ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 99 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine, točnije veća od 2.442.751,00 kuna. Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča ! ! "#$%&'(%!eC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! 6$'5%1792!B2!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2,!! .04$'&%!#4?!#'6%!<4D2!&%&'92#'!A#2#7!4/!PC!Y!eCd!&%!643946$'=$2/&'<!573#7$%<%@!%!&2$'92#54! B2!/4?4/'!/%!1%!9%5'>!4379%!7!B%<4!MP!Y!-C!<'&7#%!&%B#%&2!MCCdY#&%!A#2#%,!;$4('92&92&4!92!/%! :2! 7B3'92/! /4?%J%9%! B! &%9?4$'<! <4?7:'<! 64B392/'(%<%! &%B#%#'! <%#2$'9%3&%! A#2#%! 64! ?4B64/%$B#=4! =2:%! 4/! -Cd! 63%&'$%&'>! B$2/B#%=%! 6$4$%87&%! .6:'&2@! #48&'92! =2:%! 4/! -,))-,[PM@CC!57&%,! =&KL+M&!"fN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!214*15&'4(P1!]!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!c!=67&! F14*15&'4(P1! %&()21'+,&! B14L,)5+M&! E!06-&U&!VS!4!1K/+'1U!-&! *'1'&76-W! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! ! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! e! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! Z,+,Z,+,!;$4(92&%!64B392/'(%!/4?%J%9%! B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/! #782!&%!/$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! ! ;$4(92&%!64B392/'(%!&%!/$7A#=2&7!B#%0'3&4B#'!'!643'#'57!=21%&%!92!&%!4A#2:2&9%!1?$%/%!7!549'<%! B7!B<92A#2&2!53978&2!'&B#'#7('92!'!4A#2:2&92!5$'#'8&2!'&K$%B#$75#7$2,!! ;4B392/'(2! 1%!_$7A#=2&7! B#%0'3&4B#! '! 643'#'57! 'B5%1797! B2! 7!<%#2$'9%3&49! A#2#'! '! #4! 1%! A#2#7! &%! 5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'! '! A#2#'! &%! ?$%J2='&%<%! 4/! /$7A#=2&4?! 1&%8%9%,! N%#2?4$'9%! _$7A#=2&2! B#%0'3&4B#'! '! 643'#'52! /40'=%! B2! B$2/&94<! =$'92/&4B#'! 5%#2?4$'9%! N$'#'8&2! '&K$%B#$75#7$2! GNSH! '! IB#%&4=%`?$%J2='&%!9%=&4?!'!/$7A#=2&4?!1&%8%9%,! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!Y!!"!!"#$%&'(%! !"#$%&'( !"#$%&!!"#$%&'()*!!"#$#%# ! ! I576&%!<%#2$'9%3&%!A#2#%!6$'5%1%&%!92!7!4/&4B7!&%!6$4$%87&!.6:'&2@!%54!92!A#2#%!&%!5$'#'8&49! '&K$%B#$75#7$'!4/!1&%8%9%!1%!K7&5('4&'$%&92!/$7A#=%@!#48&'92!B%<476$%=2!7!(923'&',!! IB3'92/!649%=2!9%52! '!&%?32!#782!<4D2!/4:'!/4!4A#2:2&9%!/'9234=%!2325#$42&2$?2#B54?!B7B#%=%! #2! /4! 6$25'/%! 46B5$02! 2325#$'8&4<! 2&2$?'94<@! 5%4! '! /4! 6$25'/%! $%/%! #23254<7&'5%('9B54?! 6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture. Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja. Društvena stabilnost = (KI+Građevine (ustanove)javnog društvenog značaja) 2 Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini. Uslijed pojave jake i nagle tuče može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova. Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča !"#$%&'()"*+*,()#-).&/*,*0)'&1"&2()+()342*'5)6*"(7) ! B7B#%=%,!Q4?7:%!B7!4A#2:2&9%!&%!?$%J2='&%<%!'!7B#%&4=%<%!4/!9%=&4?!'!/$7A#=2&4?!1&%8%9%! #2!4A#2:2&9%!573#7$&'>!/40%$%!&%!64/$7897!.6:'&2,!l#2#2!B2!&%982A:2!<%&'K2B#'$%97!5%4!A#2#2! &%!B#%532&'<!64=$A'&%<%@!5$4=4='<%!#2!5%4!4A#2:2&9%!1'/4=%,! =&KL+M&!"dN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!0'+(+7-6!+-3'&4('60(6'6!c!G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U! *14L,)5+M&U&!]!=67&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!0'+(+7-1,!+-3'&4('60(6'+! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-!! 85&K'&-1! $! R21&%#&2!! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Z [@[P F M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!:gN!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!64(&-1P)_!2'&\)P+-)!15!,&P-12_!5'6X(P)-12!/-&7&,&!c! G12&\&,!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!=67&! G'6X(P)-&!4(&K+L-14(!+!*1L+(+0&! H()()Z26K+M+!-&!64(&-1P&U&Z2'&\)P+-&U&!,&P-12!5'6X(P)-12!/-&7&,&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! E!0-! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! ZM,CZe@[e!F!M--,M+[@PP! ! .! Q%32&2! M--,M+[@PP!F!ZMC,Ze[@[P! e! "! I<92$2&2! ZMC,Ze[@[P!F!M,e+-,CZ+@-P! ! :! \&%8%9&2! M,e+-,CZ+@-P!F!+,CP+,)+e@[P! ! T! N%#%B#$4K%3&2! +,CP+,)+e@[P!X! ! ! =&KL+M&!:$N!B'+0&/!*'+,)(-,1U!-&4(&L+h!*14L,)5+M&!-&!5'6X(P)-6!4(&K+L-14(!+!*1L+(+06!c!G12&\&,!4!-&,21'+U! U1269+U!*14L,)5+M&U&!]!=67&! %&()21'+,&! E4(&-1P)Z2'&\)P+-)! ,&P-12_!5'6X(P)-12! +-()')4&! %'+(+7-&!+-3'&4('60(6'&! E06*-1! " % )"*+* ) ) /* * ) 1" )+ ) * ) *" ) ! ,! ! ! 9 ! ! ' !'! ! !9 !'! ! 9 ! #2!4A#2:2&9%!573#7$&'>!/40%$%!&%!64 $ 9 ! ' ,!l ! ! 9 ! 'K ' 9 ! ! ! ! 3 ' ! ' @! ' ! ! ! 9 ! ' ,! L+ ! N! '+ /! '+, ( , ! 4( L+ ! 4L, + ! ! '+(+ !+ 3' 4(' ( ' ! ! ,!4! , '+ ! + ! 4L, + !]! ! ' X( !4( +L 4(!+! L+(+ ! ( ( + +! ! '+(+ ,!+ 3' 4(' ( '+! ( '+, ! 4L, + ! ! !! ' ! ! 1 # !! , @ ! ! , @ ! ! ! 3 ! M--,M+[@ ! ! , @ ! ! ! 9 $ ! , e[@ ! ! , , @ ! ! ! % 9 ! , , @ ! ! , , @ ! ! ! # B#$ K 3 ! , , @ ! ! ! ! L+ ! N! '+ /! '+, ( , ! 4( L+ ! 4L, + ! ! 4( _! ' + ! !, _! ' X( !/ , ! ! ,!4! , '+ ! + ! 4L, + !]! ! ' X( !4( +L 4(!+! L+(+ ! ( ( + +! ! 4( ' + !, ! ' X( !/ , ! ( '+, ! 4L, + ! ! ! ' ! ! 1 # ! , @ ! ! , @ ! ! ! 3 ! , @ ! ! , @ ! ! ! 9 $ ! , @ ! ! , , @ ! ! ! 9 ! , , @ ! ! , , @ ! ! ! # B#$ K 3 ! , , @ ! ! ! ! L+ ! N! '+ /! '+, ( , ! 4( L+ ! 4L, + ! ! ' X( !4( +L 4(!+! L+(+ ! ! ,!4! , '+ ! + ! 4L, + !]! ! ( '+, ! 4( ' + ! , _! ' X( ! '+(+ !+ 3' 4(' ( ' ! ! Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=