PRORAČUN Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu i projekcije

Oznaka Naziv Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025. 3 RASHODI POSLOVANJA 14.900,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.900,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 10.000,00 Program: 1016 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA 2.146.219,00 2.195.392,00 2.307.783,00 A A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ-dec 1.481.429,00 1.506.049,00 1.526.448,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.481.429,00 1.506.049,00 1.526.448,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.450.487,00 1.474.911,00 1.495.122,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 700,00 700,00 700,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.436.622,00 1.460.907,00 1.481.021,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 13.111,00 13.250,00 13.347,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 54,00 54,00 54,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.942,00 31.138,00 31.326,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.942,00 31.138,00 31.326,00 A A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ-dec 234.554,00 244.473,00 426.899,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 234.554,00 244.473,00 426.899,00 3 RASHODI POSLOVANJA 44.554,00 55.755,00 45.802,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 44.554,00 55.755,00 45.802,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 190.000,00 188.718,00 381.097,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 190.000,00 188.718,00 381.097,00 A A000291 PREHRANA I SMJEŠTAJ - UČENIČKI DOMOVI-dec 308.483,00 314.630,00 320.475,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 308.483,00 314.630,00 320.475,00 3 RASHODI POSLOVANJA 308.483,00 314.630,00 320.475,00 32 MATERIJALNI RASHODI 308.483,00 314.630,00 320.475,00 A A000292 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U SŠ-dec 118.011,00 126.499,00 30.219,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 118.011,00 126.499,00 30.219,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 118.011,00 126.499,00 30.219,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 118.011,00 126.499,00 30.219,00 K K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec 3.742,00 3.741,00 3.742,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.742,00 3.741,00 3.742,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.742,00 3.741,00 3.742,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.742,00 3.741,00 3.742,00 Program: 1017 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA 10.112.563,00 2.737.184,00 2.720.170,00 A A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ 22.608,00 22.732,00 22.850,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.608,00 22.732,00 22.850,00 3 RASHODI POSLOVANJA 22.608,00 22.732,00 22.850,00 32 MATERIJALNI RASHODI 19.953,00 20.077,00 20.195,00 28

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=