ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 Članak 2. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/22, 03/23) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.2. Građevine javne namjene pod točka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: 2 Planiranim sredstvima je predvi'eno ure'enje vanjskog ulaza, va'enje postoje$e unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, ure'enje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljede$e godine u drugoj fazi. &lanak 2. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 2. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.2. Gra'evine javne namjene pod to#ka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: Izgradnja civilne streljane (R822) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.391,27 16.391,27 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 1.328,00 -1.328,00 0,00 )umski doprinos Izgradnja streljane obuhva$a: • izradu dokumentacije • isho'enje gra'evinske dozvole i • gra'evinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a mijenja se i glasi: Rekonstrukcija i dogradnja dje%jeg vrti$a (R823) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranje Ukupna vrijednost investicije 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 18.841,53 -5.841,53 13.000,00 Rezultat poslovanja 9.773,00 -9.773,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a obuhva$a: • pripremu dokumentacije za dogradnju. Izgradnja streljane obuhvaća: - izradu dokumentacije - ishođenje građevinske dozvole i - građevinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića mijenja se i glasi: 2 Planiranim sredstvima je predvi'eno ure'enje vanjskog ulaza, va'enje postoje$e unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, ure'enje zidova i postavljanje nove keramike te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Opremanje kuhinje se za sada planira tek sljede$e godine u drugoj fazi. &lanak 2. U Programu gra'enja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (»!upanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske %upanije«, broj 12/22, 03/23) u #lanku 2. u dijelu 1. Postoje$e gra'evine komunalne infrastrukture koje $e se rekonstruirati i na#in rekonstrukcije u to#ci 1.2. Gra'evine javne namjene pod to#ka: 1.2.2. Izgradnja civilne streljane mijenja se i glasi: Izgradnja civilne streljane (R822) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 1.328,00 15.063,27 16.391,27 )umski doprinos, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.391,27 16.391,27 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 1.328,00 -1.328,00 0,00 )umski doprinos Izgradnja streljane obuhva$a: • izradu dokumentacije • isho'enje gra'evinske dozvole i • gra'evinske radove. 1.2.3. Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a mijenja se i glasi: Rekonstrukcija i dogradnja dje%jeg vrti$a (R823) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranje Ukupna vrijednost investicije 28.614,53 -15.614,53 13.000,00 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 28.614,53 Rezultat poslovanja, Pomo$i dr%avnog prora#una Projektna dokumentacija 18.841,53 9.773,00 0,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Rekonstrukcija i dogradnja dje#jeg vrti$a obuhva$a: • pripremu dokumentacije za dogradnju. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića obuhvaća: - pripremu dokumentacije za dogradnju. 1.2.5. Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića mijenja se i glasi: 1.2.5. Semaforizacija pje(a#kog prijelaza u ulici S.Radi$a mijenja se i glasi: Ulaganja na tu#u imovinu - Semaforizacija pje&a%kog prijelaza u ulici S.Radi$a (R746, 555) Plan prora%una 2023.g Pove$anje/ smanjenje Novi plan 2023.g Izvori financiranja Ukupna vrijednost investicije 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Planirana sredstva u 2023.g 6.637,00 68.883,00 75.520,00 Op$i prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomo$i dr%avnog prora#una Gra'evinski radovi 0,00 16.019,00 16.019,00 Op$i prihodi i primici 6.637,00 0,00 6.637,00 Komunalna naknada 0,00 52.864,00 52.864,00 Pomo$i dr%avnog prora#una Projektom je predvi'en pje(a#ki semafor sa detektorom brzine kretanja vozila, ugradnja „Smart“ preventivnog pokaziva#a brzine, postavljanje prometnih znakova sa LED povr(inskim osvjetljenjem te pobolj(anje vertikalne prometne signalizacije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=