ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 23 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 110. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Đulovac Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Đulovac imenuju se: 1. Petar Spajić, 2. Božica Simonović, 3. Silvije Devald. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/6 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 11. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 111. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 02/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Gimnazije Bjelovar imenuju se: 1. Silvestar Štefović, 2. Vedrana Lončar, 3. Luka Oskoruš. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/5 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 11. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 112. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu Članak 1. Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu – razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 63 u iznosu 1.087.994,52 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga Bjelovarsko-bilogoroske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, hobističkih djelatnosti, zaštite ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša, prirode i sličnog djelovanja, te udruge proizašle iz Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata. Članak 2. Sredstva iz članka 1. ovog Rješenja raspoređuju se udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=