ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 9 VI Korisnici vodnih usluga koji nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne odvodnje, plaćaju cijenu vodne usluge pražnjenja, odvoza i obrade otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u iznosu od 0,87 €/ m³ (6,56 kn/m³) te dodatno trošak prijevoza u iznosu od 30,00 € (226,04 kn) unutar administrativnog područja grada Bjelovara. Korisnici izvan administrativnog područja grada Bjelovara plaćaju cijenu vodne usluge pražnjenja, odvoza i obrade otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u iznosu od 0,87 €/m³ (6,56 kn/m³) te trošak prijevoza u iznosu od 2 €/km (15,07 kn/km) na relaciji UPOV – adresa korisnika – UPOV. VII Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno. U mjesecima kada neće biti moguće izvršiti obračun potrošnje isporučene količine vodne usluge javne vodoopskrbe prema očitanju na glavnom vodomjeru, obračun će se izvršiti prema količini utvrđenoj kao prosjek zadnjeg šestomjesečnog ili kraćeg razdoblja za koje postoje podaci i za koje je potrošnja utvrđena očitavanjem. Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade s više posebnih dijelova nekretnine - cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli prema očitanjima internih vodomjera ili prema broju članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. VIII Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka mjesečno. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje za količinu utvrđenu prema članku VII ove Odluke. Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se prema broju članova domaćinstva i količini vode utvrđenoj sukladno članku 27. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4/2019) u iznosu od 3,33 m3 mjesečno po članu domaćinstva. IX Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje sukladno propisima kojim se uređuje socijalna skrb imaju pravo na naknadu za troškove stanovanja, a temeljem popisa jedinice lokalne samouprave koji se dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga. Socijalno ugroženim građanima (primateljima socijalne pomoći) prema članku 44. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama, cijena vode usluge i u fiksnom i u varijabilnom dijelu utvrđuje se u 50 %-tnom iznosu cijene vodnih usluga za kućanstva u gradu Bjelovaru, za ukupan utrošak vode. X Uz cijenu vodnih usluge, na računima za vodne usluge, sukladno posebnim propisima, iskazuju se zasebno: - porez na dodanu vrijednost, - naknada za korištenje voda, - naknada za zaštitu voda. XI Ova Odluka objavljuje se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije, na mrežnoj stranci javnog isporučitelja vodne usluge i jednom lokalnom mediju. Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana objave u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. XII Ova Odluka stupa na snagu kasnijim od narednih datuma: 01. rujna 2023. godine ili osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluge na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara od 30. kolovoza 2018. godine broj: 01-01-35-2018/V. Broj: 01-01-71-2023/V Bjelovar, 11. kolovoza 2023. godine VODNE USLUGE d.o.o. Direktor Ivan Ivančić, dipl. oec., v.r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=