ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 63 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Izvor: HEP ODS d.o.o. – Sektor za mjerenje i podršku tržištu, 2021. god. Na području Općine ne nalaze se postojeći objekti prijenosne mreže (nadzemni i kabelski vodovi te transformatorske stanice nazivnog napona 110 KV, 220 kV i 400 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosnog područja Zagreb. !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! E*! >*)H>! 1(*(K1! G>(*(D>! (1O! )! (*D1K! (K(! H*! >*D1)! 11*>HE! DH(*H>>! 1HH! )! (*))E! >E! K*! >*(O)! 1E*ED1! D>O*G)G! 1(G! E*EG>! (*E1H! >E! >*! >*11)! 1(*)(G! DOE*E)(! 1(H! DE! (*)GE! >K! D*! >*11)! 1(*11E! DGE*1H1! OD! DE! 1*OHK! 1K(! G*! >*()G! 1E*)KH! >GD*D>E! 1EK! DE! (*)G>! DD! O*! >*(>1! 1(*OHE! G(D*D>(! 1DH! DE! (*1EH! >E! 1)*! >*KG1! 1(*K)(! G>K*K(K! ()O! DE! (*KEO! GO! 11*! O*H))! 11*O>H! OOH*>)>! (HD! E*D(O! (*HKO! >)! 1(*! >*E>O! 1(*EHH! D>O*)>>! (HE! KH>! H*)(K! (*)1E! $OVYKG!YG! KL^JSIV! )>)>#aGP#X! DG*(KO! 1HO*1GO! O*DKG*G)K! (*(KE! G*)(>! E1*KOD! K*OD)! $OVYKG! )>)>#aGP#! ! 9TU,$f!P3:!4M"!-*,*,*!L!"ZX.,$!T%!`VZ$Z/VZ!#!Y,-$bX_!.$a#b._'!()(1*+,-*! ! @%! Y,-$_&V_! 4Y^#/Z! /Z! /%\%TZ! ]Z! Y,].,VZ^#! ,cVZX.#! Y$#VZ/,]/Z! `$ZaZ! d/%-TZ`/#! #! X%cZ\]X#! U,-,U#!.Z!.$%/]n,$`%.,$]XZ!].%/#0Z!/%T#U/,+!/%Y,/%!11)!8A'!(()!XA!#!H))!XAe!_!/%-\Za/,].#! P$U%.]X,+!,YZ$%.Z$%!Y$#VZ/,]/,+!]_].%U%!-*,*,*'!:$#VZ/,]/,+!Y,-$_&V%!I%+$Zc*!! ! ! ! ! ".$%/#0%! (O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! N$,V!X,$#]/#X%!/%!Y,-$_&V_!4Y^#/Z!_!()()*+,-*f! S Y$#U%./#!X,$#]/#0#f!DK>! S Y,]\,U/#!X,$#]/#0#f!GK! ! 0L`SMHL!"6X!2FJaSJP!YGQFGbKIJ!JSJOQFM]KJ!JKJFaMIJ!KL!YGPFV]IV!&Y\MKJ!V!)>)>#aGP#! AIJ^JH! +L^JSIJ! _LFMHL! AMSILKGTLH! *MFL]! *FJPKIM! _GF M! _MIJSL! 'GKIM! _GFOM 2LOFLKM! 1 1)G ( ( OO O() (G1 H 1D( 1*DH>! ( )>> ( KE G E 1D) (K( )! E 1(( 1*E(D!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=