ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 149 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim ulincima (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-01-21-4, od 16.03.2021. god.), • Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-39, od 16.11.2018. god.), • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sirač (KLASA: 810-06/19-01/1, URBROJ: 2111/04-02-20-5, od 27.02.2020. god.), • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sirač i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-17, od 06.07.2021. god.), • Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2111/04-0220-4, od 13.03.2020. god.) • Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-2118, od 06.07.2021. god.), • Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sirač (KLASA: 810-06/17-01/1, URBROJ: 2111/04-02-17-18, od 08.12.2017. god.), • Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2111/0406/1-20-3, od 13.03.2020. god.), • Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/20-01/4, URBROJ: 2111/04-02-20-5, od 16.03.2020. god.), • Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-19, od 09.07.2021. god.), • Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sirač i osnivanju Radne skupine (KLASA: 810-03/21-01/1, URBROJ: 2111/04-02-21-6, od 23.09.2021. god.). 8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno-obavještajna agencija, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka. Iste podatke Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, dostavlja općinskom načelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sirač. U slučaju bilo koje vrste prijetnji Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, DVD-i s područja Općine, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112. Općinski načelnik informacije o mogućim prijetnjama dobiva od: - Županijskog centra 112, - Službe civilne zaštite Bjelovar (MUP – u dijelu nadležnom za civilnu zaštitu), - pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija, - građana, - neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine. Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, općinski načelnik će dostaviti: - operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine, - pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine, - pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima. U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine, općinski načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj prijetnji. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=