ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 13 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Roba i usluge procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno radovi procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR, nabavljat će se sukladno internom aktu naručitelja. Članak 3. Sve postupke javne nabave, radova, roba i usluga provodi stručno povjerenstvo imenovano od strane Naručitelja. Članak 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internetskim stranicama Općine Sirač. KLASA: 400-05/23-01/1 URBROJ: 2103-17-2-23-5 DATUM: 07.07.2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r. 79. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije" broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 16.08.2023. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu Članak 1. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije", broj 12/22, 03/23) u članku 1. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka: 1.1.3.Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora mijenja se i glasi: 1 REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO – BILOGORSKA !UPANIJA OP!INA SIRA" OP"INSKO VIJE"E ______________________________ KLASA: 363-05/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-23-3 Sira#, 16.08.2023. Temeljem #lanka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i #lanka 32. Statuta Op$ine Sira# (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije« broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Op$inskog na#elnika, Op$insko vije$e Op$ine Sira# na svojoj 28. sjednici, odr%anoj dana 16.08.2023. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA gra#enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu &lanak 1. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 1. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.1. Dru(tveni (kulturni) domovi pod to#ka: 1.1.3.Ure'enje kuhinje i sanitarnog #vora mijenja se i glasi: Teku$e i investicijsko ure#enje Hrvatskog doma (R606, 832, 833) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 6.616,46 66.955,98 73.572,44 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS, Rezultat poslovanja Planirana sredstva u 2023.g 6.616,46 66.955,98 73.572,44 Op$i prihodi i primici, Pomo$i dr%avnog prora#una, Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS, Rezultat poslovanja Oprema (kuhinja) 664,00 -664,00 0,00 Op$i prihodi i primici Oprema (sanitarni #vor) 664,00 -664,00 0,00 Op$i prihodi i primici Gra'evinski radovi 0,00 28.768,41 28.768,41 Op$i prihodi i primici 0,00 32.000,00 32.000,00 Pomo$i dr%avnog prora#una 0,00 5.841,53 5.841,53 Rezultat poslovanja Stru#ni nadzor 0,00 1.674,04 1.674,04 Op$i prihodi i primici 2.075,96 0,00 2.075,96 Prihod od prodaje nef.imovine u vlasni(tvu JLS Projektna dokumentacija 3.212,50 0,00 3.212,50 Op$i prihodi i primici Planiranim sredstvima je predviđeno uređenje vanjskog ulaza, vađenje postojeće unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, uređenje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljedeće godine u drugoj fazi.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=