ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 94 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da će toplinski val dužeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% pa i više ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura, imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta što rezultira padom pritiska vode u sustavu te dolazi do ugroze vodoopskrbe. Također, utjecajem toplinskog vala, točnije dugotrajnim visokim temperaturama, smanjuje se protok i udio kisika u kopnenim vodenim tijelima što dovodi do pomora vodenih organizama, onečišćenja okoliša te mogućnost nastanka zaraznih bolesti. S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed ekstremnih temperatura, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine, točnije manja od 2.442.751,00 kuna. Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! "! 401'$4<! &%! A#2#2! 5492! B7! =92$49%#&2! &%! 64/$7897!.6:'&2! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%@! 64B392/'(2! B7! 6$4('92&92&2! <%32&'<@! 4/&4B&4! 4825792! B2! A#2#%! <%&9%! 4/! -Cd! 6$4$%87&%! .6:'&2@!#48&'92!<%&9%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!":N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!>04(')U-)!()U*)'&(6')! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,-,Z,+,! ;$4(92&%! 64B392/'(%! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! &%! /$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'!643'#'57! ! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&92&4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454=%&%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! '<%3%! &21&%#%&! 7#92(%9! &%! 6$4$%87&! .6:'&2,!! ;$4(92&9792! B2! /%! 0'! &%B#%3%! A#2#%! 0'3%! <%&9%! 4/! C@Pd! 6$4$%87&%@! 4/&4B&4! <%&9%! 4/! ZM,CZe@[e!57&%,!;$2<%!#4<2!A#2#%!92!6$4('92&92&%!1%&2<%$'=4<!#2!B2!&2:2!6$'5%1%#'!#%03'8&4! '!67#2<!<%#$'(2,! Z,-,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!25B#$2<&'>!#2<62$%#7$%! ! =&KL+M&!"TN!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!>04(')U-)!()U*)'&(6')! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! ! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! e! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! ! ! ! !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! "! 401'$4<! &%! A#2#2! 5492! B7! =92$49%#&2! &%! 64/$7897!.6:'&2! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%@! 64B392/'(2! B7! 6$4('92&92&2! <%32&'<@! 4/&4B&4! 4825792! B2! A#2#%! <%&9%! 4/! -Cd! 6$ $%87&%! .6:'&2@!#48&'92!<%&9%!4/!-,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!":N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!>04(')U-)!()U*)'&(6')! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,-,Z,+,! ;$4(92&%! 64B392/'(%! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! &%! /$7A#=2&7!B#%0'3&4B#!'!643'#'57! ! "!401'$4<!&%!#4!/%!B2!64B392/'(2!/$7A#=2&2!B#%0'3&4B#'!'!643'#'52!'B5%1797!7!<%#2$'9%3&49!A#2#'!'! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%! 6$4('92&9 &4! 92!/%!0'!7576&%!<%#2$'9%3&%! A#2#%!71$454= &%!/4?%J%92<! B!&%9?4$'<!<4?7:'<! 64B392/'(%<%! 7B3'92/! 25B#$2<&'>! #2<62$%#7$%! '<%3%! &21&%#%&! 7#92(%9! &%! 6$4$%87&! .6:'&2,!! ;$4(92&9792! B2! /%! 0'! &%B#%3%! A#2#%! 0'3%! <%&9%! 4/! C@Pd! 6$4$%87&%@! 4/&4B&4! <%&9%! 4/! ZM,CZe@[e!57&%,!;$2<%!#4<2!A#2#%!92!6$4('92&92&%!1%&2<%$'=4<!#2!B2!&2:2!6$'5%1%#'!#%03'8&4! '!67#2<!<%#$'(2,! Z,-,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!25B#$2<&'>!#2<62$%#7$%! ! =&KL+M&!"TN!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!>04(')U-)!()U*)'&(6')! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! ! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! e! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! ! ! ! 6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna, odnosno manja od 61.068,78 kuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice. 6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura Tablica 35: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=