ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 62 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 - Komunalna infrastruktura je dovedena do zone, dok se razvod po zoni očekuje nakon riješenih vlasničkih odnosa i izrade projektne dokumentacije, problematično vlasništvo u površini od 8% je u postupku rješavanja, donesena je sva potrebna prostorno-planska dokumentacija, - U neposrednoj blizini zone prelazi željeznička pruga i županijska cesta, 5 km je udaljena od buduće brze ceste Virovitica – Daruvar – Okučani (nastavno autocesta Zagreb – Lipovac), 7 km je udaljena od Daruvara regionalnog urbanog središta. Gospodarsko industrijska zona općine Sirač je vjerojatno jedna od najrazvijenijih zona u Republici Hrvatskoj i postoje preduvjeti da se ta zona i dalje razvija i popunjava sa srednjim i velikim poduzetnicima. S ciljem daljnjeg razvoja te zone potrebno je planirati premještaj rijeke Bijela radi boljeg iskorištenja ukupnog prostora i moguće parcelacije zone. Daljnji razvoj ove zone može se ubrzati izradom plana uređenja tog prostora i planom infrastrukturnih uređenja. Razvoj novih proizvodnih pogona ili subjekata može biti oslonjen na postojeće djelatnosti u smislu daljnje finalizacije ili višeg stupnja prerade. Poduzetnici malih i tihih djelatnosti zainteresirani su za uređenje i razvoj Poduzetničke zone (Lanara) u kojoj se očekuje da će biti riješene sve komunalne i infrastrukturne pretpostavke za poduzetničko investicijsku izgradnju. 2.9.5. Objekti kritične infrastrukture • Plinoopskrba Općina je započela s plinofikacijom 1981. godine. U Badljevini, na regionalnom plinovodu Pakrac – Daruvar izgrađena je mjerno-redukcijska stanica (MRS) iz koje je izveden lokalni plinovod za Sirač (NO 150), radnog pritiska 4,2 bara do današnje tvornice građevinskog materijala Kamen Sirač d.d. u dužini od 12 km. U samom naselju Sirač na lokalnom plinovodu izgrađena je mjerno-redukcijska stanica za preuzimanje plina za plinsku mrežu naselja Sirač. U periodu od 1981. do 1983. godine izgrađeno je 8.097 m čeličnog plinovoda u svim glavnim ulicama naselja. Od 1994. godine počela je izgradnja polietilenske ulične plinske mreže. Područjem Općine prolazi dio plinovodnog sustava Hrvatske, regionalni plinovod Pakrac – Daruvar DN 150. Sukladno najnovijim podacima, stanje u 2021. godini bilo je sljedeće: Na području općine Sirač ne postoji niti jedna redukcijska i odorizacijska stanica. Postoji samo izlaz iz transportnog sustava Sirač – 3 bara – Sirač koje je u vlasništvu operatora transportnog sustava tvrtke Plinacro. Plinoopskrbom su obuhvaćena naselja: Sirač, Miljanovac, Barica. - Dužina mreže: 17.400 m - Broj domaćinstva: 334 - Broj poslovnih subjekata: 33 - Ukupno korisnika: 367. • Elektroopskrba Područje Općine Sirač električnom energijom opskrbljuje distributer DP Elektra Križ. Općinom Sirač od objekata prijenosne mreže 400, 220 i 110 kV prolazi rubno uskim pojasom dalekovod DV 110 kV Međurić – Daruvar. Trenutno stanje 35 i 10 kV mreže osigurava pouzdano napajanje električnom energijom. Stanje niskonaponske mreže je u svrhu naponskih prilika u lošijem stanju i traži ulaganja u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata. Broj korisnika na području Općine u 2020. god.: - privatni korisnici: 756 - poslovni korisnici: 85. Tablica 16: Pregled potrošnje električne energije na području Općine u 2020. god. !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! E*! >*)H>! 1(*(K1! G>(*(D>! (1O! )! (*D1K! (K(! H*! >*D1)! 11*>HE! DH(*H>>! 1HH! )! (*))E! >E! K*! >*(O)! 1E*ED1! D>O*G)G! 1(G! E*EG>! (*E1H! >E! >*! >*11)! 1(*)(G! DOE*E)(! 1(H! DE! (*)GE! >K! D*! >*11)! 1(*11E! DGE*1H1! OD! DE! 1*OHK! 1K(! G*! >*()G! 1E*)KH! >GD*D>E! 1EK! DE! (*)G>! DD! O*! >*(>1! 1(*OHE! G(D*D>(! 1DH! DE! (*1EH! >E! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ".$%/#0%! (O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! • :\#/,,Y]X$c%! 4Y^#/%! VZ! T%Y,&Z\%! ]! Y\#/,n#X%0#V,`! 1OG1*! +,-#/Z*! F! N%-\VZU#/#'! /%! $Z+#,/%\/,`! Y\#/,U,-_! :%X$%0!L!M%$_U%$! #T+$%WZ/%! VZ!`VZ$/,!L! $Z-_X0#V]X%! ].%/#0%! dJ5"e! #T! X,VZ! VZ! #TUZ-Z/! \,X%\/#! Y\#/,U,-! T%! "#$%&! d@4! 1K)e'! $%-/,+! Y$#.#]X%! H'(! c%$%! -,! -%/%b/VZ! .U,$/#0Z! +$%WZU#/]X,+! `%.Z$#V%\%!8%`Z/!"#$%&!-*-*!_!-_a#/#!,-!1(!X`*!F!]%`,`!/%]Z\V_!"#$%&!/%!\,X%\/,`!Y\#/,U,-_! #T+$%WZ/%! VZ! `VZ$/,! L! $Z-_X0#V]X%! ].%/#0%! T%! Y$Z_T#`%/VZ! Y\#/%! T%! Y\#/]X_! `$Za_! /%]Z\V%! "#$%&*!F!YZ$#,-_!,-!1OG1*!+,-#/Z!L!1OGE*!+,-#/Z! #T+$%WZ/,! VZ!G*)OD!`!&Z\#&/,+!Y\#/,U,-%!_! ]U#`! +\%U/#`! _\#0%`%! /%]Z\V%*! 4-! 1OOH*! +,-#/Z! Y,&Z\%! VZ! #T+$%-/V%! Y,\#Z.#\Z/]XZ! _\#&/Z! Y\#/]XZ!`$ZaZ*! :,-$_&VZ`! 4Y^#/Z! Y$,\%T#! -#,! Y\#/,U,-/,+! ]_].%U%! P$U%.]XZ'! $Z+#,/%\/#! Y\#/,U,-! :%X$%0! L! M%$_U%$!M@!1K)*! "_X\%-/,! /%V/,U#V#`! Y,-%0#`%'! ].%/VZ! _! ()(1*! +,-#/#! c#\,! VZ! ]\VZ-Z^Zf! @%! Y,-$_&V_! ,Y^#/Z! "#$%&! ! /Z! Y,].,V#! /#.#! VZ-/%! $Z-_X0#V]X%! #! ,-,$#T%0#V]X%! ].%/#0%*! :,].,V#! ]%`,! #T\%T! #T! .$%/]Y,$./,+! ]_].%U%! ! "#$%&! L! E! c%$%! L! "#$%&! ! X,VZ! VZ! _! U\%]/#b.U_! ,YZ$%.,$%! .$%/]Y,$./,+! ]_].%U%!.U$.XZ!:\#/%0$,*! :\#/,,Y]X$c,`!]_!,c_[U%&Z/%!/%]Z\V%f!"#$%&'!J#\V%/,U%0'!N%$#0%*!! M_a#/%!`$ZaZf!1D*H))!`! N$,V!-,`%^#/].U%f!EEH! N$,V!Y,]\,U/#[!]_cVZX%.%f!EE! FX_Y/,!X,$#]/#X%f!E>D*!! ! • 3\ZX.$,,Y]X$c%! :,-$_&VZ! 4Y^#/Z! "#$%&! Z\ZX.$#&/,`! Z/Z$+#V,`! ,Y]X$c\V_VZ! -#].$#c_.Z$! M:! 3\ZX.$%! 8$#a*! 4Y^#/,`!"#$%&!,-!,cVZX%.%!Y$#VZ/,]/Z!`$ZaZ!H))'!(()!#!11)!XA!Y$,\%T#!$_c/,!_]X#`!Y,V%],`! -%\ZX,U,-! MA! 11)! XA! JZW_$#^! L! M%$_U%$*! ?$Z/_./,! ].%/VZ! EK! #! 1)! XA! `$ZaZ! ,]#+_$%U%! Y,_T-%/,! /%Y%V%/VZ! Z\ZX.$#&/,`! Z/Z$+#V,`*! ".%/VZ! /#]X,/%Y,/]XZ! `$ZaZ! VZ! _! ]U$[_! /%Y,/]X#[! Y$#\#X%! _! \,b#VZ`! ].%/V_! #! .$%a#! _\%+%/V%! _! $ZX,/].$_X0#V_! Y,].,VZ^#[! #! #T+$%-/V_! /,U#[!,cVZX%.%*! ! N$,V!X,$#]/#X%!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!_!()()*+,-*f! S Y$#U%./#!X,$#]/#0#f!DK>! S Y,]\,U/#!X,$#]/#0#f!GK! ! 0L`SMHL!"6X!2FJaSJP!YGQFGbKIJ!JSJOQFM]KJ!JKJFaMIJ!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!V!)>)>#aGP#! AIJ^JH! +L^JSIJ! _LFMHL! AMSILKGTLH! *MFL]! *FJPKIM! _GFOM! _MIJSL! 'GKIM! _GFOM! 2LOFLKM! 1*! >*1)G! 1(*>(E! DOO*O()! (G1! )! H*1D(! 1*DH>! (*! >*)>>! 1(*EKE! G>E*1D)! (K(! )! E*1((! 1*E(D!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=