ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Red. NAZIV KULTURNE UDRUGE/ NAZIV PROJEKTA/ ODOBRENI br. ORGANIZACIJE/USTANOVE PROGRAMA IZNOS U 2021. 42. SPC u RH, EPARHIJA ZAGREBAČKO- -LJUBLJANSKA, CRKVENA OPĆINA Sanacija i adaptacija fasade crkve TRNOVITIČKI POPOVAC Sv. Petke − Trnovitički Popovac 50.000,00 43. SPC U RH, EPARHIJA ZAGREBAČKO- -LJUBLJANSKA, CRKVENA OPĆINA VELIKA BRŠLJANICA, CRKVA SV. NIKOLAJA U VELIKOJ BRŠLJANICI Elektrifikacija i montaža 3 zvona 40.000,00 44. SPC U RH, EPARHIJA SLAVONSKA, Uređenje manastirskog kompleksa oko PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETE ANE zaštićenog kulturnog dobra crkve manastira Svete Ane kod Donje Vrijeske 50.000,00 45. ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE Obnova crkve Blažene djevice Marije, MARIJE, NOVA RAČA Nova Rača 100.000,00 46. SPC U RH, EPARHIJA ZAGREBAČKO- -LJUBLJANSKA, CRKVENA OPĆINA VELIKA PISANICA, CRKVA SV. LAZARA Sanacija unutarnjih zidova crkve Sv. Lazara 20.000,00 47. Župa Sv. Ivana Krstitelja, Ivanska Sanacija krova crkve Sv.lvana Krstitelja − faza II 40.000,00 48. Župa sv. Stjepana Prvomučenika, Štefanje Obnova župne crkve sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju − spomenik kulture 20.000,00 49. ŽUPA SV. BARTOLA APOSTOLA Dežanovac Sanacija krova na župnoj crkvi − II. faza 30.000,00 50. Župa presvetog Trojstva Daruvar Obnova i uređenje križa 15.000,00 51. Župa Duha Svetoga Veliki Grđevac Radovi na kapelici u Donjoj Kovačici 70.000,00 52. Župa sv. Ladislava kralja Hercegovac Izmjena PVC stolarije na župnoj crkvi u Ladislavu 15.000,00 53. Srpska pravoslavna crkva, Crkvena općina Narta Obnova crkve Sv. Gregorija u Narti 15.000,00 54. RTK. ŽUPA SVETE MARIJE I MAGDALENE U KAPELI Zamjena lima na apsidi župne crkve u Kapeli 30.000,00 55. Rimokatolička župa sv. Mihaela Arkanđela, Elektrifikacija zvona na kapeli Svetog Križa Zrinski Topolovac u Gornjem Križu 20.000,00 56. Bjelovarsko-križevačka biskupija, Župa sv. Šimuna i Jude Tadeja Nastavak uređenja župne crkve u Cigleni 50.000,00 57. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Zagrebačko-ljubljanska, Crkvena Obnova dijela fasade na hramu Svetog općina Grubišno Polje velikomučenika Georgija u Grubišno Polju 40.000,00 58. Župa uznesenja Blažene djevice Marije, Sanacija kapilarne vlage na crkvi Uznesenja Končanica BDM u Končanici 20.000,00 Ukupno: 1.220.500,00 kn Članak 3. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport vršit će nadzor nad korištenjem sredstava kulturnih udruga/organizacija/ustanova. Članak 4. Kulturne udruge/organizacije/ustanove dužne su dostaviti završni izvještaj o utrošku sredstava iz članka 2. ovog Rješenja najkasnije 30 dana nakon završetka programa/ projekta Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport. Članak 5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Županijskom glasniku”. KLASA: 612-01/21-01/3 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 7. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=