PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, www.bbz.hr upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora, osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja, praćenja poslovanja javnih ustanova iz područja socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava obavlja Županija te predlaganje mjera u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i pripremanje izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, obavljanja financijskoadministrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba javnih ustanova iz nadležnosti odjela, predlaganja programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda socijalne skrbi stanovništva na području Županije, utvrđivanja minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga: starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao svoju profesionalnu djelatnost, rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi sukladno posebnim propisima, rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi, vođenja evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi, obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje doma socijalne skrbi, centra za pomoć i njegu te za pružanje usluga terapijske zajednice za ovisnike o opojnim drogama i povremene uzimatelje opojnih droga, bez osnivanja doma socijalne skrbi, a koje osniva Županija, koordiniranja provođenja izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi koje pružaju udruge i vođenja brige oko umirovljenika i osoba starije životne dobi, praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija, druge poslove u skladu sa zakonom i pod zakonskim propisima. PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Upravni odjel ima proračunskih korisnika u svojoj nadležnosti, a to su osnovne i srednje škole, domovi učenika srednjih škola, Dom za starije osobe Bjelovar, Kulturni centar Mato Lovrak. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Radi obavljanja poslova i zadaća utvrđenih ovim pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se: - Odsjek za obrazovanje i sport, - Odsjek za kulturu i tehničku kulturu, - Odsjek za socijalnu skrb, umirovljenike i udruge, - Pododsjek za osnovno i srednje školstvo. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU: R.br. Naziv programa 2023. 2024. 2025. 1. Osnovnoškolsko obrazovanje - redovna djelatnost 15.961.546,00 15.970.419,00 16.100.338,00 2. Osnovnoškolsko obrazovanjedecentralizacija 2.066.442,00 2.017.269,00 1.904.878,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=