Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, VODOVOD d.o.o. za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda, HR-43270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gradevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliki Grđevac sa popratnim sadržajima - retencijskim bazenom  sa grubom rešetkom i crpnom stanicom, pogonske zgrade i  biološkog reaktora sa silosom za mulj, 2. skupine,
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - priključne sanitarno fekalne kanalizacijske mreže - dijela dionice "C" i dijela dionice "J" do priključka na pročistača otpadnih voda, 2.skupine,
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja ispusnog cjevovoda pročišćenih otpadnih voda iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do postojećeg melioracijskog kanala koji prolazi uz građevnu česticu uređaja, kojim ce se iste odvoditi u vodotok Kovačicu, 2. skupine,
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 11 od ulice Bjelovarska prema budućem pročistaču otpadnih voda, 2. skupine, na katastarskim cesticama k.c.br.1616, k.c.br.251/1, k.c.br.251/2, i k.c.br.1615/3, k.o. Veliki Grđevac u naselju Veliki Grđevac.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente