ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 24 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 3. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 20. siječnja 2023. godine donosi: Plan javne nabave Općine Sirač za 2023. godinu Članak 1. Sukladno Proračunu Općine Sirač za 2023. godinu, donosi se plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu prema opisu i na način kako slijedi: *! AWR@B& )#'A!'"7A!""'A!"%)A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#(! Y-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<W<2G69!9@?J-:-52/! F?-[/:<5G6<H!9;2/6-.-! "")#####$)! "+*7"A7#! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! 7! AXR@B& )7(! Y9@/?5<I-W<2-!<!9;59:-!2-:5/! ?-G:2/./! ("QQ(###$"! %+(#QAB#! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! Q! AYR@B& 7%*! ,-;-:-!@/Z<;?<1-.9?-!=X\UC! (()7')##$#! %+*'7A##! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )#! %AR@B& "Q)! ,-2-0!K-.9?-! *#'#####$(! "+%B7A##! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! ))! %%R@B& (! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q'')####$B! 7+%)#A"#! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )'! %@R@B& )'A!*'A!Q7A!"B(A! %'"A!%*%A!B)%A!**QA! 7""! MG.-1<!5/GE90/53.<!?-GH9@<! """'(###$)! (+"%'A##! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )(! %BR@B& )#)! D1<5! #Q)'(###$*! )#+B*(A)*! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )"! %TR@B& 7"'! D9G.-:12-52/!-3.9;3G5<H! G.-2-1<K.-! "%''())#$#! ')+*B*A'#! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )%! %UR@B& 7(! D9K.-?<5-! B"))####$#! (+B##A##! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )B! %VR@B& )(A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7"(! D?90<@J;-!<!<5Z9?0<?-52/! *Q(")###$B! '+QQBA(B! T/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-! )*! %WR@B& Q#A!*Q%! ]-435-15/!3G13F/! *''))###$*! )#+%%'A##! T/@59G.-:5-! $! ,S! 9@R!'#+#)+'(+! U9@-5-!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=