*!-/!4*3-*@/!I'*Q/F(43)/!U-/-/!1'(!12-'/3,!V99X!YZ<! <-,1*4.! 2U-/S/4.*! 9! 99! 999! 9V! V! ^'*Q/F(43)*! U-/-*!]! ;),142! 3-*RL/4(D! ./E(4(0*! &'<%<9-! *S! *+V! +W! ]! `! S>SS! +*)! &1=&%#&-! *`! )\]! *)! ]\! )]! W>SS! ]`S! 6401$1&-! )VS! )VU! +)! U! V! ]S>SS! *W+! 0%<-! )*]! )+! *! G! G! +S>SS! )+U! #-#%/&-! )V! G! *! G! G! W]>SS! )`! $6;1&01! ))! G! )! G! G! )SS>SS ]! ! • &'2I42+*!L'2.*!M'-*F*!1'(@()2R!12-'/3*!.*5(4/!V99X!YZ<!F'U42I!,L'+*4.*!N[>O!R\3A! b! H$#91! 3-#$1.%! 67$%0%4-! 3/'#<->! .$12&01! '! 267-<-! =%#$3%&1! -.-71?! ,/'#<-! =%#$3%&1! -.-71! G! 4-56A1! .3%;%9%&01! 63-$%7-4! /%<1! -3$141! =%! .3%;%9%&01! 71=! .31('0%/&'8! $%2-9%! '! 5$%J19'&.<'8!.#$-019%?!a67-<-!=%#$3%&1!-.-71!G!-.-71!<-01!01!4-56A1!.3%.'#'!6&6#%$!]S!.%#'! .31('E':&'4! $%2-9'4%>! .31('0%/&-4! -3$14-4! '! 5$%J19'&.<'4! .#$-019'4%! I.31('0%/'='$%&%! 012'&'(%!=%!.3%;%9%&01!'=!$6;19'&%K?!f$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%!'=$%:6&%9%!.1!3$14%! E-$46/'!I)K>!%!7$-0!267-<-!=%#$3%&'8!-.-7%!3$14%!E-$46/'!I]K?! )K If,"DK!g!R! ! = n i B 1 !!!! ! = m j CD 1 ! ]K !IfaDK!g!R!!! ! = n i B 1 !! ! = m j CE 1 ! 5201!01F! f,"D!G!7$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%>! faD!G!7$-0!267-<-!=%#$3%&'8!-.-7%>! !!!!!R!G!6<63%&!7$-0!-.-7%!<-01!H'91!&%!&1<-4!3-2$6:06>! !!!!!f! G! 3-.#-#%<! =%.#63/01&-.#'! =5$%2%! -2$1J1&-5! <-&.#$6<#'9&-5! .6.#%9%! 6! 6<63&-4! 7$-0! .#%471&'8!=5$%2%! 2$1J1&1!5$%2.<1!=-&1>! !!!!![!G!3-.#-#%<!=%.#63/01&-.#'!=5$%2%!-2$1J1&-5!<-&.#$6<#'9&-5!.'.#14%!3$14%!.#63&01 '4%! -;#1A1&0%!=%!-2$1J1&'!'&#1&='#1#!3$-(1.%!6! -&-.6!3$14%!6<63&-4!7$-06!=5$%2%!#-5! .6.#%9%>!! !!!!!a!G!3-.#-#%<!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96>! !!!!!_!G!3-.#-#%<!267-<-!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96?! ! • 9+'*5,42R! ./! E2L(F/4! ,),1*4! L'2.! 1@(-)2! (! 3'/E4./! +*-'1*4(D! (! E,L2)2! +*-'1*4(D! 232L*C! G 7$-0!3/'#<-!=%#$3%&'8!-.-7%F!)+>!! G 7$-0!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%F!)`>! !"#$%&'()"*+*,() -).&/*,*0)'&1"&2()+()342* 5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!)+)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! T*L@(0*!""C!&'()*+!3-,14./F*!2U-/S/4.*!12!)*-/I2'(.*R*!-/!4*3-*@/!I'*Q/F(43)/!U-/-/!1'(!12-'/3,!V99X!YZ<! <-,1*4.! 2U-/S/4.*! 9! 99! 999! 9V! V! ^'*Q/F(43)*! U-/-*!]! ;),142! 3-*RL/4(D! ./E(4(0*! &'<%<9-! *S! *+V! +W! ]! `! S>SS! +*)! &1=&%#&-! *`! )\]! *)! ]\! )]! W>SS! ]`S! 6401$1&-! )VS! )VU! +)! U! V! ]S>SS! *W+! 0%<-! )*]! )+! *! G! G! +S>SS! )+U! #-#%/&-! )V! G! *! G! G! W]>SS! )`! $6;1&01! ))! G! )! G! G! )SS>SS! )]! ! • &'2I42+*!L'2.*!M'-*F*!1'(@()2R!12-'/3*!.*5(4/!V99X!YZ<!F'U42I!,L'+*4.*!N[>O!R\3A! b! H$#91! 3-#$1.%! 67$%0%4-! 3/'#<->! .$12&01! '! 267-<-! =%#$3%&1! -.-71?! ,/'#<-! =%#$3%&1! -.-71! G! 4-56A1! .3%;%9%&01! 63-$%7-4! /%<1! -3$141! =%! .3%;%9%&01! 71=! .31('0%/&'8! $%2-9%! '! 5$%J19'&.<'8!.#$-019%?!a67-<-!=%#$3%&1!-.-71!G!-.-71!<-01!01!4-56A1!.3%.'#'!6&6#%$!]S!.%#'! .31('E':&'4! $%2-9'4%>! .31('0%/&-4! -3$1 -4! '! 5$%J19'&.<'4! .#$-019'4%! I.31('0%/'='$%&%! 012'&'(%!=%!.3%;%9%&01!'=!$6;19'&%K?!f$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%!'=$%:6&%9%!.1!3$14%! E-$46/'!I)K>!%!7$-0!267-<-!=%#$3 &'8!-.-7 !3$14%!E-$46/'!I]K?! )K If,"DK!g!R! ! = n i B 1 !!!! ! = m j CD 1 ! ]K !IfaDK!g!R!!! ! = n i B 1 !! m j CE ! 5201!01F! f,"D G!7$-0!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%>! faD!G!7$-0!267-<-!=%#$3%&'8!-.-7%>! !!!!!R!G!6<63%&!7$-0!-.-7%!<-01!H'91!&%!&1<-4!3-2$6:06>! !!!!!f! G! 3-.#-#%<! =%.#63/01&-.#'! =5$%2%! -2$1J1&-5! <-&.#$6<#'9&-5! .6.#%9%! 6! 6<63&-4! 7$-0! .#%471&'8!=5$%2%!-2$1J1&1!5$%2.<1!=-&1>! !!!!![!G!3-.#-#%<!=%.#63/01&-.#'!=5$%2%!-2$1J1&-5!<-&.#$6<#'9&-5!.'.#14%!3$14%!.#63&019'4%! -;#1A1&0%!=%!-2$1J1&'!'&#1&='#1#!3$-(1.%!6!2-&-.6!3$14%!6<63&-4!7$-06!=5$%2%!#-5! .6.#%9%>!! !!!!!a!G!3-.#-#%<!3/'#<-!'!.$12&01!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96>! !!!!!_!G!3-.#-#%<!267-<-!=%#$3%&'8!=%!0G#-!-;#1A1&01!6!'G#-4!<-&.#$6<#'9&-4!.6.#%96?! ! • 9+'*5,42R! ./! E2L(F/4! ,),1*4! L'2.! 1@(-)2! (! 3'/E4./! +*-'1*4(D! (! E,L2)2! +*-'1*4(D! 232L*C! G 7$-0!3/'#<-!=%#$3%&'8!-.-7%F!)+>!! G 7$-0!.$12&01!=%#$3%&'8!-.-7%F!)`>! gdje je: BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba, BDZ - broj duboko zatrpanih osoba, A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području, B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone, C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava, D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu, E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu. • Izračunom je dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba: - broj plitko zatrpanih osoba: 14, - broj srednje zatrpanih osoba: 18, - broj duboko zatrpanih osoba: 42, - broj ukupno ranjenih: 37, - broj ukupno poginulih osoba: 6. Tablica 67: Prikaz stupnjeva oštećenja s brojem ugroženih stanovnika pri potresu jačine VII° MCS !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) G 7$-0!267 <-! %#$3%&'8!-.-7%F!+]>! G 7$-0!6<63&-!$%&01&'8F!*\>! G 7$-0!6<63&-!3-5'&6/'8!-.-7%F!W?! T*L@(0*!"OC!&'()*+!3-,14./F*!2U-/S/4.*!3 L' /R!,I'2M/4(D 3-*42F4()*!1'(!12-'/3,!.*5(4/!V99X!YZ<! 8* /I2'(.*!I'*Q/F(4*\2L./)*-*! ;),142! 3-*42F4()*! 8*-/I2'(.*! 9! 99! 999! 9V! V! 9!?!V! ,-5'& /'! S! S! S! )! U! )S! Q%&01&'! S! S! ))! U! +*! W*! D%#$3%&'! S! S! )+! )`! +]! \+! ;8;&_WC! B! B! AH! A$! G>! N>O! ! • &'20./4*!) @(5(4/!I'*Q/F( 3)2I!2-1*E*!,3@(./E!1 -'/ *!.*5(4/!V99X!YZ<!F'U42I!,L'+*4.*!N[>O! R\3A! L-/':'&%! 5$%J19'&.<-5! -#3%2%! &%.#%/-5! 6$6;%9%&014! 9%H&%! 01! 2%! 7'! .1! 2'41&='-&'$%/-! '! -2$12'/-!3-2$6:01! 5201! A1! #%0! 5$%J19'&.<'!-#3%2!7'#'!3$'9$141&-!3-8$%&01&?!L-/':'&%!-#3%2%! A1! .1! 3$-$%:6&%#'! 41#-2-4! <-06! 63-#$17/0%9%! b"! R$4h! [-$3.! -E! _&5'&11$.! Ib"R[_KW?! ,$-$%:6&-4! 01! 6#9$J1&-! 2%! A1! 6! B3A'&'! 2-A'! 2-! 3-#36&-5! $6;1&0%! '! #-#%/&-5! -;#1A1&0%! *S! -701<#%?!b5/%9&-4!.1!$%2'!-!91A'4!-701<#'4%!.#%$1! 01=5$1>!-2&-.&-!-701<#'4%!.%5$%J1&'4%! • Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2 Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE) . Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=