ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 66 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! *! +! *."5CI+*<JJ8+! ":D1D! ,B+!@4! JJ! 56-B666!\! *! 5! *."5CIC)<JJ85! 98/RL1! ,B+!@4! JJ! +,-BA-A!\! *! 5! *."5CI+*<JJ85! Q1D21J8! ,B+!@4! JJ! I-CB,,*!\! *! *! *."5CI+*<JJ8*! 9:2D8! ,B+!@4! JJ! *I)CBA+5!\! *! C! *."5C6C-<JJ8C! K1J1".82!Q1D21! ,B+!@4! JJ! I55BA,,!\! *! *! *."5CI-,<JJ8*! EL:D8]8! ,B+!@4! JJ! +*)BA,*!\! *! -! )."*,,,*-<*"J8-! .4:2J8;1!S93DR!! *,!@4! "J! )+*BI6I!\! *! *! *."5C65I<JJ8*! K1=D:41;! ,B+!@4! JJ! +6IB6)C!\! *! 5! *."55,C,<JJ85! 0:L/1J8! ,B+!@4! JJ! **6*B)-6!\! *! A! *."5CI6,<JJ8A! "1K:".:/R]8! :2K12!D1KRJ! "821=! ,B+!@4! JJ! 5AIB,,,!\! *! *! *."5C6*5<JJ8*! "821=! ,B+!@4! JJ! )IABA+I!\! *! 5! *."55,C5<JJ85! "821=! ,B+!@4! JJ! *A5*B)A)!\! *! 5! *."55,CC<JJ85! 0:L/1J8! ,B+!@4! JJ! *5*6B+66!\! *! 5! *."5CI6)<JJ85! J8D:LR!.R"LR! ,B+!@4! JJ! C-6B66+!\! *! +! *."5C6,6<JJ8+! 2108]R41! ,B+!@4! JJ! *C+IB)CI!\! *! 5! *."5C6,6<JJ85! 921J8K82:41! ,B+!@4! JJ! *,,5B5,-!\! *! *)! *."5C6,-<JJ8*)! 2108]R41!Q2RK1! SRL/REJ8=D:/! ".1J8;8! ,B+!@4! JJ! *AIAB6+)!\! *! *,! *."5C6,5<JJ8*,! 2108]R41!:0! D]B92B*,C<I+! ,B+!@4! JJ! I*-BCA+!\! *! I! *."5C6,5<JJ8I! V241."D8!0:K! ,B+!@4! JJ! A*B556!\! *! )! *."5C6,5<JJ8)! 2108:J8;1! D21/;R2! ,B+!@4! JJ! 5*5B+)*!\! *! *! *."5C6,5<JJ8*! 2108]R41!Q2RK1! :Q]8J8! ,B+!@4! JJ! +5+B-+I!\! *! *! *."5*65+<JJ8*! 0:L/1J8! ,B+!@4! JJ! *+6+BC,+!\! *! *! *."5*6)*<JJ8*! 789:41;! ,B+!@4! JJ! C+6B-I5!\! *! 5! *."5*65-<JJ85! F:L398J/1D! ,B+!@4! JJ! -+CBA,I!\! *! +! *."5))I6<JJ8+! 0:L/1J8! ,B+!@4! JJ! *AIAB)*I!\! *! 5! *."5))I6<JJ85! ":D1D! ,B+!@4! JJ! A,*B+*+!\! *! 5! *."5C6CC<JJ85! Q8L1J1! ,B+!@4! JJ! 5I)BA+A!\!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=