PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr A000334 - Redovna djelatnost JURA Bjelovarsko – bilogorske županije Rashodi vezani za redovnu djelatnost JURA odnosi se na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaću) i materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). 2023. 2024. 2025. 331.866,00 EUR 274.316,00 EUR 274.316,00 EUR CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati financijska sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta i redovito poslovanje Ustanove. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE: - Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), - Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), - Statut Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ:2103-78-20-01), - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Razvojne agencije Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna vrijednost Izvor podataka Ciljana vrijednost (2023.) Ciljana vrijednost (2024.) Ciljana vrijednost (2025.) Izvještaj o strateškim dokumentima Pripremljeni izvještaji o provedbenim programima i Planu razvoja BBŽ Broj 0 MRRFEU 15 15 15 Pripremljeni projektni prijedlozi Pripremljeni projektni prijedlozi za JLP(R)S i javnopravna tijela Broj 0 Nadležna Ministarstva Krajnji korisnici 30 35 40

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=