ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Broj 4 - GODINA MMXXI. Bjelovar, 17. lipnja 2021. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 32. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine donijela je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine I Prima se na znanje Izvješće o o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine. II Sastavni dio ovoga Zaključka je Izvješće Mandatnog povjerenstva. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-06/21-01/1 URBROJ: 2103-1-01-21-02 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Lidija Brkić, mag. iur., v. r. Na temelju članka 36. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) Mandatno povjerenstvo podnosi sljedeće IZVJEŠĆE o provedenim izborima i imenima izabranih članova Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije I. Prema utvrđenim i objavljenim rezultatima koje je utvrdilo Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarskobilogorske županije, od ukupno 95.089 birača upisanih u popis birača na području Bjelovarsko-bilogorske županije glasovalo je 43.644 birača. Nevažećih listića je bilo 1.364. Važećih listića je bilo 42.280. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta u Županijskoj skupštini: 1. Lista kandidata: Damir Bajs Nezavisna lista – Damir Bajs NL Hrvatska stranka umirovljenika – HSU Stranka umirovljenika – SU Blok umirovljenici zajedno – BUZ Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS Demokrati Narodna stranka – Reformisti – Reformisti Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH Građansko-liberalni savez – GLAS Hrvatska seljačka stranka Braće Radiće – HSS Braće Radić Hrvatska seljačka stranka – HSS

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 dobila je 13 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Damir Bajs 2. Neven Alić 3. Dalibor Jurina 4. Vladimir Bilek 5. Zlatko Barila 6. Mario Preskočil 7. Stanko Grčić 8. Bojana Hribljan 9. Aida Sučić 10. Marijan Žiher 11. Ines Šarić 12. Zdenka Iharoš 13. Josip Benić. 2. Lista kandidata: Hrvatska demokratska zajednica dobila je 11 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Marko Marušić 2. Marija Jungić 3. Dinko Pirak 4. Silvestar Štefović 5. Mladen Marinković 6. Slavko Prišćan 7. Damir Lneniček 8. Josip Bilandžija 9. Zoran Bišćan 10. Anamaria Šepl Plentaj 11. Ivica Vranić. 3. Lista kandidata: Hrvatska socijalno-liberalna stranka − HSLS dobila je 6 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Dario Hrebak 2. Igor Brajdić 3. Ivana Jurković Piščević 4. Fredi Pali 5. Josip Stjepanović 6. Marijo Puškarić. 4. Lista kandidata Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP dobila je 3 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Sandra Frčo 2. Igor Jareš 3. Ivana Sabljak Murlin. 5. Lista kandidata Domovinski pokret – DP dobila je 2 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Dubravka Dragašević 2. Josip Đurđević. 6. Lista kandidata Demokratski HSS – DHSS dobila je 2 mjesta, te su s te liste za članove Županijske skupštine izabrani: 1. Ivan Beljan 2. Boro Bašljan. II. Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 107. stavka 1., a u svezi članka 103. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) utvrdilo je i objavilo da je na provedenim izborima osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika češke nacionalne manjine. III. Županijsko izborno povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem članka 107. stavaka 1. i 2., a u svezi članka 103. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) utvrđuje se da na provedenim izborima u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova Županijske skupštine povećava za 2 mjesta. U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. IV. 1. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Dalibor Jurina izabrani kandidat sa liste Damir Bajs Nezavisne liste, Hrvatske stranke umirovljenika, Stranke umirovljenika, Bloka umirovljenici zajedno, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, Demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatske seljačke stranke Braće Radića, Hrvatske seljačke stranke službenik koji privremeno obavlja dužnost pročelnika u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam u Bjelovarskobilogorskoj županiji. Sukladno članku 78. stavak 1. Zakona član Županijske skupštine ne može istovremeno biti pročelnik upravnog tijela Županije. Sukladno članku 79. stavku 1. Zakona osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana predstavničkog tijela, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela do dana kon-

Stranica 3 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK stituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti obavijestiti nadležno upravno tijelo. Sukladno članku 81. stavku 3. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat sa liste. Sukladno navedenom g. Dalibora Jurinu izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje zamjenuje g. Marijan Sabolović prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste kandidata Damir Bajs Nezavisne liste, Hrvatske stranke umirovljenika, Stranke umirovljenika, Bloka umirovljenici zajedno, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, Demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatske seljačke stranke Braće Radića, Hrvatske seljačke stranke. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Marijan Sabolović započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije. 2. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Marko Marušić kandidat sa liste Hrvatske demokratske zajednice izabran za župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Sukladno članku 78. stavku 3. i članku 89. stavku 1. Zakona župan i njegovi zamjenici ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave niti jedinice područne (regionalne) samouprave. Člankom 90. stavkom 4. Zakona propisano je: "Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, te njihovim zamjenicima u slučaju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona." Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da g. Marku Marušiću izabranom kandidatu sa liste Hrvatske demokratske zajednice mandat člana miruje po sili zakona. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine g. Marka Marušića izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje po sili zakona zamjenuje g. Drago Hodak s liste kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Drago Hodak započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 3. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je gđa. Marija Jungić kandidatkinja sa liste Hrvatske demokratske zajednice izabrana za zamjenicu župana Bjelovarskobilogorske županije. Sukladno članku 78. stavku 3. i članku 89. stavku 1. Zakona župan i njegovi zamjenici ne mogu biti članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave niti jedinice područne (regionalne) samouprave. Člankom 90. stavkom 4. Zakona propisano je: "Općinskom načelniku, gradonačelniku i županu, te njihovim zamjenicima u slučaju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona." Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da gđi. Mariji Jungić izabranoj kandidatkinji sa liste Hrvatske demokratske zajednice mandat člana miruje po sili zakona. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine gđu. Mariju Jungić izabranu članicu Županijske skupštine čiji mandat miruje po sili zakona zamjenuje g. Ivan Marković s liste kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Ivan Marković započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 4. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je gđa. Ivana Sabljak Murlin izabrana kandidatkinja sa liste Socijaldemokratske partije Hrvatske službenica koja obavlja dužnost pročelnice u Upravnom odjelu za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sukladno članku 78. stavak 1. Zakona član Županijske skupštine ne može istovremeno biti pročelnik upravnog tijela Županije. Sukladno članku 79. stavku 1. Zakona osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana predstavničkog tijela, a ukoliko bude izabrana za člana predstavničkog tijela do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti obavijestiti nadležno upravno tijelo. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine gđu. Ivanu Sabljak Murlin izabranu članicu Županijske skupštine čiji mandat miruje zamjenjuje g. Slaven Đurđević s liste kandidata Socijaldemokratske partije Hrvatske. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Slaven Đurđević započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 5. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Dario Hrebak kandidat sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke dana 14. lipnja 2021. godine dostavio pisanu izjavu da mandat člana Županijske skupštine stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno članku 79. stavku 7. propisano je da član predstavničkog tijela za vrijeme trajanja mandata ima pravo staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnog razloga. Člana predstavničkog tijela kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga njegov zamjenik. Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da g. Dariu Hrebaku izabranom kandidatu sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke mandat člana miruje iz osobnih razloga. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine g. Daria Hrebaka izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje zamjenjuje g. Slavko Došen. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Slavko Došen započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. 6. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Igor Brajdić kandidat sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke dana 14. lipnja 2021. godine dostavio pisanu izjavu da mandat člana Županijske skupštine stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno članku 79. stavku 7. propisano je da član predstavničkog tijela za vrijeme trajanja mandata ima pravo staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnog razloga. Člana predstavničkog tijela kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje ga njegov zamjenik. Stoga Mandatno povjerenstvo utvrđuje da g. Igoru Brajdiću izabranom kandidatu sa liste Hrvatske socijalno-liberalne stranke mandat člana miruje iz osobnog razloga. Sukladno članku 81. stavku 2. Zakona člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste. Prema dostavljenoj Odluci o određivanju zamjenika za člana Županijske skupštine g. Igora Brajdića izabranog člana Županijske skupštine čiji mandat miruje zamjenjuje g. Goran Romek. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da su se stekli zakonski uvjeti da g. Goran Romek započne obnašati dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije. V. Utvrđuje se da su slijedom navedenog članovi Županijske skupštine sljedeći: 1. Damir Bajs 2. Neven Alić 3. Marijan Sabolović 4. Vladimir Bilek 5. Zlatko Barila 6. Mario Preskočil 7. Stanko Grčić 8. Bojana Hribljan 9. Aida Sučić 10. Marijan Žiher 11. Ines Šarić 12. Zdenka Iharoš 13. Josip Benić 14. Drago Hodak 15. Ivan Marković 16. Dinko Pirak 17. Silvestar Štefović 18. Mladen Marinković 19. Slavko Prišćan 20. Damir Lneniček 21. Josip Bilandžija 22. Zoran Bišćan 23. Anamaria Šepl Plentaj 24. Ivica Vranić 25. Slavko Došen 26. Goran Romek 27. Ivana Jurković Piščević 28. Fredi Pali 29. Josip Stjepanović 30. Marijo Puškarić 31. Sandra Frčo 32. Igor Jareš 33. Slaven Đurđević 34. Dubravka Dragašević 35. Josip Đurđević 36. Ivan Beljan 37. Boro Bašljan.

Stranica 5 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK VI. Sukladno članku 87. Zakona konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Slijedom navedenog, Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je g. Damir Bajs prvi izabrani član s liste Damir Bajs Nezavisne liste, Hrvatske stranke umirovljenika, Stranke umirovljenika, Bloka umirovljenici zajedno, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati, Demokrati, Narodna stranka – Reformisti, Nezavisni seljaci Hrvatske, Građansko-liberalni savez, Hrvatske seljačke stranke Braće Radića, Hrvatske seljačke stranke koja je dobila najviše glasova, te on predsjeda sjednicom do izbora predsjednika. VII. Sastavni dio ovog Izvješća je utvrđenje i objava rezultata izbora za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Županijskog izbornog povjerenstva, KLASA: 013-01/21-01/49, URBROJ: 2103-21-2 od 20. svibnja 2021. godine. PREDSJEDNIK MANDATNOG POVJERENSTVA Josip Bilandžija, v.r. 33. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Članak 1. U Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Josip Bilandžija – za predsjednika; 2. Marijan Žiher – za člana; 3. Fredi Pali – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Lidija Brkić, mag. iur., v. r. 34. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Članak 1. U Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Dinko Pirak – za predsjednika; 2. Goran Romek – za potpredsjednika; 3. Mario Preskočil – za člana; 4. Neven Alić – za člana; 5. Ivan Marković – za člana; 6. Marijo Puškarić – za člana; 7. Boro Bašljan – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 35. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za predsjednicu Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije bira se Ivana Jurković Piščević. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku".

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-03 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDAVAJUĆI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 36. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije bira se Ivan Beljan. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-02 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 37. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za potpredsjednika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije bira se Mario Preskočil. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-04 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 38. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Članak 1. U Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se: 1. Silvestar Štefović – za predsjednika; 2. Ines Šarić – za potpredsjednicu; 3. Zlatko Barila – za člana; 4. Ivica Vranić – za člana; 5. Josip Stjepanović – za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/3 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 39. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine donijela je RJEŠENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Članak 1. U Odbor za financije i proračun Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se:

Stranica 7 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1. Slavko Došen – za predsjednika; 2. Zoran Bišćan – za potpredsjednika; 3. Zlatko Barila – za člana; 4. Sandra Frčo – za članicu; 5. Dubravka Dragašević – za članicu; 6. Drago Hodak – za člana; 7. Ivan Beljan - za člana. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/4 URBROJ: 2103/1-01-21-01 Bjelovar, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 40. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 1. sjednici (konstituirajućoj) održanoj 17. lipnja 2021. godine, donijela je ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI UPRAVI DRUŠTVA VODOPRIVREDA d.d. DARUVAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O PROMJENI STATUTA Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Upravi društva Vodoprivreda d.d. Daruvar za donošenje Odluke o promjeni Statuta kako bi se omogućila jednokratna dokapitalizacija društva za više od trećine vrijednosti temeljnog kapitala dioničkog društva. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-01/21-01/10 URBROJ: 2103-01-21-2 U Bjelovaru, 17. lipnja 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 akti župana 77. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja. Članak 2. Godišnj i t roškovi školovanja u Tur ist ičkougostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar Bjelovar iznose 2.500,00 kuna za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni jedan od uvjeta navedenih u članku 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-46 Bjelovar, 17. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 78. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja. Članak 2. Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar naplaćivati će povećane troškove obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja, U cilju održavanja kvalitete obrazovanja participacija roditelja/skrbnika učenika/učenica tijekom školovanja je: - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanje konobar, kuhar, slastičar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – I. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanja konobar, kuhar, slastičar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – II. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanja konobar, kuhar, pekar i turističkohotelijerski komercijalist – III. razred školske godine 2021./2022. - 100,00 kuna godišnje za programe obrazovanja za zanimanje turističko- hotelijerski komercijalist – IV.razred školske godine 2021./2022. Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost Osnivača, može potpuno ili djelomično osloboditi učenika/icu obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja čiji roditelji/skrbnici nisu u mogućnosti platiti navedenu naknadu. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-43 Bjelovar, 17. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 79. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21– pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju novih predstavnika za člana i zamjenu člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. Članak 1. Za člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.- 2027. g. imenuje se Marko Marušić, župan Bjelovarskobilogorske županije.

Stranica 9 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Za zamjenicu člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. imenuje se gđa. Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objaviti će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/10 Urbroj: 2103-09-21-02 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 80. Na temelju članka 25. st. 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17), te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županija ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU Članak 1. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za uključivanjem u izradu Interreg program Jugoistočna Europa i procesa programiranja. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/27 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 81. Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine2, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ("Županijski glasnik", broj 06/20.) u članku 6. vrši se sljedeća izmjena: - razrješava se dužnosti član Stožera Dalibor Pleskalt, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Bjelovar, te se umjesto njega, za člana Stožera imenuje: Tomislav Pirak, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Bjelovar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-21-22 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 82. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja. Članak 2. Medicinska škola Bjelovar ima povećane troškove obrazovanja u svim zanimanjima u kojima obrazuje učenike i učenice. U cilju što kvalitetnijeg obrazovanja participacija roditelja/skrbnika učenika/učenice je: - zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar – 200,00 kn godišnje,

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 - zanimanje dentalni tehničar/dentalna tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (1.i 2. razred) – 200 kn godišnje, - zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3., 4. i 5. razred) – 200 kn godišnje, - zanimanje primalje – asistent/asistentica – 200,00 kn godišnje, Iznosi povećanih troškova obrazovanja za zanimanja objaviti će se u natječaju za upis učenika u 1. razred Medicinske škole Bjelovar za 2021./2022. školsku godinu. Škola će osloboditi plaćanja naknade svakog učenika/ učenicu čiji roditelji/skrbnici nisu u mogućnosti platiti navedenu naknadu. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-40 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 83. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja. Članak 2. Godišnji troškovi školovanja u Medicinskoj školi Bjelovar za zanimanje medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege/farmaceutski tehničar/ farmaceutska tehničarka i primalje – asistentice/asistent, iznose 10.000,00 kuna za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavanju nit jedan od uvjeta navedenih u članku 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-37 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 84. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o prijedlogu imenovanja člana Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama Članak 1. Predlaže se da se Mila Škojo, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje u Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, u Tehničku radnu skupinu za ublažavanje klimatskih promjena i Tehničku radnu skupinu za prilagodbu klimatskim promjenama. Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri tehničke radne skupine: - Koordinacijska radna skupina - Tehnička radna skupina za ublažavanje klimatskih promjena - Tehnička radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama. Članak 2. Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke prati i ocjenjuje provedbu i planiranje politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, daje mišljenja na izvješća i sudjeluje u pregledu izvješća. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/7 Urbroj: 2103-09-21-01 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 11 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 85. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za formiranje 12. i 13. odgojno-obrazovne skupine u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za formiranje 12. i 13. odgojno-obrazovne skupine u školskoj godini 2021./2022. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-32 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 86. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za povećanje smještajnog kapaciteta na broj od 260 učenika u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za povećanje smještajnog kapaciteta na broj od 260 učenika u školskoj godini 2021./2022. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 87. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", broj 8/20) te točke 5. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini, Klasa: 300-01/2101/12, Urbroj: 2103-09-21-01 od 29. ožujka 2021. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu Članak 1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-09-21-04 od 06. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) u članku 1. redni broj "1. Neven Alić, zamjenik župana – za predsjednika Povjerenstva" mijenja se i sada glasi: "1. Marija Jungić, dipl. iur., zamjenica župana – za predsjednicu Povjerenstva". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-20-15 Bjelovar, 10. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 88. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", broj 8/20) te točke 5. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini, Klasa: 300-01/2101/12, Urbroj: 2103-09-21-01 od 29. ožujka 2021. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-09-21-03 od 06. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) u članku 1. redni broj "1. Neven Alić, zamjenik župana – za predsjednika Povjerenstva" mijenja se i sada glasi: "1. Marija Jungić, dipl. iur., zamjenica župana – za predsjednicu Povjerenstva". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-14 Bjelovar, 10. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 89. Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ("Županijski glasnik", broj 06/20. i 1/21.) mijenja se članak 5. koji glasi: "Za načelnicu Stožera civilne zaštite imenuje se Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije". Članak 2. Članak 6. briše se. Dosadašnji članci od 7. do 10. postaju članci od 6. do 9. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-21-21 Bjelovar, 09. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 90. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", 8/20), točke 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021.godini, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-0921-01 od 29. ožujka 2021. godine te Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik", 8/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini Članak 1. Ovom Odlukom djelomično se zatvara Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini i to za mjeru 7. "Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme" Bjelovarskobilogorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, objavljen dana 29. ožujka 2021. godine, zaključno s danom 02. travnja 2021. godine u 9,30 sati zbog iskorištenja raspoloživih sredstava za dodjelu predviđenih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam. Članak 3. Javni poziv za sve ostale mjere ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 30. studenoga 2021. godine, kako je i propisano točkom 4. navedenog Javnog poziva.

Stranica 13 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-02 Bjelovar, 02. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 91. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 − pročišćeni tekst), Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", 8/20), točke 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021.godini, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-0921-01 od 29. ožujka 2021. godine te Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu ("Županijski glasnik", 8/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o djelomičnom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini Članak 1. Ovom Odlukom djelomično se zatvara Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini i to za mjeru 8. "Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica" Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, objavljen dana 29. ožujka 2021. godine, zaključno s danom 12. travnja 2021. godine u 7,30 sati zbog iskorištenja raspoloživih sredstava za dodjelu predviđenih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Za provođenje ove Odluke zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam. Članak 3. Javni poziv za sve ostale mjere, osim mjere 7. "Sufinanciranje nabavke novih strojeva i opreme" koja je zatvorena 02. travnja 2021. godine u 9,30 sati, ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 30. studenoga 2021. godine, kako je i propisano točkom 4. navedenog Javnog poziva. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-21-06 Bjelovar, 12. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 92. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći Članak 1. Odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći Jadranki Kosanović iz Velike Pisanice, Hrvatske Republike 34, OIB: 40880063833 (dalje u tekstu: Korisnik) u iznosu od 5.000,00 kuna za saniranje štete uslijed požara u obiteljskoj kući. Članak 2. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se Korisniku na tekući račun broj IBAN HR1723860023221151617 otvoren pri Podravskoj banci d.d.. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz Razdjela: 4 Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam, Glava: 4-3 Civilna zaštita i spašavanje, A A000134 Saniranje posljedica šteta u akcidentnim situacijama. Članak 3. Korisnik se obvezuje po utrošku sredstava odobrenih za saniranje Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam dostaviti preslike računa koji glase na Korisnika u svrhu pravdanja odobrenih sredstava. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/15 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 19. travnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 93. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk. god. 2021./2022. Članak 1. Ovom Odlukom Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar na dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk.god. 2021./2022.. Članak 2. Dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk. god. 2021./2022. su: - Za izravan upis učenika I. razreda Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar - Za dodatnih 10 bodova učenicima koji upisuju I. razred srednje škole, a braća i sestre već jesu korisnici Doma - Kod prijave učenika viših razreda SŠ – učenik prilaže posljednje četiri svjedodžbe završnih razreda. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/19-01/9 URBROJ: 2013-09-21-27 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 94. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za knjigovodstveni i stvarni otpis svih kapitalnih ulaganja u nekretninu Doma učenika srednjih škola u ulici Vladimira Nazora 2 u Bjelovaru (stari dom) Članak 1. Ovom Odlukom Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za knjigovodstveni i stvarni otpis svih kapitalnih ulaganja u nekretninu Doma učenika srednjih škola u ulici Vladimira Nazora 2 u Bjelovaru (stari dom). Članak 2. Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač daje suglasnost na sva ulaganja vršena u periodu od 1993. godine do 2014. godine s obzirom da je došlo do izmjene vlasničke strukture, odnosno da je vlasnik zgrade Grad Bjelovar te da Dom učenika srednjih škola Bjelovar nije niti u posjedu iste. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/19-01/9 URBROJ: 2013-09-21-27 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 95. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J.A. Komenskog, za vantroškovničke radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog, za vantroškovničke radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na zamjenu dotrajale unutarnje žbuke u iznosu od 49.787,50 kuna (s PDV-om). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2103-09-21-16 Bjelovar, 27. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

Stranica 15 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 96. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma, za dodatne radove na uređenju ulaza u zgradu nakon provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma, za dodatne radove na uređenju ulaza u zgradu nakon provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na uređenje ulaza u zgradu matične škole u Čazmi u iznosu od 490.000,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/18-01/22 URBROJ: 2103-09-21-20 Bjelovar, 13. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 97. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o prijenosu sredstava Osnovnoj školi Trnovitica, za vlastito financiranje provedbe projekta energetske obnove Osnovne škole Trnovitica Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost da se Osnovnoj školi Trnovitica prenese iznos od 172.943,00 kuna za vlastito financiranje provedbe projekta energetske obnove OŠ Trnovitica. Članak 2. Sredstva za podmirenje gore navedenih radova Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, K000085 Projekti energetske obnove osnovnih škola, pozicija PR00837, konto 451 u iznosu od 172.943,00 kuna. Osigurana sredstva uplatit će se na IBAN OŠ Trnovitica, po zahtjevu OŠ Trnovitica. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/42 URBROJ: 2103-09-21-12 Bjelovar, 19. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 98. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", pročišćeni tekst 2/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 6. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće zbog mraza i iznimno niskih jutarnjih temperatura koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno u voćarstvu, u periodu od 6. do 16. travnja 2021. godine. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 novine", broj 16/19.) obvezuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijave Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/9 URBROJ: 2103-09-21-5 Bjelovar, 6. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 99. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", pročišćeni tekst 2/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 11. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općine Severin Članak 1. Proglašavam prirodnu nepogodu na području općine Severin zbog mraza i iznimno niskih jutarnjih temperatura koje su na navedenom prostoru nanijele velike materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji, prvenstveno u voćarstvu, u periodu od 5. do 16. travnja 2021. godine. Članak 2. Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprimi prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke te unese sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. Članak 3. Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijavi Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta. Članak 4. Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19.) obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 920-11/21-01/10 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 11. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 100. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar, za dodatne radove na Strojarsko-prometnom praktikumu P+2 u Zrinkoj 19 nakon provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na uređenje WC-a za invalide, te opremanje učionica potrebnim školskim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=