ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Informati !ka obrada !"#$C& ! (#Q! TI59K/52/!<!9@:9I!G0/N-! Q#%('###$Q! ""+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! *! DXRCC& (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! )"+)%BA*#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! )%+Q(BA*#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! 'B+#7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! 7! DYRCC& (7)! \9@/?5<I-[<2-!<!9;59:-!2-:5/! ?-G:2/./! )"QQ)###$"! "#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! Q! DZRCC& "Q(! ,-2-0!K-.9?-! *#'#####$)! B7+7##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! "Q(! ,-2-0!K-.9?-! *#'#####$)! )"+77#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! (#! %DRCC& )! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q''(####$B! B"+"##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! )! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q''(####$B! B(+'##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! )! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q''(####$B! %'+7##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! )! M;2-:-!$!/1/6.?95G6<!0/@<2<! Q''(####$B! %(+'##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! ((! [%[%[[R[C[[C[& [(['[[A[*[['[A[[Q[[7[A[["[B[[)[[A[[[[[[& [%['[["[A[[%[*[[%[[A[B[[([%[[A[[*[*[[Q[[[& M[[[G[.[-[1[<[[5[/[[G[E[[9[0[[[/[5[[3[[.[<[?[-[[G[H[[9[@[[<[[[& [& "[["["[['[[)[#[[#[#[[[([& [[[[[[['[[B[[+'[[#[[7[A[#[[#[& [W[/[@[[5[9[[G[.[-[[:[5[[-[[[[[[[[[[& [5[-[[;[-[[:[-[[[& $[[& ,[[Y[& 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! M;?<G-5-! ((! %%RCC& ('A!*'A!Q7A!"B)A! %'"A!%*%A!B(%A!**Q! MG.-1<!5/GE90/53.<!?-GH9@<! """')###$(! 'B+"##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! ('A!*'A!Q7A!"B)A! %'"A!%*%A!B(%A!**Q! MG.-1<!5/GE90/53.<!?-GH9@<! """')###$(! '7+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! ('! %CRCC& (#(! D1<5! #Q(')###$*! *'+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! (#(! D1<5! #Q(')###$*! ""+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! ()! %TRCC& 7"'! D9G.-:12-52/!-3.9;3G5<H! G.-2-1<K./! "%'')((#$#! (B"+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'7+#Q+''+! 7"'! D9G.-:12-52/!-3.9;3G5<H! G.-2-1<K./! "%'')((#$#! )'7+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!'7+#Q+''+! TI0<2/52/5-! 7"'! D9G.-:12-52/!-3.9;3G5<H! G.-2-1<K./! "%'')((#$#! (B)+*##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! ("! %URCC& ()A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7")! D?90<@J;-!<!<5V9?0<?-52/! *Q)"(###$B! '#+7)'A7#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! ()A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7")! D?90<@J;-!<!<5V9?0<?-52/! *Q)"(###$B! '(+B)'A7#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! ()A!'#%A!'%'A!"Q*A! B'%A!7")! D?90<@J;-!<!<5V9?0<?-52/! *Q)"(###$B! ')+Q7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! (%! %VRCC& Q#A!*Q%! ^-435-15/!3G13F/! *''((###$*! "B+#*'A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=