ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 3 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-03/23-01/12 URBROJ: 2103-20/01-23-2 Bjelovar, 31.07.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 125. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" RH, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" br. 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. lipnja 2023. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije I. Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarskobilogorske županije (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza u željezničkom prometu za osobe s invaliditetom i njihove pratitelje s prebivalištem na području Bjelovarskobilogorske županije za putovanja na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška novčanih sredstava. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod. II. Pod osobama s invaliditetom iz točke I. ove Odluke smatraju se: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, te ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata I., II., III. i IV. skupine. Pravo na sufinaciranje troškova prijevoza imaju osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije. III. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u željezničkom prometu na području Republike Hrvatske i to u visini 50% troškova iznosa redovne prijevozne cijene ili povlastice na koju putnik ima pravo za pojedinačne karte prema cijenama Prijevoznika za 2. razred redovitih vlakova koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte. Ostalih 50% cijene pojedinačne karte osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja plaćaju sami. Sufinancirani prijevoz obuhvaća neograničena povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja. Sufinanciranje se primjenjuje kada osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji iskoriste pravo sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" RH, broj 97/00, 101/00, 98/19). IV. Temeljem točke I. ove Odluke, Bjelovarsko-bilogorska županija će s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786 sklopiti ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije. V. Za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz, prilikom kupnje karata i samog prijevoza, osobe s invaliditetom moraju imati potvrdu Županije o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ove Odluke. Osoba sa invaliditetom ima pravo na jednog pratitelja. Pratitelj ostvaruje pravo na popust isključivo kada prati osobu s invaliditetom. VI. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=