ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 93 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK temperaturu i ne može se rashladiti. U takvim slučajevima tjelesna temperatura može naglo narasti te u razmaku od 10 do 15 minuta dosegnuti i preko 41°C. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40°C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici. • Toplinski grčevi Nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada ne aklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli. • Toplinska iscrpljenost Toplinska iscrpljenost je klinički sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, sinkope i drugih nespecifičnih simptoma izazvanih izlaganjem toplini, a koji nije opasan po život. Termoregulacija nije oštećena. Toplinska iscrpljenost je posljedica neravnoteže vode i elektrolita izazvana izlaganjem toplini, uz tjelesni napor ili bez njega. Simptomi su često neodređeni pa bolesnici ne moraju shvatiti kako im je uzrok toplina. Simptomi mogu uključivati slabost, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i ponekad, povraćanje. Sinkopa uslijed dugog stajanja na vrućini (toplinska sinkopa) je česta i može oponašati kardiovaskularne poremećaje. Prilikom pregleda se bolesnici doimaju umornima, a obično su oznojeni i imaju tahikardiju. Psihičko stanje je tipično nepromijenjeno, za razliku od toplotnog udara. Temperatura je obično normalna, a kad je povišena, ne prelazi 40 °C. Dijagnoza se postavlja klinički, a za to je potrebno isključivanje drugih mogućih uzroka (npr. hipoglikemije, akutnog koronarnog sindroma, raznih infekcija). Laboratorijske pretrage su potrebne samo ako je potrebno isključiti nabrojana stanja. Liječenje obuhvaća smještanje bolesnika u hladno okruženje, u ležeći ispruženi položaj uz IV nadoknadu tekućine, u pravilu se daje 0,9%–tna fiziološka otopina; peroralnom se rehidracijom ne mogu u dovoljnoj mjeri nadoknaditi elektroliti. Brzina i količina rehidracije ovise o dobi, osnovnim bolestima i kliničkom odgovoru. Često je dovoljno nadomještanje od 1–2 L brzinom od 500 ml/h. Starijim i srčanim bolesnicima može biti potrebna tek nešto sporija nadoknada; bolesnicima u kojih se sumnja na hipovolemiju u početku može biti potrebna brža nadoknada. Hlađenje tijela izvana nije potrebno. Rijetko, tešku toplinsku iscrpljenost nakon teškog rada može komplicirati rabdomioliza, mioglobinurija, akutno zatajenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija. 6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama (Tablica 32.), njih 1.330 ili 59,96%, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi. Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! i'9282&92!407>=%:%!B<92A#%&92!0432B&'5%!7!>3%/&4!45$7D2&92@!7!32D2:'!'B6$7D2&'!6434D%9!71!Sa! &%/45&%/7! #257:'&2@! 7! 6$%='37! B2! /%92! C@*dF#&%! K'1'434A5%! 4#46'&%s! 62$4$%3&4<! B2! $2>'/$%('94<! &2!<4?7! 7! /4=439&49!<92$'! &%/45&%/'#'! 2325#$43'#',! V$1'&%! '! 543'8'&%! $2>'/$%('92! 4='B2!4!/40'@!4B&4=&'<!0432B#'<%!'!53'&'854<!4/?4=4$7,!o2B#4!92!/4=439&4!&%/4<92A#%&92!4/! MF-! i! 0$1'&4<! 4/! PCC! <3`>,! "#%$'9'<! '! B$8%&'<! 0432B&'('<%! <4D2! 0'#'! 64#$20&%! #25! &2A#4! B64$'9%! &%/45&%/%s! 0432B&'('<%! 7! 549'>! B2! B7<&9%! &%! >'64=432<'97! 7! 6482#57! <4D2! 0'#'! 64#$20&%! 0$D%! &%/45&%/%,! c3%J2&92! #'923%! '1=%&%! &'92! 64#$20&4,! L'92#54@! #2A57! #463'&B57! 'B($6392&4B#! &%54&! #2A54?! $%/%! <4D2! 54<63'('$%#'! $%0/4<'43'1%@! <'4?340'&7$'9%@! %57#&4! 1%#%92&92!070$2?%!'!/'B2<'&'$%&%!'&#$%=%B573%$&%!54%?73%('9%,! Z,-,Z,M,! ;$4(92&%! 64B392/'(%! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! &%! D'=4#!'!1/$%=392!397/'! ! ;4B392/'(2!&%!D'=4#! '!1/$%=392! 397/'!6$'5%1797!B2!7576&'<!0$492<! 397/'! G/40'=2&! 92/&4B#%=&'<! 10$%9%&92<@! 021! 64/&2$'=%&9%H! 1%! 5492! B2! 6$4(92&9792! 5%54! <4?7! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!/4?%J%9%!46'B%&'>!B(2&%$'92<!F!64?'&73'@!413'92J2&'@!4043923'@! 2=%57'$%&'@!10$'&7#'!'!B534&92&',!! "!401'$4<!&%!0$49!B#%&4=&'5%!.6:'&2!549'!6$'6%/%97!&%97?$4D2&'9'<!B576'&%<%! Gm%03'(%!+-,H@! &9'>! M,++C! '3'! P*@*Zd@! 6$4(92&9792! B2! /%! :2! 0$49! B#%&4=&'5%! 549'! :2! 0'#'! 7! B%B#%=7! &254?! 4/! 6$4(2B%!&%B#%3'>!5%4!64B392/'(%!649%=2!#463'&B54?!=%3%!6$23%1'#'!C@C+Zd!7576&4?!B#%&4=&'A#=%! .6:'&2,!l#4!6$2/B#%=39%!5%#%B#$4K%3&2!64B392/'(2!&%!D'=4#!'!1/$%=392!397/',!! =&KL+M&!""N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!O+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!>04(')U-)!()U*)'&(6')! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! ! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! e! ! Z,-,Z,-,! ;$4(92&%! 64B392/'(%! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! &%! ?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=