ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 72 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Grubišnog Polja, Općine Dežanovac, Općine Hercegovac, Općine Kapela, Općine Končanica, Općine Nova Rača, Općine Rovišće, Općine Sirač, Općine Štefanje, Općine velika Pisanica, Općine Velika Trnovitica, Općine Veliki Grđevac ("Županijski glasnik", broj 7/17), - Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane klizištem zemljišta na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 6/19), - Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području Grada Daruvara i Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 4/20), - Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području Općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće ("Županijski glasnik", broj 4/21), - Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Grada Čazme i Općina Dežanovac, Rovišće, Severin, Sirač i Velika Trnovitica ("Županijski glasnik", broj 7/21). Sukladno podacima Procjene rizika od velikih nesreća za Područje Općine Sirač iz 2018. god., osim prirodnih nepogoda navedenih iz "Županijskog glasnika", prirodne nepogode za područje Općine Sirač proglašene su kako slijedi: suša (2000., 2003., 2007., 2016. i 2017. god.), mraz (2001., 2002. i 2017. god.), tuča (2003. god.), osim proglašenih prirodnih nepogoda, na području Općine Sirač evidentirane su i poplave i to 2015., 2016. i 2017. god. 2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja Tablica 21: Prikaz šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda na području Općine !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! • ;9-1.%! /! 8$/A-%H,&21! 8$'$/9&,! &,8/A/9,! 7?/A! 31H,! &%! 8/9$1:21! _$%9%! l%70,! '! ;8<'&%! D,6%&/4%(E! b/4'H<,E! ",4,$'&E! "'$%:! '! C,-'.%! +$&/4'#'(%! JeB18%&'23.'! A-%3&'.! G2,-/4%$3./!]!?'-/A/$3.,!618%&'2,h!?$/2!*TRKL=!! ! "1.-%9&/!8/9%('0%!F$/(2,&,!$'7'.%!/9!4,-'.'@!&,3$,<%!7%!F/9$1:2,!;8<'&,!"'$%:!'7!RWKQ=!A/9=E! /3'0!8$'$/9&'@!&,8/A/9%!&%4,9,&'@!'7!B18%&'23./A!A-%3&'.%E!8$'$/9&,!&,8/A/9,!7%!8/9$1:2,! ;8<'&,! "'$%:! 8$/A-%H,&,! 31! .%./! 3-'2,9'\! 31H%! JRWWW=E! RWW)=E! RWW*=E! RWKP=! '! RWK*=A/9=LE!0$%7! JRWWK=E! RWWR=! '! RWK*=A/9=LE! #1:%! JRWW)=A/9=LE! /3'0! 8$/A-%H,&'@! 8$'$/9&'@! &,8/A/9%E! &%! 8/9$1:21!;8<'&,!"'$%:!,4'9,&#'$%&,!31!'!8/8-%4,!'!#/!RWKS=E!RWKP=!'!RWK*=A/9=! ! "#$$#"#!F0101!5@2(31*!,'(3.D+3(;!*):.E.3.! ! 6.72(8.!"$9!&'(-./!D010.!+.@0.2(;!5@2(31*!,'(')*+(;!+1,):)*.!+.!,)*'5<35!=,>(+1! ?#G'#! C'@0.!,'(')*+1!+1,):)*1! H)*(+.!+.@0.+-.!,'(')*+1! +1,):)*1! &'(3.B231+.!D010.!I-+J! K=! "1H%! RWKK=! K=WYY=*)KE)P! R=! "1H%! RWKR=! SQQ=Z)YEYZ! )=! ;9$/&!7,0-2'H#%! RWKS=! R=WSW=WWWEWW! Z=! >$%7! RWKP=! )=S*S=)RQE*R! S=! >$%7! "1H%! RWK*=! S)K=KRWEYZ! K=KQ)=QZ)EWS! P=! >$%7! RWRW=! R=**Z=RP)ESQ! *=! >$%7! "1H%! RWRK=! K=YZ*=PZZESS! QWZ=ZYKEYK! ! "#$$#K#!LB1*1+1!M31'1!+.-)+!*):.E.3.!-)3(!@5!5/')-)B.2(!D0105! ! U%./&!4,-'.,!8/8-%4,!1!-'8&21!KYSK=!A/9'&,E!7%8/:,#'!31!/83,6&'!$%9/4'!&%!$,A1-%('2,!$'2,:&'@! #/./4%=! `7A$%O,&'! 31! '! 8/8$%#&'! &%3'8'! #,! 38/2&'! .%&%-! `-/4%XF%.$%! 3! 8$,A$%9&'0! '! 1-2,4&'0! /?2,.#/0=! fA$/#,@&':.,!02,$,=!! R=KR=!F/.%7%#,-2'!/8,$%#'4&,!38/3/?&/3#'!&%!8/9$1:21!;8<'&,! ! ;8,$%#'4&,!3&%A,!313#%4%!('4'-&,!7%H#'#,!31!34'!8$'.-%9&'!'!$%38/-/6'4'!$,31$3'!/8,$%#'4&'@!3&%A%! ./2'!31!&%0'2,&2,&'!8$/4/O,&21!02,$%!('4'-&,!7%H#'#,=!! "1.-%9&/!/9$,9?%0%!:-%&.%!RW=!3#%4.%!K=!M%./&%!/!313#%41!('4'-&,!7%H#'#,!JdU%$/9&,!U/4'&,e! ?$=!QRTKSE!KKQTKQE!)KTRWE!RWTRKL!02,$,!'!%.#'4&/3#'!1!313#%41!('4'-&,!7%H#'#,!8$/4/9,!3-2,9,<,! /8,$%#'4&,!3&%A,!313#%4%!('4'-&,!7%H#'#,\!! • 3#/6,$!('4'-&,!7%H#'#,E! • 8/3#$/2?%!('4'-&,!7%H#'#,!/8<,!&%02,&,E!! • /8,$%#'4&,!3&%A,!4%#$/A%3#4%E!! • /8,$%#'4&,!3&%A,!c$4%#3./A!j$4,&/A!.$'6%E! 2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu Nakon velike poplave u lipnju 1951. godine, započeti su opsežni radovi na regulacije riječnih tokova. Izgrađeni su i popratni nasipi te spojni kanal Ilova-Pakra s pregradnim i uljevnim objektom. Agrotehničke mjere. 2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: - stožer civilne zaštite, - postrojba civilne zaštite opće namjene, - operativne snage vatrogastva, - operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, - operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, - udruge, - postrojbe i povjerenici civilne zaštite, - koordinatori na lokaciji, - pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=