Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, BIOEL d.o.o., Đulovac

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta – izmjena i dopuna lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-01/106, UR.BROJ: 2103/1-09/2-11-12 od 7. rujna 2011.g. koju je izdala Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje a temeljem članka 142. st. (1) Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 153/13 ) , u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:

- građenje građevine  gospodarske namjene jama za miješanje, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene jama za dovoz i odvoz, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene jama za oborinske vode, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene silos za silažu, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene mosna vaga,
- građenje građevine  gospodarske namjene fermentor, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene spremnik plina, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene zgrada za upravljanje, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene strojarnica-temelj, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene unosni sustav-temelj, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene završni spremnik, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene usipni koš, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene nadstrešnica usipnog koša, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene objekt za kontrolu, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene objekt za čišćenje, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene sušara-temelj, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene tampon ćelija, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene silos ćelija za žitarice, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene nadstrešnica sušare za sječku, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene nadstrešnica za mehanizaciju, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br.628/3 k.o. Mali Bastaji (Maslenjača, Velika Maslenjača).


  Dokumenti za download
Dodano: 04. 02. 2015.
   Povratak na sve dokumente