ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 65 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!)5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CIAC! 0:J/8!9:2D8!*! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5C6*-! "821=!*,! ."! .:2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *C,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CI)5! Q1D21J8!)! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! A,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CI-,! 0:J/8!9:2D8!A! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CI6,! "821=!)! ."! D."! *,G5,H>,?+!@4! *,!@4! C),B,!@41! +,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."55,C,! "821=!*! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *,,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5C6-,! "821=!6! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! *C,B,!@41! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5C6)-! "821=!*+! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5C6C6! "821=!*6! ."! D."! *,G5,H>,?+!@4! *,!@4! 5,,,B,!@41! C),B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CI+*! 98/RL1!*! ."! .:2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *C,B,!@41! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5C6C-! 0:J/8!9:2D8!-! ."! D."! *,G5,H>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! 5A,B,!@41! +,,-,,+!"E.1!D28S! )."*,,,*-! "821=! ."!! E801J1! )A>*,!@4! )A! I!K41! CBA!K41! 8PTO$U!VRQ!:0"!WBOBOB!X!RYM@#$%!D$'Z?!5,5*B[OWB! ! "#$%&'#!(B*!+,-.%-/!>2/2>#!4&3<2.!4#524#!4#!52/,6786!95:&4-! @;>2,4&!,#;>2/! @;>2,42!52%8-! 9;4#<#! =#;&>! =#;&>4&!4#524! C,-D4&!4&>2! E6%8&4#! *! +! *."55,-C<JJ8+! ;RJ.12! ,B+!@4! JJ! *5--BA,,!\! *! )! *."5C6*-<JJ8)! Q8L1J1! ,B+!@4! JJ! *B)5*!\! *! +! *."5C6*-<JJ8+! Q1D21J8! ,B+!@4! JJ! *)6B6,I!\! *! *! *."5C6+,<JJ8*! "821=! ,B+!@4! JJ! -A+B,-A!\! *! 5! *."5C65I<JJ85! 039J8;1! ,B+!@4! JJ! *-*)B,+)!\! *! +! *."5C6*A<JJ8+! 0:K! ,B+!@4! JJ! **,*B+)I!\! *! 5! *."5CI)5<JJ85! K12D:41;! ,B+!@4! JJ! -*CB5CI!\! *! )! *."5C65I<JJ8)! "821=! ,B+!@4! JJ! *AC,B-+)!\! *! *! )."*,,,*-<*"J8*! "821=! *,!@4! "J! *)A))B,)+!\! *! *! *."5C6))<JJ8*! "821=! ,B+!@4! JJ! CI,BI-C!\! *! )! *."5CI+*<JJ8)! "821=! ,B+!@4! JJ! A+*BC*,!\! *! 5! *."5CIC-<JJ85! 98/RL1! ,B+!@4! JJ! *),BA,,!\! *! )! *."5C6))<JJ8)! F21V:4L/1J8! ,B+!@4! JJ! *+66BI,5!\! *! )! *."5C6+,<JJ8)! 039J8;1! ,B+!@4! JJ! I*IB5+A!\! *! *! *."5C6)-<JJ8*! 92:0! ,B+!@4! JJ! *A,6BC)5!\! *! 5! *."5CIAC<JJ85! E18L;8! ,B+!@4! JJ! C,IBA,*!\! *! A! *."5C6*A<JJ8A! "821=! ,B+!@4! JJ! *5,,B-I5!\! *! 5! *."5C6*-<JJ85! 73K128/1! ,B+!@4! JJ! AC)B5)I!\! *! A! )."*,,,*-<*"J8A! 9:2D8!! *,!@4! "J! *I65IB)++!\! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!)5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! +,,-,,+,)!./!0123412! *."5CIAC! 0:J/8!9:2D8!*! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@4! 5A,B,!@41! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./! 12! *."5C6*-! "821=!*,! ."! .:2! *,>,?+!@ ! *,!@ ! 5A,B,!@ ! *C,B,!@ ! +,,-,,+,)!./! ! *."5CI)5! Q1D21J8!)! ."! "."<=2! *,>,?+!@ ! *,!@ ! 5A,B,!@ ! A,B,!@41! +,,-,,+,)!./!01234 ! *."5CI-,! 0:J/8!9:2D8!A! ."! "."<= ! *,>,?+!@ ! *,!@ ! 5A,B,!@ ! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./!01234 ! *."5CI6,! "821=!)! ."! D."! *,G5,H>,?+!@4! *,!@ ! C),B,!@ ! +,,B,!@ ! +,,-,,+,)!./! ! *."55,C,! "8 =!*! ."! "."<=2! *,>,?+!@4! *,!@ ! 5A,B,!@ ! *,,,B,!@41! +,,-,,+,)!./! ! *."5C6-,! "8 =!6! ."! "."<= ! *,>,?+!@ ! *,!@ ! *C,B,!@ ! *,,B,!@41! +,,-,,+,)!./! ! *."5C6)-! "821=!*+! ."! "."<= ! *,>,?+!@ ! *,!@ ! 5A,B,!@ ! *,,B,!@ ! ! /! ! " C6! "8 ! 6! "! D."! *,G5,H>,?+!@4! !@ ! 5,,,B,!@41! C) B !@41! +,,-,,+,)!./! ! *."5CI+*! 98/RL1!*! ."! .:2! *,>,?+!@4! *,!@ ! 5A,B,!@41! *C,B,!@41! +,,-,,+,)!./! ! *."5C6C-! 0:J/8!9:2D8!-! ."! D."! *,G5,H>,?+!@4! *,!@ ! 5A,B,!@ ! 5A,B,!@ ! +,,-,,+!"E.1!D28S! )."*,,,*-! "821=! ."!! E801J1! )A>*,!@4! )A! I!K41! CBA!K41! 8PTO$U!VRQ!:0"!WBOBOB!X!RYM@#$%!D$'Z?!5,5*B[OWB! ! "#$%&'#!(B*!+,-.%-/!>2/2>#!4&3<2.!4#524#!4#!52/,6786!95:&4-! @;>2,4&!,#;>2/! @;>2,42!52%8-! 9;4#<#! =#;&>! =#;&>4&!4#524! C,-D4&!4&>2! E6%8&4#! *! +! *."55,-C<JJ8+! ;RJ.12! ,B+!@4! JJ! *5--BA,,!\! *! )! *."5C6*-<JJ8)! Q8L1J1! ,B+!@4! JJ! *B)5*!\! *! +! *."5C6*-<JJ8+! Q1D21J8! ,B+!@4! JJ! *)6B6,I!\! *! *! *."5C6+,<JJ8*! "821=! ,B+!@4! JJ! -A+B,-A! ! *! 5! *."5C65I<JJ85! 039J8;1! ,B+!@4! JJ! *-*)B,+)!\! *! +! *."5C6*A<JJ8+! 0:K! ,B+!@4! JJ! **,*B+)I! ! *! 5! *."5CI)5<JJ85! K12D:41;! ,B+!@4! JJ! -*CB5CI!\! *! )! *."5C65I<JJ8)! "821=! ,B+!@4! JJ! *AC,B-+)!\! *! *! )."*,,,*-<*"J8*! "821=! *,!@4! "J! *)A))B,)+!\! *! *! *."5C6))<JJ8*! "821=! ,B+!@4! JJ! CI,BI-C!\! *! )! *."5CI+*<JJ8)! "821=! ,B+!@4! JJ! A+*BC*,! ! *! 5! *."5CIC-<JJ85! 98/RL1! ,B+!@4! JJ! *),BA,,!\! *! )! *."5C6))<JJ8)! F21V:4L/1J8! ,B+!@4! JJ! *+66BI,5!\! *! )! *."5C6+,<JJ8)! 039J8;1! ,B+!@4! JJ! I*IB5+A!\! *! *! *."5C6)-<JJ8*! 92:0! ,B+!@4! JJ! *A,6BC)5!\! *! 5! *."5CIAC<JJ85! E18L;8! ,B+!@4! JJ! C,IBA,*!\! *! A! *."5C6*A<JJ8A! "821=! ,B+!@4! JJ! *5,,B-I5!\! *! 5! *."5C6*-<JJ85! 73K128/1! ,B+!@4! JJ! AC)B5)I!\! *! A! )."*,,,*-<*"J8A! 9:2D8!! *,!@4! "J! *I65IB)++!\! Izvor: HEP ODS d.o.o. – Elektra Križ, 2021. god. Tablica 18: Pregled vodova niskog napona na području Općine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=