ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 73 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine - Stožer civilne zaštite Općine Sirač, - Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, - Koordinatori na lokaciji, - Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara, Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar, Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, Darkom d.o.o. Daruvar, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar, Darkom distribucija plinom d.o.o. Daruvar). - Operativne snage vatrogastva Općine Sirač (Vatrogasna zajednica Općine Sirač, DVD Sirač, DVD Šibovac). - Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvara, - Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar, - Udruge građana. 3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine, prostor na kojem se pojavljuju i način na koji mogu štetno, odnosno negativno utjecati na okoliš. Po identifikaciji, prijetnje se prikazuju u zbirnoj tablici s osnovnim opisom scenarija te najbitnijim učincima na društvene vrijednosti. Prikazuju se preventivne mjere i mjere odgovora, točnije reagiranja na prijetnju. Kako bi se identificirale moguće prijetnje na području Općine korištena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019. god. u kojoj se nalaze karte vjerojatnih rizika za zasebna područja, Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije u kojoj su navedene najvjerojatnije prijetnje koje mogu ugroziti područje i stanovništvo istog područja. Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena na temelju scenarija za svaki pojedini rizik. 3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine Izraženi rizici smatraju se minimalno rizici koji su na području određene Županije u nacionalnoj procjeni rizika označeni crvenom i narančastom bojom odnosno spadaju u kategoriju visokog i vrlo visokog rizika. Prema podacima navedenima u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019. god., za Bjelovarskobilogorsku županiju izraženi su sljedeći rizici: - Ekstremne temperature - Epidemije i pandemije - Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela - Klizišta. Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije od 30. prosinca 2016. god. (u daljnjem tekstu: Smjernice), točkom 2. određeno je da je prilikom identifikacije prijetnji potrebno odrediti koje prijetnje se pojavljuju na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije, na kojem prostoru se javljaju te na što i na koji način mogu negativno/štetno utjecati. Sukladno Smjernicama, prijetnje koje se mogu očekivati u svim jedinicama lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije i koje je preporučljivo obraditi su: - Epidemije i pandemije - Potres - Suša. Sukladno proglašenim prirodnim nepogodama na području Općine Sirač ili na području cijele Bjelovarskobilogorske županije, registrirani su sljedeći rizici: - Suša - Mraz - Klizišta. U tablici 22. prikazan je registar rizika, odnosno potencijalnih prijetnji za područje Općine te u skladu s time u tablici su prikazane moguće posljedice te mjere odgovora na prijetnje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=