ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 157 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: Temeljem Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-03/19-01/7, URBROJ: 511-01-391-19-2, od 02.12.2019. godine), članka 17, stavak 1., alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti ("Narodne novine", broj 49/17), a sukladno odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-38, od 16.11.2018.god.) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 25. sjednici održanoj 27.02.2020. god. donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač (KLASA: 810-06/19-01/1, URBROJ: 2111/04-02-20-5). Kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač određene su: - Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, - Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, - Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Bjelovar, - Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, - "Darkom" d.o.o. Daruvar, - "Darkom vodoopskrba i odvodnja" d.o.o. Daruvar, - "Darkom distribucija plinom" d.o.o. Daruvar. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač raspolažu s materijalno-tehničkim sredstvima potrebnim za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa. Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.) Tablica 82: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite - Udruge građana: Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. Popis udruga građana s područja Općine, a koje mogu biti od interesa za sustav civilne zaštite: - Športsko ribolovno društvo "Pastrva" Sirač, - Lovačka udruga "Fazan" Daruvar, - Lovačka udruga "Javornik" Sirač, - Streljačko društvo "Pobjeda" Sirač.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=