PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 134.957.339,00 117.809.937,00 115.131.246,00 Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE 4.487.156,00 4.686.310,00 4.438.222,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 265.842,00 265.842,00 265.842,00 013 Opće usluge 3.585.340,00 3.798.311,00 3.600.303,00 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 72.471,00 85.744,00 85.744,00 017 Transakcije vezane za javni dug 563.503,00 536.413,00 486.333,00 Funk. klas: 02 OBRANA 52.173,00 52.090,00 52.039,00 022 Civilna obrana 52.173,00 52.090,00 52.039,00 Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST 165.904,00 165.904,00 165.904,00 032 Usluge protupožarne zaštite 165.904,00 165.904,00 165.904,00 Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI 5.326.858,00 5.536.316,00 5.613.216,00 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 6.600,00 6.600,00 6.600,00 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.401.392,00 815.500,00 815.500,00 045 Promet 2.440.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 047 Ostale industrije 1.300.566,00 1.495.916,00 1.572.816,00 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 178.300,00 178.300,00 178.300,00 Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 381.447,00 361.007,00 358.884,00 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika 265.315,00 223.639,00 221.516,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 116.132,00 137.368,00 137.368,00 Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5.514.001,00 610.199,00 570.382,00 061 Razvoj stanovanja 60.300,00 60.300,00 60.300,00 062 Razvoj zajednice 422.957,00 434.899,00 395.082,00 063 Opskrba vodom 120.000,00 115.000,00 115.000,00 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4.910.744,00 Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO 66.109.372,00 61.510.469,00 59.007.335,00 074 SluŽbe javnog zdravstva 1.897.663,00 1.966.328,00 1.965.199,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 64.211.709,00 59.544.141,00 57.042.136,00 Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA 793.077,00 733.340,00 739.977,00 1 I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - A. RAČUN PRIHODA I RASHODAprema funkcijskoj klasifikaciji

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=