ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 196 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 69. Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10), članka 30. Pravilnika o zaštiti šuma od požara ("Narodne novine", broj 33/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici, održanoj 07. srpnja 2022. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru I. Opće odredbe Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, okućnicama i naseljima, kod spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese. Članak 2. Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom odnose se na vlasnike, posjednike, zakupce, ovlaštenike, odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta, na fizičke i pravne osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom prostoru i poljoprivrednim površinama. Članak 3. Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života, ljudi i imovine vatrom i dimom. II. Mjere zaštite od požara Članak 4. Poljoprivredni i drugi srodni otpad može se spaljivati u vremenu od 01. studenog do 31. svibnja u vremenu od 7,00 do 18,00 sati pod sljedećim uvjetima: 1. da se prije početka spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na način da se izoru najmanje tri brazde kako bi se onemogućilo širenje požara ili navedeno izvršiti na neki drugi način, 2. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova dužan je osigurati stalno prisustvo punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara, 3. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 m od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica – državnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta (osim zemljanih putova), 4. spaljivanje se ne smije obavljati u trasama elektroenergetskih vodova, 5. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe, 6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara, 7. slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada na površinama većim od 1 ha obavezno se prijavljuju nadležnoj vatrogasnoj postrojbi koja će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara. U slučajevima požarnih opasnosti općinski načelnik može donijeti odluku o zabrani spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada i u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja te o istoj zabrani pravovremeno obavijestiti javnost. Članak 5. Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru i to: 1. za vrijeme jakog vjetra i noću od 19.00 do 05,00 sati, 2. za vrijeme sezone žetve i berbe poljoprivrednih kultura. Članak 6. Spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada uz šumski pojas i površine pod poljoprivrednim kulturama na udaljenosti najmanje 200 metara od šumskih površina i površina pod poljoprivrednim kulturama, mora se prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi. Članak 7. Prijave iz članka 6. ove Odluke moraju sadržavati: 1. naziv odnosno ime i prezime osobe podnosioca prijave 2. sjedište odnosno mjesto prebivališta i adresu te broj mobitela 3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta gdje se namjerava obaviti spaljivanje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=