PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 144/2021.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20.,i 1/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 10. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022. godine, donijela je P R O R A Č U N Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA EUR Izvršenje 2021.** Plan 2022.** Proračun za 2023. Projekcija proračuna za 2024. Projekcija proračuna za 2025. PRIHODI UKUPNO 113.289.333,00 124.432.987,00 137.221.906,00 126.297.126,00 123.847.123,00 PRIHODI POSLOVANJA 113.236.802,00 124.116.584,00 136.407.033,00 126.290.068,00 123.839.853,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.531,00 316.403,00 814.873,00 7.058,00 7.270,00 RASHODI UKUPNO 129.802.072,00 122.117.897,00 135.292.718,00 117.809.937,00 115.131.246,00 RASHODI POSLOVANJA 100.384.144,00 105.822.455,00 116.380.927,00 108.816.627,00 108.814.133,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.417.928,00 16.295.442,00 18.911.791,00 8.993.310,00 6.317.113,00 RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -16.512.739,00 2.315.090,00 1.929.188,00 8.487.189,00 8.715.877,00 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za 2023. Projekcija proračuna za 2024. Projekcija proračuna za 2025. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE ZADUŽIVANJA 20.964.834,00 3.750.211,00 3.981.876,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.677.253,00 4.911.888,00 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 NETO FINANCIRANJE 19.287.581,00 -1.161.677,00 -1.717.404,00 -2.439.500,00 -2.886.952,00 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 134.254.167,00 128.183.198,00 141.203.782,00 126.297.126,00 123.847.123,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 131.479.325,00 127.029.785,00 140.656.619,00 120.249.437,00 118.018.198,00 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA Izvršenje 2021. Plan 2022. Proračun za 2023. Projekcija proračuna za 2024. Projekcija proračuna za 2025. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** -16.454.224,00 -13.679.382,00 -12.423.777,00 -11.876.614,00 -5.828.925,00 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI 2.774.842,00 -1.153.413,00 -547.163,00 -6.047.689,00 -5.828.925,00 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE -13.679.382 0 0 0 0 ** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. *** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI. REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI POSLOVANJA 136.407.033,00 126.290.068,00 123.839.853,00 61 PRIHODI OD POREZA 7.259.273,00 7.233.597,00 7.486.496,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.259.273,00 7.233.597,00 7.486.496,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.385.957,00 6.360.281,00 6.613.180,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 873.316,00 873.316,00 873.316,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 209.702,00 209.702,00 209.702,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 298.626,00 298.626,00 298.626,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 225.629,00 225.629,00 225.629,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 139.359,00 139.359,00 139.359,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 67.309.182,00 57.838.827,00 54.900.821,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.489.226,00 7.489.226,00 7.489.226,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.604.345,00 1.604.345,00 1.604.345,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 5.884.881,00 5.884.881,00 5.884.881,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 1.969.977,00 1.969.977,00 1.969.977,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 1.734.356,00 1.734.356,00 1.734.356,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 1.707.544,00 1.707.544,00 1.707.544,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 473.004,00 473.004,00 473.004,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.017.331,00 1.005.805,00 1.006.681,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.017.331,00 1.005.805,00 1.006.681,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 278.718,00 281.372,00 281.372,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 278.718,00 281.372,00 281.372,00 Izvor: 4 POMOĆI 58.523.243,00 49.061.760,00 46.122.878,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 50.917.805,00 46.489.545,00 43.972.950,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Člana k 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko -bilogorske županije za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 4103 "Za žene" 30.491,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 8.468,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 42.240,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 42.240,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 168.190,00 119.452,00 119.452,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 44.926.326,00 40.577.345,00 38.120.026,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 299.962,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 5.958.339,00 1.271.348,00 849.061,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 145.684,00 Izvor: 4602 Školska shema 59.074,00 59.074,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 137.838,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 47.986,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 264.947,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 239.360,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 338.444,00 338.444,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 953.058,00 676.887,00 676.887,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 3.630.156,00 196.943,00 172.174,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.326.851,00 Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ" 102.433,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.347.137,00 1.260.867,00 1.260.867,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 1.260.867,00 1.260.867,00 1.260.867,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 86.270,00 Izvor: 5 DONACIJE 664,00 664,00 664,00 Izvor: 51 Donacije 664,00 664,00 664,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 664,00 664,00 664,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 1.124.878,00 988.239,00 1.019.853,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.098.334,00 965.609,00 998.060,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53,00 52,00 53,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 10.618,00 10.618,00 10.618,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 1.087.663,00 954.939,00 987.389,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 25.916,00 21.997,00 21.160,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 25.913,00 21.994,00 21.157,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3,00 3,00 3,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 628,00 633,00 633,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 628,00 633,00 633,00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 5.569.907,00 5.559.116,00 5.617.846,00 2

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 39.817,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 39.817,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 364.814,00 362.771,00 362.397,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 364.814,00 362.771,00 362.397,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.071.980,00 5.102.651,00 5.161.755,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 79.634,00 59.634,00 79.634,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 4.985.510,00 5.036.181,00 5.075.285,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 2.654,00 2.654,00 2.654,00 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 2.654,00 2.654,00 2.654,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 2.389,00 2.389,00 2.389,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 465,00 465,00 465,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 93.296,00 93.694,00 93.694,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 93.296,00 93.694,00 93.694,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 93.296,00 93.694,00 93.694,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 6.477.464,00 6.585.082,00 6.711.208,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 6.161.316,00 6.293.754,00 6.420.090,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 33.844,00 33.844,00 33.844,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.111.275,00 6.243.276,00 6.369.196,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 16.197,00 16.634,00 17.050,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 296.148,00 271.328,00 271.118,00 Izvor: 51 Donacije 296.148,00 271.328,00 271.118,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 296.148,00 271.328,00 271.118,00 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 47.616.318,00 47.791.932,00 47.796.932,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 1.050.011,00 293.275,00 306.697,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 752.431,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 752.431,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 282.087,00 278.712,00 292.134,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 59.726,00 59.726,00 59.726,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 222.361,00 218.986,00 232.408,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.603,00 11.673,00 11.673,00 3

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 11.603,00 11.673,00 11.673,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.890,00 2.890,00 2.890,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 3.890,00 2.890,00 2.890,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 3.890,00 2.890,00 2.890,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 814.873,00 7.058,00 7.270,00 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 265.446,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 265.446,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 265.446,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 549.427,00 7.058,00 7.270,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.710,00 1.440,00 1.652,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.710,00 1.440,00 1.652,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 547.717,00 5.618,00 5.618,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 547.717,00 5.618,00 5.618,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 25.526,00 5.618,00 5.618,00 SVEUKUPNO PRIHODI 137.221.906,00 126.297.126,00 123.847.123,00 4

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 116.380.927,00 108.816.627,00 108.814.133,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 73.127.023,00 72.789.693,00 73.066.004,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.982.126,00 2.815.136,00 2.822.686,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.450.886,00 2.283.896,00 2.291.446,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 531.240,00 531.240,00 531.240,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 700,00 700,00 700,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 530.540,00 530.540,00 530.540,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.880.901,00 1.972.697,00 1.977.576,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.880.901,00 1.972.697,00 1.977.576,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 36.662.690,00 36.940.499,00 36.943.703,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 36.662.690,00 36.940.499,00 36.943.703,00 Izvor: 4 POMOĆI 31.600.514,00 31.061.361,00 31.322.039,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 29.732.556,00 29.878.961,00 30.135.821,00 Izvor: 4103 "Za žene" 6.407,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 1.770,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 35.910,00 13.092,00 13.240,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 35.910,00 13.092,00 13.240,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 29.682.623,00 29.865.484,00 30.122.196,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 10.706,00 Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici 10.706,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 879.549,00 200.514,00 201.351,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 2.040,00 2.040,00 2.040,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 36.287,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 10.027,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 203.464,00 74.157,00 74.993,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 203.464,00 74.157,00 74.993,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 596.785,00 124.317,00 124.318,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 38.343,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 977.703,00 981.886,00 984.867,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 977.703,00 981.886,00 984.867,00 Izvor: 5 DONACIJE 792,00 Izvor: 51 Donacije 792,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 792,00 32 MATERIJALNI RASHODI 27.808.685,00 26.530.363,00 26.291.857,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.699.246,00 6.555.460,00 6.331.482,00 5

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.513.134,00 2.260.337,00 2.125.069,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 3.911.846,00 4.001.018,00 3.933.240,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 1.565.527,00 1.640.576,00 1.546.839,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 1.745.105,00 1.775.537,00 1.801.496,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 587.942,00 571.633,00 571.633,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 13.272,00 13.272,00 13.272,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 225.367,00 238.464,00 217.286,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 47.599,00 54.341,00 54.587,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.233.669,00 4.142.963,00 4.128.575,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 13.340,00 13.340,00 13.340,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.208.353,00 4.117.324,00 4.102.629,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 11.976,00 12.299,00 12.606,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.327.338,00 9.630.049,00 9.657.507,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 22.563,00 22.563,00 22.563,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 9.296.938,00 9.599.649,00 9.627.107,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 3.655,00 3.655,00 3.655,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 1.328,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 3703 Povjereni poslovi državne uprave - vjenčanja 2.389,00 2.389,00 2.389,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 465,00 465,00 465,00 Izvor: 4 POMOĆI 7.311.297,00 5.988.231,00 5.961.184,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 5.647.752,00 5.472.930,00 5.471.277,00 Izvor: 4103 "Za žene" 2.949,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 3.369,00 1.198,00 1.203,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 3.369,00 1.198,00 1.203,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 32.492,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.502.145,00 5.390.748,00 5.389.057,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 234.056,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 431 Ostale pomoći - korisnici 456,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.146.325,00 196.320,00 173.907,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 3.385,00 3.385,00 3.385,00 Izvor: 4602 Školska shema 33.469,00 33.103,00 33.313,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 16.691,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 18.979,00 6.793,00 6.821,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 18.979,00 6.793,00 6.821,00 6

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 4609 EU pomoći NPO 184.114,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 853.463,00 73.039,00 50.388,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 19.447,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 283.164,00 278.981,00 276.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 283.164,00 278.981,00 276.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 51 Donacije 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 116.805,00 115.181,00 115.030,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 120.330,00 98.479,00 98.079,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 120.330,00 98.479,00 98.079,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 120.330,00 98.479,00 98.079,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.224.432,00 1.177.289,00 1.125.632,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 154.949,00 149.847,00 139.319,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 51.053,00 34.244,00 34.244,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 103.896,00 115.603,00 105.075,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 46.231,00 46.598,00 45.926,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 57.665,00 69.005,00 59.149,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 494.402,00 497.773,00 498.185,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 490.178,00 493.435,00 493.739,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 4.224,00 4.338,00 4.446,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 34.382,00 34.999,00 35.235,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 34.382,00 34.999,00 35.235,00 Izvor: 4 POMOĆI 540.699,00 494.670,00 452.893,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 538.458,00 493.123,00 451.996,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 538.458,00 493.123,00 451.996,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.241,00 1.547,00 897,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 2.241,00 1.547,00 897,00 35 SUBVENCIJE 1.612.760,00 782.500,00 782.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 707.500,00 707.500,00 707.500,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 375.500,00 375.500,00 375.500,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 133.000,00 133.000,00 133.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 199.000,00 199.000,00 199.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 860.260,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 599.940,00 30.000,00 30.000,00 7

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 411 Pomoći-korisnici 39.048,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 260.320,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 260.320,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 5.408.953,00 206.077,00 226.260,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 245.239,00 206.077,00 226.260,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 231.639,00 192.477,00 212.660,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 5.163.714,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.943.422,00 Izvor: 4103 "Za žene" 14.976,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.390,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza 6.347,00 Izvor: 41051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V" 6.347,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 5.923,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 220.292,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 11.569,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" 84.860,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 38.414,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza 35.963,00 Izvor: 46071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V" 35.963,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 49.486,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.691.006,00 6.194.284,00 6.179.422,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 968.853,00 968.839,00 968.900,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 796.076,00 796.062,00 796.123,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 54,00 54,00 54,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 54,00 54,00 54,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 132.723,00 132.723,00 132.723,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.998,00 3.077,00 3.152,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 2.998,00 3.077,00 3.152,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.718.155,00 5.221.368,00 5.206.370,00 8

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 4.539.930,00 5.031.574,00 5.016.576,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 128.226,00 127.828,00 112.830,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 91.955,00 103.524,00 103.524,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 91.955,00 103.524,00 103.524,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 86.270,00 86.270,00 86.270,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 86.270,00 86.270,00 86.270,00 38 OSTALI RASHODI 1.508.068,00 1.136.421,00 1.142.458,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.067.012,00 991.607,00 997.644,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 962.140,00 886.735,00 892.772,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 84.999,00 84.999,00 84.999,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 6.637,00 6.637,00 6.637,00 Izvor: 19 Proračunska pričuva 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4.002,00 4.002,00 4.002,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 4.002,00 4.002,00 4.002,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 134.183,00 134.212,00 134.212,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 134.183,00 134.212,00 134.212,00 Izvor: 4 POMOĆI 302.871,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 48.192,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 3.390,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 38.202,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 254.679,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 254.679,00 9

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.576.412,00 8.993.310,00 6.317.113,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.096.977,00 683.182,00 669.818,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 20.000,00 6.636,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 6.636,00 20.000,00 6.636,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 5.720,00 6.504,00 6.504,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5.720,00 6.504,00 6.504,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.058.076,00 630.133,00 630.133,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.056.814,00 630.000,00 630.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 200,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.262,00 133,00 133,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.262,00 133,00 133,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.968.643,00 6.858.055,00 4.146.274,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.165.901,00 1.948.526,00 1.803.964,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 766.745,00 645.972,00 629.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 1.399.156,00 1.302.554,00 1.174.964,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 183.483,00 80.138,00 48.639,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 152.695,00 161.378,00 65.287,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 1.037.090,00 1.035.150,00 1.035.150,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 25.888,00 25.888,00 25.888,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 583.018,00 636.567,00 721.885,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 583.018,00 636.567,00 721.885,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.062,00 32.175,00 32.175,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 41.062,00 32.175,00 32.175,00 Izvor: 4 POMOĆI 9.988.009,00 4.084.466,00 1.431.854,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 7.206.578,00 3.067.807,00 415.195,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 119.452,00 119.452,00 119.452,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 7.011.012,00 2.887.944,00 235.332,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 2.781.431,00 1.016.659,00 1.016.659,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 338.444,00 338.444,00 338.444,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 676.887,00 676.887,00 676.887,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.766.100,00 1.328,00 1.328,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.308.609,00 Izvor: 5 DONACIJE 183.755,00 152.073,00 152.148,00 10

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 51 Donacije 183.755,00 152.073,00 152.148,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 183.755,00 152.073,00 152.148,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 6.898,00 4.248,00 4.248,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 6.898,00 4.248,00 4.248,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 6.898,00 4.248,00 4.248,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 1.726,00 1.858,00 1.991,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.328,00 1.460,00 1.593,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.328,00 1.460,00 1.593,00 Izvor: 4 POMOĆI 398,00 398,00 398,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 398,00 398,00 398,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 398,00 398,00 398,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 4.509.066,00 1.450.215,00 1.499.030,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 966.665,00 478.665,00 478.665,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 550.080,00 105.630,00 105.630,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 416.585,00 373.035,00 373.035,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 65.781,00 3.982,00 3.982,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE 308.141,00 326.390,00 326.390,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO 42.663,00 42.663,00 42.663,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 465.895,00 106.284,00 146.101,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 465.895,00 106.284,00 146.101,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.021.874,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 929.817,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 16.246,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 913.571,00 864.266,00 873.264,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 92.057,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 92.057,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.053.632,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 2.053.632,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 2.053.632,00 SVEUKUPNO RASHODI 134.957.339,00 117.809.937,00 115.131.246,00 11

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 134.957.339,00 117.809.937,00 115.131.246,00 Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 4.487.156,00 4.686.310,00 4.438.222,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 265.842,00 265.842,00 265.842,00 013 Opće usluge 3.585.340,00 3.798.311,00 3.600.303,00 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 72.471,00 85.744,00 85.744,00 017 Transakcije vezane za javni dug 563.503,00 536.413,00 486.333,00 Funk. klas: 02 OBRANA 52.173,00 52.090,00 52.039,00 022 Civilna obrana 52.173,00 52.090,00 52.039,00 Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 165.904,00 165.904,00 165.904,00 032 Usluge protupožarne zaštite 165.904,00 165.904,00 165.904,00 Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.326.858,00 5.536.316,00 5.613.216,00 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 6.600,00 6.600,00 6.600,00 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.401.392,00 815.500,00 815.500,00 045 Promet 2.440.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 047 Ostale industrije 1.300.566,00 1.495.916,00 1.572.816,00 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 178.300,00 178.300,00 178.300,00 Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 381.447,00 361.007,00 358.884,00 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika 265.315,00 223.639,00 221.516,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 116.132,00 137.368,00 137.368,00 Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.514.001,00 610.199,00 570.382,00 061 Razvoj stanovanja 60.300,00 60.300,00 60.300,00 062 Razvoj zajednice 422.957,00 434.899,00 395.082,00 063 Opskrba vodom 120.000,00 115.000,00 115.000,00 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4.910.744,00 Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 66.109.372,00 61.510.469,00 59.007.335,00 074 SluŽbe javnog zdravstva 1.897.663,00 1.966.328,00 1.965.199,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 64.211.709,00 59.544.141,00 57.042.136,00 Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 793.077,00 733.340,00 739.977,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - A. RAČUN PRIHODA I RASHODAprema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 081 Službe rekreacije i sporta 253.038,00 253.038,00 253.038,00 082 Službe kulture 305.940,00 299.303,00 305.940,00 083 SluŽbe emitiranja i izdavanja 6.637,00 6.637,00 6.637,00 084 Religijske i druge službe zajednice 198.714,00 145.614,00 145.614,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 28.748,00 28.748,00 28.748,00 Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE 49.341.502,00 41.725.389,00 41.722.937,00 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 20.448.287,00 19.090.957,00 19.095.514,00 092 Srednjoškolsko obrazovanje 24.130.627,00 18.480.774,00 18.490.040,00 094 Visoka naobrazba 134.723,00 134.723,00 134.723,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 4.530.366,00 3.921.377,00 3.905.048,00 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 67.290,00 67.290,00 67.290,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 30.209,00 30.268,00 30.322,00 Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.653.129,00 2.428.913,00 2.462.350,00 102 Starost 1.954.499,00 1.989.661,00 2.023.098,00 104 Obitelj i djeca 149.954,00 149.954,00 149.954,00 106 Stanovanje 165.900,00 165.900,00 165.900,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 152.778,00 112.778,00 112.778,00 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite 6.637,00 6.637,00 6.637,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 223.361,00 3.983,00 3.983,00 Funk. klas: 99 Nerazvrstano 132.720,00 999 Nerazvrstano 132.720,00 2

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.981.876,00 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 331.807,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 331.807,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.650.069,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.650.069,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 3.650.069,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 3.596.980,00 SVEUKUPNO PRIMICI 3.981.876,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.038.782,00 654.157,00 860.053,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.643.362,00 219.464,00 219.464,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 395.420,00 434.693,00 640.589,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ 205.420,00 245.975,00 259.492,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ 190.000,00 188.718,00 381.097,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 37.826,00 37.826,00 279.382,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.318,00 3.318,00 3.318,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 34.508,00 34.508,00 276.064,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.290.865,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 1.823.389,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 1.823.389,00 1.747.517,00 1.747.517,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 1.467.476,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 1.467.476,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 1.467.476,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 331.807,00 SVEUKUPNO IZDACI 5.699.280,00 2.439.500,00 2.886.952,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - B. RAČUN FINANCIRANJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 140.656.619,00 120.249.437,00 118.018.198,00 Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA 466.770,00 466.770,00 466.770,00 Glava: 00101 Stručna služba ureda župana 205.970,00 205.970,00 205.970,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 205.970,00 205.970,00 205.970,00 A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 38 OSTALI RASHODI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA 167.230,00 167.230,00 167.230,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 167.230,00 167.230,00 167.230,00 3 RASHODI POSLOVANJA 167.230,00 167.230,00 167.230,00 32 MATERIJALNI RASHODI 167.230,00 167.230,00 167.230,00 A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.128,00 1.128,00 1.128,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.128,00 1.128,00 1.128,00 A A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 9.290,00 9.290,00 9.290,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.290,00 9.290,00 9.290,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.290,00 9.290,00 9.290,00 32 MATERIJALNI RASHODI 9.290,00 9.290,00 9.290,00 A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA 13.723,00 13.723,00 13.723,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.723,00 13.723,00 13.723,00 1 II. POSEBNI DIO PRORAČUNA Člana k 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prora čunu u ukupnoj svoti od 134.957.339,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.699.280,00 EUR raspore đuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Prora čuna kako slijedi:

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 13.723,00 13.723,00 13.723,00 38 OSTALI RASHODI 13.723,00 13.723,00 13.723,00 A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.327,00 1.327,00 1.327,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.327,00 1.327,00 1.327,00 K K000141 TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.309,00 5.309,00 5.309,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.309,00 5.309,00 5.309,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 Glava: 00102 Civilna zaštita 214.348,00 214.348,00 214.348,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 214.348,00 214.348,00 214.348,00 A A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 159.268,00 159.268,00 159.268,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 159.268,00 159.268,00 159.268,00 3 RASHODI POSLOVANJA 159.268,00 159.268,00 159.268,00 38 OSTALI RASHODI 159.268,00 159.268,00 159.268,00 A A000026 CIVILNA ZAŠTITA 8.626,00 8.626,00 8.626,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.626,00 8.626,00 8.626,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.299,00 7.299,00 7.299,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.981,00 3.981,00 3.981,00 38 OSTALI RASHODI 3.318,00 3.318,00 3.318,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.327,00 1.327,00 1.327,00 A A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.273,00 13.273,00 13.273,00 38 OSTALI RASHODI 13.273,00 13.273,00 13.273,00 A A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.636,00 6.636,00 6.636,00 38 OSTALI RASHODI 6.636,00 6.636,00 6.636,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.545,00 26.545,00 26.545,00 3 RASHODI POSLOVANJA 26.545,00 26.545,00 26.545,00 2

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 32 MATERIJALNI RASHODI 23.227,00 23.227,00 23.227,00 38 OSTALI RASHODI 3.318,00 3.318,00 3.318,00 Glava: 00103 Nacionalne manjine 46.452,00 46.452,00 46.452,00 Program: 1032 NACIONALNE MANJINE 46.452,00 46.452,00 46.452,00 A A000387 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 43.796,00 43.796,00 43.796,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.796,00 43.796,00 43.796,00 3 RASHODI POSLOVANJA 43.796,00 43.796,00 43.796,00 32 MATERIJALNI RASHODI 43.796,00 43.796,00 43.796,00 A A000391 FINANCIRANJE PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 2.656,00 2.656,00 2.656,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.656,00 2.656,00 2.656,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.656,00 2.656,00 2.656,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.656,00 2.656,00 2.656,00 3

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 169.845,00 116.745,00 116.745,00 Glava: 00201 Županijska skupština 169.845,00 116.745,00 116.745,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 169.845,00 116.745,00 116.745,00 A A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 58.400,00 58.400,00 58.400,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.060,00 45.060,00 45.060,00 3 RASHODI POSLOVANJA 45.060,00 45.060,00 45.060,00 32 MATERIJALNI RASHODI 45.060,00 45.060,00 45.060,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 13.340,00 13.340,00 13.340,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.340,00 13.340,00 13.340,00 32 MATERIJALNI RASHODI 13.340,00 13.340,00 13.340,00 A A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 29.200,00 29.200,00 29.200,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.200,00 29.200,00 29.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 29.200,00 29.200,00 29.200,00 38 OSTALI RASHODI 29.200,00 29.200,00 29.200,00 A A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 A A000232 PROVEDBA IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 53.100,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.100,00 32 MATERIJALNI RASHODI 26.550,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 26.550,00 A A000242 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 1.300,00 1.300,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 A A000380 UVOĐENJE I ODRŽAVANJE UREDSKOG POSLOVANJA - DIGITALIZACIJA 26.545,00 26.545,00 26.545,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.545,00 26.545,00 26.545,00 3 RASHODI POSLOVANJA 26.545,00 26.545,00 26.545,00 32 MATERIJALNI RASHODI 26.545,00 26.545,00 26.545,00 4

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.542.511,00 3.897.362,00 3.699.354,00 Glava: 00301 Upravni odjel za financije 5.476.149,00 3.831.000,00 3.632.992,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 5.476.149,00 3.831.000,00 3.632.992,00 A A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA 4.066.631,00 2.369.681,00 2.223.474,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.734.824,00 2.369.681,00 2.223.474,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2.168.694,00 2.329.864,00 2.183.657,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.758.445,00 1.765.908,00 1.773.408,00 32 MATERIJALNI RASHODI 379.921,00 533.628,00 379.921,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 30.328,00 30.328,00 30.328,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.566.130,00 39.817,00 39.817,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.566.130,00 39.817,00 39.817,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 331.807,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 331.807,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 331.807,00 A A000339 FINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI ZA POVJERENE POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE 1.351.319,00 1.351.319,00 1.351.319,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.182,00 4.182,00 4.182,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.182,00 4.182,00 4.182,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.182,00 4.182,00 4.182,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.347.137,00 1.347.137,00 1.347.137,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.347.137,00 1.347.137,00 1.347.137,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 977.703,00 981.886,00 984.867,00 32 MATERIJALNI RASHODI 283.164,00 278.981,00 276.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 86.270,00 86.270,00 86.270,00 K K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE 29.664,00 60.000,00 29.664,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.664,00 60.000,00 29.664,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.664,00 60.000,00 29.664,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.636,00 20.000,00 6.636,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 23.028,00 40.000,00 23.028,00 K K000076 RAZVIJANJE SUSTAVA LOKALNE RIZNICE 28.535,00 50.000,00 28.535,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.535,00 50.000,00 28.535,00 3 RASHODI POSLOVANJA 28.535,00 50.000,00 28.535,00 32 MATERIJALNI RASHODI 28.535,00 50.000,00 28.535,00 Glava: 00302 Javni pozivi od interesa za BBŽ 66.362,00 66.362,00 66.362,00 Program: 1013 CIVILNO DRUŠTVO - UDRUGE 66.362,00 66.362,00 66.362,00 A A000371 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA BBŽ 66.362,00 66.362,00 66.362,00 5

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 66.362,00 66.362,00 66.362,00 3 RASHODI POSLOVANJA 66.362,00 66.362,00 66.362,00 38 OSTALI RASHODI 66.362,00 66.362,00 66.362,00 6

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI 4.195.466,00 4.985.816,00 5.062.716,00 Glava: 00401 Gospodarstvo i obrtništvo 590.500,00 589.900,00 593.400,00 Program: 1012 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 160.700,00 160.700,00 164.200,00 A A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 73.000,00 73.000,00 73.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 73.000,00 73.000,00 73.000,00 38 OSTALI RASHODI 73.000,00 73.000,00 73.000,00 A A000312 POTPORA RAZVOJU KONTINENTALNOG TURIZMA 13.200,00 13.200,00 12.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.200,00 13.200,00 12.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.200,00 13.200,00 12.600,00 35 SUBVENCIJE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 38 OSTALI RASHODI 6.600,00 6.600,00 6.000,00 A A000313 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 13.200,00 13.200,00 13.200,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.200,00 13.200,00 13.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.200,00 13.200,00 13.200,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 38 OSTALI RASHODI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A K000119 "CIKLO-TURIZAM faza 5" 39.600,00 39.600,00 39.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 32 MATERIJALNI RASHODI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 4 POMOĆI 33.000,00 33.000,00 33.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 33.000,00 33.000,00 33.000,00 T T000062 JAVNA TURISTIČKA INFRASTRUKTURA 15.700,00 15.700,00 19.800,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.100,00 9.100,00 13.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.100,00 9.100,00 13.200,00 32 MATERIJALNI RASHODI 9.100,00 9.100,00 13.200,00 Izvor: 4 POMOĆI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 38 OSTALI RASHODI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 T T000124 POTPORE PROMOCIJI I MARKETINGU TURISTIČKE PONUDE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 35 SUBVENCIJE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA OBRTNIŠTVA 429.800,00 429.200,00 429.200,00 A A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 21.000,00 21.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 38 OSTALI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 A A000023 "SUVENIR NOVA" 127.500,00 127.500,00 127.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 127.500,00 127.500,00 127.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 127.500,00 127.500,00 127.500,00 38 OSTALI RASHODI 127.500,00 127.500,00 127.500,00 A A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA 13.300,00 13.300,00 13.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.300,00 13.300,00 13.300,00 3 RASHODI POSLOVANJA 13.300,00 13.300,00 13.300,00 38 OSTALI RASHODI 13.300,00 13.300,00 13.300,00 A A000114 "BJELOVARSKI SAJAM" 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 35 SUBVENCIJE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A A000185 FINANCIRANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA 21.600,00 21.000,00 21.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.600,00 21.000,00 21.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 21.600,00 21.000,00 21.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38 OSTALI RASHODI 6.600,00 6.000,00 6.000,00 A A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 A A000314 POTICANJE CERTIFICIRANJA I UVOĐENJA SUSTAVA KVALITETE KOD GOSPODARSKIH SUBJEKATA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 A A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 8

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. A A000321 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU OBRTNIKA NA EU FONDOVE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 6.600,00 6.600,00 35 SUBVENCIJE 6.600,00 6.600,00 6.600,00 A A000330 SUFINANCIRANJE NOVIH I RABLJENIH STROJEVA I OPREME 80.500,00 80.500,00 80.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.500,00 80.500,00 80.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 80.500,00 80.500,00 80.500,00 35 SUBVENCIJE 80.500,00 80.500,00 80.500,00 A A000331 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA I OBRTNIČKIH RADIONICA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.100,00 53.100,00 53.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 35 SUBVENCIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 A A000377 POTPORA ZA IMPLEMENTACIJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.100,00 53.100,00 53.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 53.100,00 53.100,00 53.100,00 35 SUBVENCIJE 53.100,00 53.100,00 53.100,00 T T000127 POTPORA RAZVOJU PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Glava: 00402 Gospodarski razvoj 858.366,00 1.004.316,00 1.004.316,00 Program: 1028 REDOVNA DJELATNOST RAZVOJNE AGENCIJE 858.366,00 1.004.316,00 1.004.316,00 A A000271 SUFINANCIRANJE PROJEKATA SFEU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 20.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 20.000,00 20.000,00 80.000,00 A A000334 REDOVNA DJELATNOST JU RAZVOJNE AGENCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 331.866,00 274.316,00 274.316,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 331.866,00 274.316,00 274.316,00 3 RASHODI POSLOVANJA 331.866,00 274.316,00 274.316,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 214.811,00 214.811,00 214.811,00 32 MATERIJALNI RASHODI 59.505,00 59.505,00 59.505,00 38 OSTALI RASHODI 57.550,00 K K000149 REVITALIZACIJA PROSTORA BJELOVARSKOG SAJMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 133.000,00 330.000,00 330.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 133.000,00 330.000,00 330.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 133.000,00 330.000,00 330.000,00 9

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=