ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 146 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture. Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove) javnog društvenog značaja) 2 Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini. Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres ! "#$%&'(%!)+V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! H! L%#%.#$-E%/&1! *?SV*?+*`>\V!l! =! ! W?`?W?*?!,$-(01&%!3-./012'(%!2-5%J%0%!.!&%05-$'4!4-56A'4!3-./012'(%4%!6./'012!3-#$1.%!&%!2$6;#91&6!.#%7'/&-.#! '!3-/'#'<6! ! ,$-(01&%!3-./012'(%!&%!2$6;#91&6!.#%7'/&-.#'!'!3-/'#'<6!91=%&%!01!&%!-;#1A1&0%!=5$%2%!6!<-0'4%! 6!.401;#1&1!</06:&1!'&.#'#6('01!'!-;#1A1&01!<$'#':&1!'&E$%.#$6<#6$1?!! ,-./012'(1! =%!a$6;#91&6! .#%7'/&-.#! '! 3-/'#'<6! '.<%=606! .1! 6!4%#1$'0%/&-0! ;#1#'! '! #-! =%! ;#1#6! &%! <$'#':&-0! '&E$%.#$6<#6$'! '! ;#1#'! &%! 5$%J19'&%4%! -2! 2$6;#91&-5! =&%:%0%?! L%#15-$'0%! a$6;#91&1! .#%7'/&-.#'! '! 3-/'#'<1! 2-7'9%! .1! .$12&0-4! 9$'012&-.#'! <%#15-$'0%! L$'#':&1! '&E$%.#$6<#6$1! ILXK! '! b.#%&-9% 5$%J19'&%!0%9&-5!'!2$6;#91&-5!=&%:%0%?! P',U-F/4*!3-*L(@423-!b!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! b<63&%!4%#1$'0%/&%!;#1#%!3$'<%=%&%!01!6!-2&-.6!&%!3$-$%:6&!B3A'&1>!%<-!01!6<63&%!;#1#%!&%! <$'#':&-0! '&E$%.#$6<#6$'! -2! =&%:%0%! =%! E6&<('-&'$%&01! 2$6;#9%>! #-:&'01! /-<%/&1! .%4-63$%91! 6! (01/'&'?! T*L@(0*!ONC!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!)'(-(54,!(46'*3-',)-,',!?!P2I*Q*.!3!4*.I2'(R!R2I,S(R! 123@./E(0*R*!K!&2-'/3! P',U-F/4*!3-*L(@423-!(!12@(-()*! c-/-/\I,L(0(!4*!)'(-(542.!(46'*3-',)-,'(! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! ;!)4!! WE*L'*42! N! C1=&%#&1!! W)?SW`>\`!^!)]]?)*\>VV! ! A! Z%/1&1! )]]?)*\>VV!^!W)S?W`\>\V! ! %! b401$1&1! W)S?W`\>\V!^!)?`*]?SW*>]V! ! >! D&%:%0&1! )?`*]?SW*>]V!^!*?SV*?+*`>\V! ! H! L%#%.#$-E%/&1! *?SV*?+*`>\V!l! =! ! ! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! T*L@(0*!OAC!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!,3-*42F/[!I'*Q/F(4/!2E!.*F42I[!E',U-F/42I!+4*5*.*!?! P2I*Q*.!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! P',U-F/4*!3-*L(@423-!(!12@(-()*! c-/-/\I,L(0(!4*!,3-*42F*R*\I'*Q/F(4*R*!.*F42I!E',U-F/42I!+4*5*.*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! ;!)4! WE*L'*42! N! C1=&%#&1! W)?SW`>\`!^!)]]?)*\>VV! ! A! Z%/1&1! )]]?)*\>VV!^!W)S?W`\>\V! ! %! b401$1&1! W)S?W`\>\V!^!)?`*]?SW*>]V! ! >! D&%:%0&1! )?`*]?SW*>]V!^!*?SV*?+*`>\V! ! H! L%#%.#$-E%/&1! *?SV*?+*`>\V!l! =! ! T*L@(0*!O%C!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!E',U-F/4,!3-*L(@423-!(!12@(-(),!?!P2I*Q*.!3!4*.I2'(R! R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! 8*-/I2'(.*! ;3-*42F/\I'*Q/F(4/! .*F42I[!E',U-F/42I! (4-/'/3*! 8'(-(54*!(46'*3-',)-,'*! ;),142! N! ! ! ! A! ! ! ! %! ! ! ! >! ! ! ! H! =! =! =! ! W?`?W?+?!M01$-0%#&-.#!3-0%91!2-5%J%0%!.!&%05-$'4!4-56A'4!3-./012'(%4%!6./'012!3-#$1.%! ! T*L@(0*!O>C!V./'2.*-423-!12.*F/!E2I*Q*.*!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!?!&2-'/3*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! V./'2.*-423-\6'/)F/40(.*! 8F*@(-*-(F42! V./'2.*-423-! d'/)F/40(.*! WE*L'*42! N! C1=&%#&1! X=&'4&-!4%/%! l)!T! )!2-5%J%0!6!)SS!5-2'&%!'!$01J1! =! A! Z%/1&1! Z%/%! )!^!V!T! )!2-5%J%0!6!]S!2-!)SS!5-2'&%! ! %! b401$1&1! b401$1&%! V!^!VS!T! )!2-5%J%0!6!]!2-!]S!5-2'&%! ! >! D&%:%0&1! M1/'<%! V)!^!U`!T! )!2-5%J%0!)!2-!]!5-2'&1! ! H! L%#%.#$-E%/&1! X=&'4&-!91/'<%! m!U`!T! )!2-5%J%0!5-2';&01!'/'!:1;A1! ! ! ! ! ! Tablica 72: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! T*L@(0*!OAC!&'()*+!1'(./-4.2 !4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!,3-*42F/[!I'*Q/F(4/!2E!.*F42I[!E',U-F/42I!+4*5*.*!?! P2I*Q*.!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! P',U-F/4*!3-*L(@423-!(!12@(-()*! c-/-/\I,L(0(!4*!,3-*42F*R*\I'*Q/F(4*R*!.*F42I!E',U-F/42I!+4*5*.*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! ;!)4! E*L'*42! N! C1=&%#&1! W)?SW`>\`!^!)]]?)*\>VV! ! A! Z%/1&1! )]]?)*\>VV!^!W)S?W`\>\V! ! %! b401$1&1! W)S?W`\>\V!^!)?`*]?SW*>]V! ! >! D&%:%0&1! )?`*]?SW*>]V!^!*?SV*?+*`>\V! ! H! L%#%.#$-E%/&1! *?SV*?+*`>\V!l! =! ! T*L@(0*!O%C!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!E',U-F/4,!3-*L(@423-!(!12@(-(),!?!P2I*Q*.!3!4*.I2'(R! R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! 8*-/I2'(.*! ;3-*42F/\I'*Q/F(4/! .*F42I[!E',U-F/42I! (4-/'/3*! 8'(-(54*!(46'*3-',)-,'*! ;),142! N! ! ! ! A! ! ! ! %! ! ! ! >! ! ! ! H! =! =! =! ! W?`?W?+?!M01$-0%#&-.#!3-0%91!2-5%J%0%!.!&%05-$'4!4-56A'4!3-./012'(%4%!6./'012!3-#$1.%! ! T*L@(0*!O>C!V./'2.*-423-!12.*F/!E2I* *.*!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!?!&2-'/3*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! ./'2.*-423-\6'/)F/40(.*! 8F*@(-*-(F42! V./'2.*-423-! d'/)F/40(.*! WE*L'*42! N! C1=&%#&1! X=&'4&-!4%/%! l)!T! )!2-5%J%0!6!)SS!5-2'&%!'!$01J1! =! A! Z%/1&1! Z%/%! )!^!V!T! )!2-5%J%0!6!]S!2-!)SS!5-2'&%! ! %! b401$1&1! b401$1&%! V!^!VS!T! )!2-5%J%0!6!]!2-!]S!5-2'&%! ! >! D&%:%0&1! M1/'<%! V)!^!U`!T! )!2-5%J%0!)!2-!]!5-2'&1! ! H! L%#%.#$-E%/&1! X=&'4&-!91/'<%! m!U`!T! )!2-5%J%0!5-2';&01!'/'!:1;A1! ! ! ! ! ! Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! T*L@(0*!OAC!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!,3-*42F/[!I'*Q/F(4/!2E!.*F42I[!E',U-F/42I!+4*5*.*!?! P2I*Q*.!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! P',U-F/4*!3-*L(@423-!(!12@(-()*! c-/-/\I,L(0(!4*!,3-*42F*R*\I'*Q/F(4*R*!.*F42I!E',U-F/42I!+4*5*.*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! ;!)4! WE*L'*42! N! C1=&%#&1! W)?SW`>\`!^!)]]?)*\>VV! ! A! Z%/1&1! )]]?)*\>VV!^!W)S?W`\>\V! ! %! b401$1&1! W)S?W`\>\V!^!)?`*]?SW*>]V! ! >! D&%:%0&1! )?`*]?SW*>]V!^!*?SV*?+*`>\V! ! H! L%#%.#$-E%/&1! *?SV*?+*`>\V!l! =! ! T*L@(0*!O%C!&'()*+!1'(./-4.2R!4*3-*@(D!123@./E(0*!4*!E',U-F/4,!3-*L(@423-!(!12@(-(),!?!P2I*Q*.!3!4*.I2'(R! R2I,S(R!123@./E(0*R*!K!&2-'/3! 8*-/I2'(.*! ;3-*42F/\I'*Q/F(4/! .*F42I[!E',U-F/42I! (4-/'/3*! 8'(-(54*!(46'*3-',)-,'*! ;),142! N! ! ! ! A! ! ! ! %! ! ! ! >! ! ! ! H! =! =! =! ! W?`?W?+?!M01$-0%#&-.#!3-0%91!2-5%J%0%!.!&%05-$'4!4-56A'4!3-./012'(%4%!6./'012!3-#$1.%! ! T*L@(0*!O>C!V./'2.*-423-!12.*F/!E2I*Q*.*!3!4*.I2'(R!R2I,S(R!123@./E(0*R*!?!&2-'/3*! 8*-/I2'(.*! &23@./E(0/! V./'2.*-423-\6'/)F/40(.*! 8F*@(-*-(F42! V./'2.*-423-! d'/)F/40(.*! WE*L'*42! N! C1=&%#&1! X=&'4&-!4%/%! l)!T! )!2-5%J%0!6!)SS!5-2'&%!'!$01J1! =! A! Z%/1&1! Z%/%! )!^!V!T! )!2-5%J%0!6!]S!2-!)SS!5-2'&%! ! %! b401$1&1! b401$1&%! V!^!VS!T! )!2-5%J%0!6!]!2-!]S!5-2'&%! ! >! D&%:%0&1! M1/'<%! V)!^!U`!T! )!2-5%J%0!)!2-!]!5-2'&1! ! H! L%#%.#$-E%/&1! X=&'4&-!91/'<%! m!U`!T! )!2-5%J%0!5-2';&01!'/'!:1;A1! ! ! ! ! ! 6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa Tablica 74: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=