ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 86 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih. S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama (Tablica 28.), njih 622 ili 28,04%, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave novog, do sada nepoznatog virusa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi. Tablica 29: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemija !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! ! =&KL+M&!.dN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!>*+5)U+,&! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! e! ! Z,M,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!26'/2<'92!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7,!l#2#%!B2!6$'5%1792!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!&%=2/2&%!<%#2$'9%3%&!A#2#%! &2!4/&4B'!B2!&%!<%#2$'9%3&7!A#2#7!549%!#$20%!0'#'! 'B5%1%&%!7!5%#2?4$'9'!_$7A#=2&%!B#%0'3&4B#! '! 643'#'5%,!! • 5%$%&#2&%@! • 7B64$%=%&92!?4B64/%$B#=%@! • 7B64$%=%&92!#7$'1<%@! • 407B#%=%!6$4<2#%!G4?$%&'82&9%@!7B64$%=%&92H@! • ?70'#%5!$%/&'>!<92B#%@! • ='B45'!#$4A54='!<92$%!464$%=5%@! • '1712#&4!64=2:%&'!#$4A54='!3'9282&9%@! • ='B45'@!&26$2/='J2&'!#$4A54='!1%!6$4=2/07!<92$%!B710'9%&9%!1%$%12@! • 6%/!V_;Y%@! • $2(2B'9%,!!! "! 401'$4<! &%! A#2#2! 5492! B7! =92$49%#&2! &%! 64/$7897! .6:'&2! 7B3'92/! 26'/2<'92@! 64B392/'(2! B7! 6$4('92&92&2!7<92$2&'<@!4/&4B&4!4825792!B2!A#2#%!<%&9%!4/!-Cd!6$4$%87&%!.6:'&2@!#48&'92! <%&9%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!"gN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!>*+5)U+,&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! ! "#$%&'(%!Z-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! =&KL+M&!.dN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!>*+5)U+,&! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! e! ! Z,M,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!26'/2<'92!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7,!l#2#%!B2!6$'5%1792!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,! %=2/2&%!<%#2$'9%3%&!A#2#%! &2!4/&4B'!B2!&%!<%#2$'9%3&7!A#2#7!549%!#$20%!0'#'! 'B5%1%&%!7!5%#2?4$'9'!_$7A#=2&%!B#%0'3&4B#! '! 643'#'5%,!! • 5%$%&#2&%@! • 7B64$%=%&92!?4B64/%$B#=%@! • 7B64$%=%&92!#7$'1<%@! • 407B#%=%!6$4<2#%!G4?$%&'82&9%@!7B64$%=%&92H@! • ?70'#%5!$%/&'>!<92B#%@! • ='B45'!#$4A54='!<92$%!464$%=5%@! • '1712#&4!64=2:%&'!#$4A54='!3'9282&9%@! • ='B45'@!&26$2/='J2&'!#$4A54='!1%!6$4=2/07!<92$%!B710'9%&9%!1%$%12@! • 6%/!V_;Y%@! • $2(2B'9%,!!! "! 401'$4<! &%! A#2#2! 5492! B7! =92$49%#&2! &%! 64/$7897! .6:'&2! 7B3'92/! 26'/2<'92@! 64B392/'(2! B7! 6$4('92&92&2!7<92$2&'<@!4/&4B&4!4825792!B2!A#2#%!<%&9%!4/!-Cd!6$4$%87&%!.6:'&2@!#48&'92! <%&9%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!"gN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!>*+5)U+,&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! e! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! 6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. navedena materijalan šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika. - karantena, - usporavanje gospodarstva, - usporavanje turizma, - obustava prometa (ograničenja, usporavanje), - gubitak radnih mjesta, - visoki troškovi mjera oporavka, - izuzetno povećani troškovi liječenja, - visoki, nepredviđeni troškovi za provedbu mjera suzbijanja zaraze, - pad BDP-a, - recesija. S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed epidemije, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine, točnije manja od 2.442.751,00 kuna. Tablica 30: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=