Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

O D L U K A o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 07/14) na 1. ...

O D L U K A o izboru predsjednika Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 07/14) na 1. ...

RJEŠENJE o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 10/13 – Pročišćeni tekst) Županijska skupština ...

O D L U K A o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) i uređuje sastav, izbor članova, ...

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od ...

 < 1 2