ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 87 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna, odnosno manja od 61.068,78 kuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice. 6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije Tablica 31: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije ! "#$%&'(%!Z+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! Z,M,Z,+,! ;$4(92&%! 64B392/'(%! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 26'/2<'92! &%! /$7A#=2&7! B#%0'3&4B#!'!643'#'57! ! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%!7B3'92/!26'/2<'92!'<%3%!&21&%#%&!7#92(%9!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!!! ;$4(92&9792! B2! /%! 0'! &%B#%3%! A#2#%! 0'3%! <%&9%! 4/! C@Pd! 6$4$%87&%@! 4/&4B&4! <%&9%! 4/! ZM,CZe@[e!57&%,!;$2<%!#4<2!A#2#%!92!6$4('92&92&%!1%&2<%$'=4<!#2!B2!&2:2!6$'5%1%#'!#%03'8&4! '!67#2<!<%#$'(2,! Z,M,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!26'/2<'92!! ! =&KL+M&!"$N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!>*+5)U+,)!+!*&-5)U+,)! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! e! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! ! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=