PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr Bjelovar, 14. studenoga 2022. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE DJELOKRUG RADA: Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti i obrazovanja, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana. Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja sljedeće poslove: Pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju, izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i udruga građana, praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana, pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je osnivač Županija, organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije, predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata, organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva, koordiniranje rada s ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i socijalne skrbi i udrugama, praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkih domova te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija, predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija, izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova, nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=