ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 26 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 400-05/23-01/1 URBROJ: 2103-17-02-23-1 DATUM: 20. siječnja 2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=