ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 VII. Zahtjev za sufinaciranje prijevoza, koji se nalazi na mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije, podnosi se osobno ili poštom na adresu: Bjelovarsko-bilogorska županija Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti: - Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice; - Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke 2. stavka 1. VIII. Sredstva za podmirenje troškova iz točke I. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu, pozicija PR01469, broj konta: 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 20.000,00 eura, te će se koristiti u razdoblju navedenom u točki I. ove Odluke, odnosno do utroška sredstava. IX. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-02/07 URBROJ: 2103-17/9-23-1 Bjelovar, 28.06.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 126. Na temelju članka 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/2015), članka 8. Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina ("Narodne novine" broj 68/2020) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA OVLAŠTENIH ZA RAD U E-NEKRETNINAMA I ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA Članak 1. U Odluci o imenovanju ovlaštenih službenika za rad u e-Nekretninama i za obavljanje stručnih poslova ("Županijski glasnik" broj 10/21, 1/22 i 8/22), mijenja se i dopunjuje članak 1. koji sada glasi: "Članak 1. Službenici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarskobilogorske županije: - ANGELCA JURIĆ, ing.građ., - LEA STJEPANOVIĆ, mag.ing.aedif., - DRAGAN LUČIĆ, struč.spec.ing.stroj., - MARIJAN MAMIĆ, - SANDRA GEROČ KULHAVI, dipl.iur., - ARIJANA ANDRI, mag.nov., - VEDRAN PAVIĆ, struč.spec.admin.publ., - ZLATKO MALINA, ing.građ., - TATJANA TULIĆ, mag.nov.., - PAVLA PANKRAC, dipl.ing.arch. imenuju se ovlaštenim osobama za rad u sustavu e-Nekretnine i za obavljanje stručnih i administrativnotehničkih poslova Procjeniteljskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-02/23-01/02 URBROJ: 2103-21/01-23-2 Bjelovar, 17.08.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 127. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 13. srpnja 2023. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na I. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-07/22-01/1 URBROJ: 2103-17-1/1-23-31 Bjelovar, 13. srpnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=