UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam, vodno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, promet, brine se o održivom i ravnomjernom razvoju Županije te vodi i rješava drugostupanjske upravne postupke po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave, sukladno posebnim propisima.

Također, Odjel obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije.


Denis Biškup pročelnik denis.biskup@bbz.hr 221-905


Djelokrug

Djelokrug Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti:

1. izrade programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.
2. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine, regionalnog razvoja, prometa, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom.
3. pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom Županijske skupštine ili župana,
4. usklađivanja radnji i poduzimanja mjera u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja,
5. vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
6. promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,
7. sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
8. praćenja stanja u području turizma te davanja smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Bjelovarsko-bilogorske županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
9. upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu,
10. praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
11. rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
12. rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti upravnog odjela,
13. iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, navodnjavanje, zaštitu izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom,
14. praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenje tekućih projekata sa ciljem smanjenja onečišćenja vode, tla i zraka,
15. iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
16. organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela,
17. vođenja baze projekata na području Županije u suradnji s „JURA“, općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata,
18. pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine,
19. vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja djelatnosti iz nadležnosti odjela,
20. sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s „JURA“,
21. praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija,
22. surađivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,
23. pripremanja za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
24. provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije,
25. vođenja registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenja poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
26. izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva,
27. koji se odnose na promet i prometnu infrastrukturu,
28. koordiniranja poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,
29. praćenja stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
30. predlaganja uvjeta obavljanja, provođenje postupka i izdavanje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su iz nadležnosti Županije,
31. rješavanja u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled,
32. stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
33. prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih,
34. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.