ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 197 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 4. opis poljoprivrednog i drugog otpada koji se namjerava spaljivati 5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti spaljivanje, 6. požarno-preventivne mjere koje se namjerava poduzeti prije, u toku i po završetku spaljivanja otpada Prijave iz stavka 1. ovog članka podnosilac je dužan podnijeti 5 dana prije nego što namjerava obaviti spaljivanje. Članak 8. Spaljivanje većih količina poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama i ostalim otvorenim površinama iz članka 6. ove Odluke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje koje izdaje nadležna vatrogasna postrojba. Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke. Članak 9. Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog odobrenja za obavljanje spaljivanja gorivog otpada dužni su o vremenu i mjestu obavljanja ovih radova obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i to najkasnije 48 sati prije početka spaljivanja. Obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u pisanom obliku ili iznimno telefonom. Članak 10. Nadležna vatrogasna postrojba neće izdati odobrenje za obavljanje predmetnih radova ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke te će rješenjem zabraniti spaljivanje. Članak 11. Vlasnici odnosno korisnici vrtova, voćnjaka, vinograda i drugih manjih površina na kojima ne postoji mogućnost prenošenja požara na susjedne parcele i objekte, mogu spaljivati korov i druge poljoprivredne otpatke bez odobrenja iz članka 7. ove Odluke samo u vrijeme kada je to dozvoljeno od 01. studenog do 31. svibnja, u vremenu od 07.00 do 18.00 sati. Ovo spaljivanje može se obaviti ako su prethodno ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke. Članak 12. Osobe koje su obavile spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i nastale produkte gorenja u potpunosti ugasiti kako se vatra ne bi proširila na susjedne parcele. U slučaju nepoštivanja odredbi ove Odluke, osoba koja je izazvala požar dužna je snositi troškove nastale intervencijom nadležne vatrogasne postrojbe i drugih nadležnih službi. III. Nadzor Članak 13. Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom Odlukom obavljati će MUP – PU Bjelovarsko-bilogorska – PP Daruvar, Inspekcijska služba za zaštitu od požara, Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, Šumarska i lovna inspekcija Ministarstva regionalnog razvoja koji su ovlašteni za pokretanje prekršajnog postupka. U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe nadležne vatrogasne postrojbe, komunalni i poljoprivredni redar Općine Sirač, a u smislu dojave o nastalom požaru – šteti i povredi odredaba ove Odluke te prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su povredu izvršile. IV. Kaznene odredbe Članak 14. Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako obavlja spaljivanje suprotno odredbama članka 4. ove Odluke, 2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama članka 5. ove Odluke, 3. ako vrši spaljivanje bez prethodno dobivenog odobrenja iz članka 8. ove Odluke 4. ako ne obavijesti nadležnu vatrogasnu postrojbu (članak 9. ove Odluke) 5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što poduzme odgovarajuće mjere u smislu članka 12. ove Odluke Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Članak 15. Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 1. ako spaljuje poljoprivredni ili drugi otpad u vrtovima, voćnjacima i drugim otvorenim površinama u naseljenim mjestima suprotno odredbama članka 11. ove Odluke, 2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama ove Odluke, 3. ako vrši spaljivanje bez prethodno pribavljenog odobrenja iz čl. 8. ove Odluke, 4. ako ne obavijesti nadležnu vatrogasnu postrojbu (članak 9. ove Odluke), 5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što se uvjeri da su nastali produkti gorenja u potpunosti ugašeni (članak 12. ove odluke)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=