ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 79 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 23: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi ! "#$%&'(%!PC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ),M,!T'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!1%!D'=4#!'!1/$%=392!397/'!6$'5%1%&2!B7!7!4/&4B7!&%!7576&'!0$49!B#%&4=&'5%!.6:'&2!1%! 5492! 92!6$4('92&92&4!/%! B7! 1%>=%:2&'!64B392/'(%<%!4/$2J2&'>!6$'92#&9'!F!64?'&73'@!413'92J2&'@! 4043923'@!2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! =&KL+M&!."N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! R'1,!4(&-1P-+0&!6!S! $! R21&%#&2! WXC@CCM! .! Q%32&2! C@CCM!Y!C@CC)Z! "! I<92$2&2! C@CC)[!Y!C@CMM! :! \&%8%9&2! C@CM-!Y!C@C+P! T! N%#%B#$4K%3&2! ]C@C+Z! ! ),-,!^4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7!&%B#%37!7#92(%92<!6$'92#&92,!Q%#2$'9%3&%!A#2#%!B!64B392/'(%<%!64!?4B64/%$B#=4! 6$'5%1792! B2! 7! 4/&4B7! &%! 6$4$%87&! .6:'&2! #2! B2! &2! 4/&4B'! &%! <%#2$'9%3&7! A#2#7! 549%! B2! 6$'5%1792!7!5%#2?4$'9'!_$7A#=2&%!B#%0'3&4B#!'!643'#'5%,! ! 4.2. Gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine te se ne odnosi na materijalnu štetu koja se prikazuje u kategoriji Društvena stabilnost i politika. Tablica 24: Prikaz posljedica na gospodarstvo !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! =&KL+M&!.:N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! M!F!P! "! I<92$2&2! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2!! ]-P! ! ),+,!_$7A#=2&%!B#%0'3&4B#!'!643'#'5%! ! ;4B392/'(2! 1%! _$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 6$4('92&92&2! B7! B! 401'$4<! &%! A#2#2! &%B#%32! 4/$2J2&4<! 6$'92#&94<! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! 9%=&4?! '! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! 64B392/'(%! &%! _$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! /40'=%! B2! B$2/&94<!=$'92/&4B#'!5%#2?4$'9%!N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '!IB#%&4=%`?$%J2='&%!4/! 9%=&4?! '! /$7A#=2&4?!1&%8%9%,!! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!A#2#%!1%!_$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'!643'#'57@!&%B#%3%!64B392/'(%<%!6$'92#&92!6$'5%1%&%!92!7! 4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,! =&KL+M&!.TN!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!V%<W! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! !M!F!P! "! I<92$2&! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2! ]-P! ! =&KL+M&!.[N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)!+!2'&\)P+-)!15!,&P-12!+!5'6X(P)-12!/-&7&,&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P&U&Z2'&\)P+-&U&!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! M!F!P! "! I<92$2&2! P!F!MP! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! =&KL+M&!.:N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! M!F!P! "! I<92$2&2! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2!! ]-P! ! ),+,!_$7A#=2&%!B#%0'3 4B#!'!643'#'5%! ! ;4B392/'(2! 1%! _$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 6$4('92&92&2! B7! B! 401'$4<! &%! A#2#2! &%B#%32! 4/$2J2&4<! 6$'92#&94<! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! 9%=&4?! '! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! 64B392/'(%! &%! _$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! /40'=%! B2! B$2/&94<!=$'92/&4B#'!5%#2?4$'9%!N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '!IB#%&4=%`?$%J2='&%!4/! 9%=&4?! '! /$7A#=2&4?!1&%8%9%,!! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!A#2#%!1%!_$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'!643'#'57@!&%B#%3%!64B392/'(%<%!6$'92#&92!6$'5%1%&%!92!7! 4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,! =&KL+M&!.TN!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!V%<W! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! !M!F!P! "! I<92$2&! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2! ]-P! ! =&KL+M&!.[N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)!+!2'&\)P+-)!15!,&P-12!+!5'6X(P)-12!/-&7&,&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P&U&Z2'&\)P+-&U&!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! 4.3. Društvena stabilnost i politika Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku procijenjene su s obzirom na štete nastale određenom prijetnjom na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija posljedica na Društvenu stabilnost i politiku dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina od javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove) javnog društvenog značaja) 2 Ukupna šteta za Društvenu stabilnost i politiku, nastala posljedicama prijetnje prikazana je u odnosu na proračun Općine. Tablica 25: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=