ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 98 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 uzlazna struja zraka tjera krupnije kapi vode do visine gdje se one počnu smrzavati. To se ponavlja nekoliko puta i tako tuča dobiva na veličini i masi. Kada ta masa postane prevelika, uzlazna struja zraka komade ne može više držati u zraku te oni padaju na tlo u obliku oborine. 6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče Tuča se formira u kontinentalnim predjelima te u pojasu s umjerenom klimom. Češća je u brdovitijim krajevima pa se gorski predjeli trebaju pojačano čuvati od tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. Tuča nastaje smrzava¬njem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka. Neke od tih kapljica se pretvaraju u ledene kuglice, koje padaju u obliku malih kuglica tuče. Ledene kapljice za vrijeme padanja tuče se obično sastaju s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče. 6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče Proces dizanja i spuštanja ledenih kugli¬ca u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda. 6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti. 6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni. Od tuče stradavaju poljoprivredna dobra, a moguće je stradavanje životinja, ali i ljudi. Pretpostavlja se da će posljedicama tuče, uzimamo li u obzir događaj s najgorim mogućim posljedicama, procjenjuje se da bi događajima bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva Općine, točnije najmanje 1 stanovnik Općine. Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! Q+P1(!+!/5'&PL,)!L,65+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! R'1,!4(&-1P-+0&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! X!C@C--! ! .! Q%32&2! C@C--!F!C@MC-! ! "! I<92$2&2! C@MC)!F!C@-))! ! :! \&%8%9&2! C@-ZZ!F!C@[[Z! e! T! N%#%B#$4K%3&2! C@[*e!X! ! ! Z,+,Z,-,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!#782!&%!?4B64/%$B#=4! ! ;4B392/'(2! &%! ?4B64/%$B#=4! 4/&4B2! B2! &%! 7576&7! <%#2$'9%3&7! '! K'&%&('9B57! A#2#7! 7! ?4B64/%$B#=7!&%B#%37!7#92(%92<!6$'92#&92,!Q%#2$'9%3&%!A#2#%!B!64B392/'(%<%!64!?4B64/%$B#=4! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! .04$'&%!#4?!#'6%!<4D2!&%&'92#'!A#2#7!4/!PC!Y!eCd!&%!643946$'=$2/&'<!573#7$%<%@!%!&2$'92#54! B2!/4?4/'!/%!1%!9%5'>!4379%!7!B%<4!MP!Y!-C!<'&7#%!&%B#%&2!MCCdY#&%!A#2#%,!;$4('92&92&4!92!/%! :2! 7B3'92/! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! &%B#%#'! <%#2$'9%3&%! A#2#%! 64! 6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15 - 20 minuta nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=