UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za financije obavlja poslove pripreme i izrade financijskih dokumenata, praćenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, analize izvršenja Proračuna, izrade financijskih i statističkih izvještaja, koordinacije odnosno organizacije i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga, organizacije županijske Riznice te provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva.

Sanja Feher
v.d. pročelnica sanja.feher@bbz.hr 215-186
Djelokrug

Djelokrug Upravnog odjela za financije:

1. praćenja i proučavanja problematike javnih financija s naglaskom na financiranje javnih potreba te pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
2. proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa s aktivnostima i projektima,
3. izrade uputa proračunskim korisnicima o načinu izrade financijskih planova i elementima izrade zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu Županije,
4. pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje proračunskih izdataka i rashoda, vođenje poslova naplate prihoda i evidencija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i poslove ekonomata,
5. izrade periodičnih (tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni) i godišnjih financijskih izvještaja proračuna te prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
6. izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje, kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije;
7. provođenja naplate prihoda Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. praćenja i proučavanja problematike izvršavanja proračuna jedinica lokalne samouprave, pripremanja mjera unaprjeđenja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna te fondova EU,
9. izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, primitke, rashode i izdatke proračuna te povremena izvješća na traženje župana i Županijske skupštine i njegovo izvršavanje kao i druge poslove i zadatke vezane uz djelatnost financiranja Županije,
10. provođenja upravnog postupka i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina, sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
11. uspostavljanja, razvijanja i koordiniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole,
12. obračuna i isplate plaća i drugog dohotka,
13. izrade strateških dokumenata, općih i pojedinačnih akata kojima se određuje upravljanje i raspolaganje imovinom Županije,
14. poslove upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u vlasništvu Županije, vođenje i ažuriranje podataka vezano uz nekretnine u vlasništvu Županije kao i sklapanje ugovora te vođenje i ažuriranje registra ugovora koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Županije,
15. vodi jedinstveni registar svih ugovora Županije;
16. suradnje s upravnim tijelima koja vode kreditne linije, prikupljanje i stručno obrađivanje podataka potrebnih za pripremanje dokumentacije u pokrenutim javnobilježničkim i sudskim postupcima za potrebe Županije i dostava ovršnih isprava na naplatu te provođenje postupka sklapanja nagodbe s dužnicima,
17. pripremanja prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti odjela,
18. provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva,
19. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.