ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 194 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE SIRAČ 9.1. Karta prijetnji – Poplava Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: - poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, - poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), - poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana – umjetne poplave). Polazeći od odredbi Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, na kartama rizika od poplava prikazani su sljedeći sadržaji: - Broj ugroženog stanovništva po naseljima (do 100, od 100 do 1.000, više od 1.000) prema popisu stanovništva iz 2011. godine preuzeti od Državnog zavoda za statistiku. - Podaci o korištenju zemljišta prema CORINE Land Cover 2006 (naseljena područja, područja gospodarske namjene, intenzivna poljoprivreda, ostala poljoprivreda, šume i niska vegetacija, močvare i oskudna vegetacija, vodene površine) preuzeti od Agencije za zaštitu okoliša. - Podaci o infrastrukturi preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz javnih izvora podataka, te iz arhive Hrvatskih voda (zračne luke, željeznički kolodvori, riječne i morske luke, autobusni kolodvori, bolnice, škole, dječji vrtići, domovi umirovljenika, vodozahvati, trafostanice, željezničke pruge, nasipi, autoceste, ostale ceste). - Podaci o zaštiti okoliša preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz arhive Hrvatskih voda, odnosno iz Registra zaštićenih područja (područja zaštite staništa ili vrsta, nacionalni parkovi, vodozaštitna područja, kupališta, IPPC / SEVESO II postrojenja, odlagališta otpada, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda). - Podaci o kulturnoj baštini preuzeti od nadležnih institucija (UNESCO područja). Karte su objavljene u WebGIS preglednicima koji omogućuju prenošenje odabranih prostornih obuhvata u .pdf format i tiskanje. Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 112. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene. Prema utvrđenoj dinamici izrade i donošenja Plana upravljanja rizicima od poplava, karte će se po potrebi usklađivati s rezultatima javne rasprave. Karte rizika od poplava Općine Sirač: 1. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 2. Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja – dubine 3. Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja – dubine 4. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja – dubine. 10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU SIRAČ RIZIK: Epidemije i pandemije Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač Nositelj: Ambulanta Sirač Izvršitelj: Ljiljana Žunić, dr.med.spec. obiteljske medicine RIZIK: EVP - Ekstremne temperature Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Sirač Nositelj: Komus Sirač i Ambulanta Sirač Izvršitelj: Voditelj komunalnih poslova, Ljiljana Žunić, dr.med.spec. obiteljske medicine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=