ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 80 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Tablica 26: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno. Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ako takvi podaci ne postoje koristit će se vrijednosti iz tablice priloga XIII. – Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. 5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE – RIZIKA Pri određivanju vjerojatnosti, odnosno frekvencije pojave, točnije nastanka određenog rizika, za sve rizike koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti, odnosno frekvencije. Za svaki identificirani rizik vjerojatnost, frekvencija je sistematizirana u 5 kategorija. Vjerojatnost pojave, frekvencija određenog rizika izračunata je tijekom izrade Procjene rizika, a u proračun su uzete vrijednosti onog događaja koji može uzrokovati štete sukladno kriterijima propisanim za svaku od kategorija društveni vrijednosti. Tablica 27: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika ! "#$%&'(%!PM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! !M!F!P! "! I<92$2&! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2! ]-P! ! =&KL+M&!.[N!B'+0&/!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)!+!2'&\)P+-)!15!,&P-12!+!5'6X(P)-12!/-&7&,&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P&U&Z2'&\)P+-&U&!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! $! R21&%#&2! C@P!F!M! .! Q%32&2! M!F!P! "! I<92$2&2! P!F!MP! :! \&%8%9&2! MP!F!-P! T! N%#%B#$4K%3&2! ]-P! ! ;4B392/'(2!1%!_$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'!643'#'57!'B5%1'=%#!:2!B2!10'$&4,!!! a$'92/&4B#'!645$2#&'&%! '!&25$2#&'&%!4/$2J797!B2!64/%('<%!/40'=2&'<! '1!_$D%=&4?!1%=4/%!1%! B#%#'B#'57,! U54! #%5='! 64/%('! &2! 64B#492! 54$'B#'#! :2! B2! =$'92/&4B#'! '1! #%03'(2! 6$'34?%! bSSS,! Y! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ;$'03'D&'! 92/'&'8&'! #$4A54='! '1?$%/&92! $%1&'>! 5%#2?4$'9%! ?$%J2='&%! '1! ;$4(92&2! $'1'5%! 4/! 5%#%B#$4K%!1%!L26703'57!c$=%#B57, T#!I?>;8?A=D8J=!B8?AI>!B;<?>=D?>!]!;<@<%A! ! ;$'!4/$2J'=%&97!=92$49%#&4B#'@!4/&4B&4!K$25=2&('92!649%=2@!#48&'92!&%B#%&5%!4/$2J2&4?!$'1'5%@! 1%! B=2! $'1'52! 54$'B#2! B2! 'B#2! =$'92/&4B#'! =92$49%#&4B#'@! 4/&4B&4! K$25=2&('92,! \%! B=%5'! '/2&#'K'('$%&'! $'1'5! =92$49%#&4B#@! K$25=2&('9%! 92! B'B#2<%#'1'$%&%! 7! P! 5%#2?4$'9%,! a92$49%#&4B#! 649%=2@! K$25=2&('9%! 4/$2J2&4?! $'1'5%! '1$%87&%#%! 92! #'9254<! '1$%/2! ;$4(92&2! $'1'5%@! %! 7! 6$4$%87&!B7!712#2!=$'92/&4B#'!4&4?!/4?%J%9%!549'!<4D2!71$454=%#'!A#2#2!B753%/&4!5$'#2$'9'<%! 6$46'B%&'<!1%!B=%57!4/!5%#2?4$'9%!/$7A#=2&'!=$'92/&4B#',! =&KL+M&!.^N!B'+0&/!P,)'1,&(-14(+_!3')0P)-M+,)!'+/+0&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I?>;8?A=D8J=Z`;>%I>DC<?A! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! \%!=$'92/&4B#'!=92$49%#&4B#'@! K$25=2&('92!7!401'$!B7!712#'!B%<4!4&'!/4?%J%9'!8'92!64B392/'(2!1%! 5%#2?4$'92! /$7A#=2&'>! =$'92/&4B#'! <4?7! 0'#'! 46'B%&2! 5%#2?4$'94<! M@! 54&5$2#&4! A#2#2! 7! ?4B64/%$B#=7! <'&'<%3&4! <4$%97! '1&4B'#'! C@Pd! 6$4$%87&%,! R'92! $%1<%#$%&%! =92$49%#&4B#! B=%54?! 64#$2B%! '3'! /$7?'>! 6$'92#&9'! 021! '5%5=2!<%#2$'9%3&2! A#2#2! =2:! B%<4! =92$49%#&4B#! 4&4?! /4?%J%9%@!4/&4B&4!6$'92#&92! 549%!<4D2!71$454=%#'! A#2#2! B753%/&4!6$46'B%&'<! 5$'#2$'9'<%! 1%! B=%57!4/!5%#2?4$'9%!/$7A#=2&'>!=$'92/&4B#',!! ! ! ! ! ! ! ! Za vrijednosti vjerojatnosti, frekvencije u obzir su uzeti samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisane kategorijom 1, konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Nije razmatrana vjerojatnost svakog potresa ili drugih prijetnji bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja, odnosno prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti. 6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE U postupku identifikacije rizika identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području Općine, određena Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću. Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko-tehnološke prijetnje na području Općine. • Scenarij je opis: - neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku, - svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=