ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 53 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2.2. Stanovništvo Općine Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Općina je imala 2.218 stanovnika, raspoređena u 9 naselja, što predstavlja 1,85% od ukupnog broja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije (119.764 st.). Sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021. godine na području Općine živi ukupno 1.800 stanovnika. Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima Općine u 2011. i 2021. godini Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine, Prvi rezultati Popisa 2021. godine 2.3. Gustoća naseljenosti Površina Općine iznosi 144,91 km2 (5,5% od ukupne površine Bjelovarsko-bilogorske županije koja iznosi 2.636,67 km2). Prema popisu iz 2011. godine u Općini je živjelo 2.218 stanovnika (1,85% stanovnika Županije). To je prosječno naseljen kraj s gustoćom naseljenosti od 15,31 st./km2. Gustoća naseljenosti Općine ispod je prosjeka Županijske gustoće naseljenosti koja iznosi 45,42 st./km2. Sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021. godine gustoća naseljenosti na području Općine iznosi 12,42 st./km2. Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Popis stanovništva 2011. godine !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! (*E*!2_].,^%!/%]Z\VZ/,].#!! ! :,U$b#/%! 4Y^#/Z! #T/,]#! 1HH'O1! X`(! dK'Kq! ,-! _X_Y/Z! Y,U$b#/Z! NVZ\,U%$]X,! L! c#\,+,$]XZ! a_Y%/#VZ! X,V%! #T/,]#! (*>E>'>D! X`(e*! :$Z`%! Y,Y#]_! #T! ()11*! +,-#/Z! _! 4Y^#/#! VZ! a#UVZ\,! (*(1G! ].%/,U/#X%! d1'GKq! ].%/,U/#X%! <_Y%/#VZe*! ?,! VZ! Y$,]VZ&/,! /%]Z\VZ/! X$%V! ]! +_].,^,`! /%]Z\VZ/,].#! ,-! 1K'E1! ].*kX`(*! 2_].,^%! /%]Z\VZ/,].#! 4Y^#/Z! #]Y,-! VZ! Y$,]VZX%! <_Y%/#V]XZ! +_].,^Z! /%]Z\VZ/,].#! X,V%! #T/,]#! HK'H(! ].*kX`(*! "_X\%-/,! :$U#`! $ZT_\.%.#`%! :,Y#]%! ()(1*! +,-#/Z!+_].,^%!/%]Z\VZ/,].#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!#T/,]#!1('H(!].*kX`(*!! 0L`SMHL!)X!;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM!YG!IJPMKMHM!YGTFbMKJ!c!2GYM^!^QLKGTKMbQTL!)>""#!aGPMKJ! +L^JSIJ! _FGI!^QLKGTKMOL! 2GTFbMKL!KL^JSIJ!UOZ)W! ;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM! U^Q#dOZ)W! N%$#0%! K(! ('HO! ()'GG! N#VZ\%! KE! 1K'OO! E'E1! M,/V#!N,$X#! KO! 1E'GO! H'(K! 2,$/V#!N,$X#! S! 1G'D)! S! 8#Y! 1HG! H'OO! (O'>>! J#\V%/,U%0! 1>)! >'HG! (H'>O! :%X$%/#! 11>! (D'(1! H'(>! "#$%&! 1*H1>! EE'1E! H('DH! B#c,U%0! (1H! (('>1! O'HD! $OVYKGX! )#)"B! "((eD"! "=e7"! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! 0L`SMHL!7X!;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM!YG!IJPMKMHM!YGTFbMKJ!c!2FTM!FJNVSQLQM!2GYM^L!)>)"#!aGPMKJ! +L^JSIJ! _FGI!^QLKGTKMOL! 2GTFbMKL!KL^JSIJ!UOZ)W! ;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM! U^Q#dOZ)W! N%$#0%! HE! ('HO! 1D'(D! N#VZ\%! (D! 1K'OO! 1'>O! M,/V#!N,$X#! HD! 1E'GO! E'EG! 2,$/V#!N,$X#! S! 1G'D)! S! 8#Y! 1HK! H'OO! (O')>! J#\V%/,U%0! 1)H! >'HG! 1>')K! :%X$%/#! OG! (D'(1! E'>! "#$%&! 1*1KH! EE'1E! EH'GE! B#c,U%0! 1G(! (('>1! G')K! $OVYKGX! "#B>>! "((eD"! ")e()! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:$U#!$ZT_\.%.#!:,Y#]%!()(1*!+,-#/Z! ! (*H*!5%T`VZb.%V!].%/,U/#X%!! ! @%VUZ^#!c$,V!].%/,U/#X%!4Y^#/Z!/%]Z\VZ/!VZ!_!/%]Z\V_!"#$%&'!.,&/#VZ!>Hq!_X_Y/,+!].%/,U/#b.U%! 4Y^#/Z*! F! /%]Z\V_! "#$%&! /%\%T#! ]Z! /%VUZ^#! c$,V! $%-/,! %X.#U/,+! ].%/,U/#b.U%'! `\%-,+! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! (*E*!2_].,^%!/%]Z\VZ/,].#!! ! :,U$b#/%! 4Y^#/Z! #T/,]#! 1HH'O1! X`(! dK'Kq! ,-! _X_Y/Z! Y,U$b#/Z! NVZ\,U%$]X,! L! c#\,+,$]XZ! a_Y%/#VZ! X,V%! #T/,]#! (*>E>'>D! X`(e*! :$Z`%! Y,Y#]_! #T! ()11*! +,-#/Z! _! 4Y^#/#! VZ! a#UVZ\,! (*(1G! ].%/,U/#X%! d1'GKq! ].%/,U/#X%! <_Y%/#VZe*! ?,! VZ! Y$,]VZ&/,! /%]Z\VZ/! X$%V! ]! +_].,^,`! /%]Z\VZ/,].#! ,-! 1K'E1! ].*kX`(*! 2_].,^%! /%]Z\VZ/,].#! 4Y^#/Z! #]Y,-! VZ! Y$,]VZX%! <_Y%/#V]XZ! +_].,^Z! /%]Z\VZ/,].#! X,V%! #T/,]#! HK'H(! ].*kX`(*! "_X\%-/,! :$U#`! $ZT_\.%.#`%! :,Y#]%! ()(1*! +,-#/Z!+_].,^%!/%]Z\VZ/,].#!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!#T/,]#!1('H(!].*kX`(*!! 0L`SMHL!)X!;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM!YG!IJPMKMHM!YGTFbMKJ!c!2GYM^!^QLKGTKMbQTL!)>""#!aGPMKJ! +L^JSIJ! _FGI!^QLKGTKMOL! 2GTFbMKL!KL^JSIJ!UOZ)W! ;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM! U^Q#dOZ)W! N%$#0%! K(! ('HO! ()'GG! N#VZ\%! KE! 1K'OO! E'E1! M,/V#!N,$X#! KO! 1E'GO! H'(K! 2,$/V#!N,$X#! S! 1G'D)! S! 8#Y! 1HG! H'OO! (O'>>! J#\V%/,U%0! 1>)! >'HG! (H'>O! :%X$%/#! 11>! (D'(1! H'(>! "#$%&! 1*H1>! EE'1E! H('DH! B#c,U%0! (1H! (('>1! O'HD! $OVYKGX! )#)"B! "((eD"! "=e7"! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:,Y#]!].%/,U/#b.U%!()11*!+,-#/Z! ! 0L`SMHL!7X!;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM!YG!IJPMKMHM!YGTFbMKJ!c!2FTM!FJNVSQLQM!2GYM^L!)>)"#!aGPMKJ! +L^JSIJ! _FGI!^QLKGTKMOL! 2GTFbMKL!KL^JSIJ!UOZ)W! ;V^QG\L!KL^JSIJKG^QM! U^Q#dOZ)W! N%$#0%! HE! ('HO! 1D'(D! N#VZ\%! (D! 1K'OO! 1'>O! M,/V#!N,$X#! HD! 1E'GO! E'EG! 2,$/V#!N,$X#! S! 1G'D)! S! 8#Y! 1HK! H'OO! (O')>! J#\V%/,U%0! 1)H! >'HG! 1>')K! :%X$%/#! OG! (D'(1! E'>! "#$%&! 1*1KH! EE'1E! EH'GE! B#c,U%0! 1G(! (('>1! G')K! $OVYKGX! "#B>>! "((eD"! ")e()! 9TU,$f!M$a%U/#!T%U,-!T%!].%.#].#X_'!:$U#!$ZT_\.%.#!:,Y#]%!()(1*!+,-#/Z! ! (*H*!5%T`VZb.%V!].%/,U/#X%!! ! @%VUZ^#!c$,V!].%/,U/#X%!4Y^#/Z!/%]Z\VZ/!VZ!_!/%]Z\V_!"#$%&'!.,&/#VZ!>Hq!_X_Y/,+!].%/,U/#b.U%! 4Y^#/Z*! F! /%]Z\V_! "#$%&! /%\%T#! ]Z! /%VUZ^#! c$,V! $%-/,! %X.#U/,+! ].%/,U/#b.U%'! `\%-,+! Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine Tablica 3: Gustoća naseljenosti po jedinici površine – Prvi rezultati Popisa 2021. godine Izvor: Državni zavod za statistiku, Prvi rezultati Popisa 2021. godine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=