Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Građenje (korisne informacije)

Vodič kroz gradnju 2016.

Potkraj 2013. godine doneseni su novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje. Time je, nakon šest godina provedbe, jedinstveni Zakon o prostornom uređenju i gradnji zamijenjen s tri nova zakona: Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji i Zakonom o građevinskoj inspekciji. Sva su tri zakona objavljena u Narodnim novinama broj 153 od 18. prosinca 2013., a stupila su na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Namjera je bila postupke ishođenja dozvola pojednostavniti i skratiti. Zbog toga je broj potrebnih dozvola smanjen – u pravilu samo na jednu, građevinsku dozvolu. Lokacijska se dozvola sada izdaje samo za eksploatacijska polja mineralnih sirovina i slične zahvate za koje građevinske dozvole izdaje Ministarstvo gospodarstva; nove vojne građevine; građevine koje se grade u fazama i one građevine za koje nisu riješeni imovinskopravni odnosi pa je potrebno
provesti  postupke  izvlaštenja.  Umjesto  veličine  građevine,  kriterij o kojemu ovisi izdavanje
dozvola za gradnju, sada je složenost građevine pa se one svrstavaju u pet kategorija: građevine planirane Državnim planom prostornoga razvoja; građevine za koje se provode postupci procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu; građevine za koje je potrebno pribaviti posebne uvjete; građevine za koje je potrebno pribaviti samo uvjete za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
i ostale – koje ne pripadaju ni u jednu od navedene četiri kategorije.
Poseban je naglasak stavljen na unaprjeđenje sustava na području cijele države - uvođenjem e-dozvola i unaprjeđenjem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU).
Jednako i s geografsko informacijskim sustavom (GIS), čime je omogućeno praćenje provedbe  prostornih  planova  i  ostalih  dokumenata  prostornog  uređenja.  Međutim  i  naša
Županija će se uključiti u jedinstveni državni sustav ISPU.
Inspekcijske   poslove   obavlja   građevinska   inspekcija   Ministarstva   graditeljstva   i
prostornoga uređenja, koja ima i područnu jedinicu u Bjelovaru. Samo za najjednostavnije građevine  i  zahvate  –  uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova
postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i
uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata, ovlasti su prenesene na komunalno redarstvo.
Nadležnosti za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje ostale su u pravilu iste: za građevine državnog značenja nadležno je Ministarstvo, s time da ono sada može prenijeti nadležnost na županije, a za sve ostale građevine nadležni su županijski ili gradski upravni odjeli.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 01. 2016.
   Povratak na sve projekte