ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 33 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Informati !ka obrada !"#$X& ! "'! UCRCC& 7%)! ,-;-:-!.?-6.9?-! (B*'####$7! '##+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! ")! U&T&R&C&C& 7[[%[[%[A[[7[%[[B[[& T[I[[9[;[[?[-[I[[5[9[[[<[5[V[9[[?[0[[[-[.[<[:[5[[/[[[[[[[[[& -[[6[.[[<:[[5[9[[G[.[<[[9[[9[[@[:[[9[2[/[[5[9[[0[[[[[[[[[[& [G[-[6[[3[E[[1[2-[[5[[23[[[6[9[[0[[3[[5[[-[1[5[[9[F[[[[[[& 9.E-@-! 7[[#[%[["[[#[#[[#[#[[[([& [[[[[[[7[[%[[+#[[#[[#[A[#[[#[& W[[/[@[[5[9[[G[.[-[[:[5[[-[[[[[[[[[[& 5[[-[[;[-[[:[-[[[& X[[U[& [$[& ,[[Y[& 9@R!'7+#Q+''+! @9R!'*+#(+')+! M;?<G-5-! ""! UURCC& 7%*! ,-;-:-!@/V<;?<1-.9?-!=USXC! ))(7'(##$#! B"+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! "%! UVRCC& B""! D9.?/EK.<5/!$!E?92/6.!a4<0A! ?-@<0A!E90-J/0A!V-I-!TTT! ))*#####$*! *'+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! XU! 9@R!#'+('+''+! "B! UWRCC& ))Q! aG13F/!./63N/F!<! <5:/G.<[<2G69F!9@?J-:-52-! 9E?/0/! %#7#####$)! ''+"##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! "*! UXRCC& 7)! D9K.-?<5-! B"((####$#! '7+7##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! Informati !ka obrada !"#$Y& ! "*! UXRCC& 7)! D9K.-?<5-! B"((####$#! '*+'##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! "7! UYRCC& B"%! aE?-:12-52/!E?92/6.90!a4<0A! ?-@<0A!E90-J/0! *'''"###$(! "7+)'#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! B"%! aE?-:12-52/!E?92/6.90!a4<0A! ?-@<0A!E90-J/0! *'''"###$(! ''+#7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! "Q! UZRCC& Q#! T0E1/0/5.-[<2-!Y3?-!3! E?9F?-0!\35<[<E-1! *''((###$*! )'+%'7A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! %#! VDRCC& 7Q! T5./1/6.3-15/!3G13F/!$! G-:2/.9@-:5/!3G13F/!69@! <I?-@/!5-.2/4-25/! @9630/5.-[<2/! *'''"###$(! 'Q+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! X9@-5-! %(! V%RCC& B"7A!B"Q! D?90<@J;-!<!:<@12<:9G.!$! E?92/6.!a4<0A!?-@<0A! E90-J/0! *Q)"''##$%! '"+7##A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! XU! 9@R!'*+#(+')+! X9@-5-! %'! VCRCC& QB! aG13F/!E1-.59F!E?90/.-! BB((####$"! '#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! X9@-5-! %)! VTRCC& '(*! S/./?<5-?G6/!3G13F/!$! I;?<52-:-52/!E-G-!13.-1<[-! 7%'#####$(! '7+#'(A77! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! X9@-5-! ! I;<9<J&C$& ^9;-!<!3G13F/!E?9[<2/52/5/!:?<2/@59G.<!@9!'##+###A##!65A!9@59G59!?-@9:<!E?9[<2/52/5/!:?<2/@59G.<!@9!%##+###A##!65A!5-;-:12-.!N/!G/!G361-@59!<5./?590!-6.3!5-?34<./12-+! ! I;<9<J&T$& L:/!E9G.3E6/!2-:5/!5-;-:/A!?-@9:-A!?9;-!<!3G13F-!E?9:9@<!G.?3459!E9:2/?/5G.:9!<0/59:-59!9@!G.?-5/!,-?34<./12-+! ! I;<9<J&U$& M:-2!D1-5!G.3E-!5-!G5-F3!@-590!@959K/52-A!-!9;2-:<.!N/!G/!3!L13J;/590!F1-G5<63!P2/19:-?G69$;<19F9?G6/!J3E-5<2/!<!5-!<5./?5/.G6<0!G.?-5<[-0-!MEN<5/!L<?-4+! ! ! ! ! ! ,-4/15<6! ! TF9?!L3E-5A!0-F+9/[+! Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 400-05/22-01/1 URBROJ: 2103-17-02-23-11 DATUM: 27. siječnja 2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=